Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Який нині існує в Україні порядок індексації грошової оцінки земель? На кого покладено обов'язок інформування власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію грошової оцінки земель?

Відповідно до Указу Президента України „Про порядок паювання зе­мель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприєм­ствам і організаціям“ від 08.08.1995 р. № 720/95 вартість земельної частки (паю) визначається за грошовою оцінкою переданих у колективну власність сільськогосподарських угідь.

Відповідно до ч.2 ст.23 Закону України „Про плату за землю“ грошова оцін­ка земельної ділянки щороку на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації.

Індексація орендної плати є однією з істотних умов договору оренди зе­мельної ділянки (ч. 1 ст. 15 Закону України „Про оренду землі“). Порядок індексації грошової оцінки земель затверджено постановою Кабінету Міні­стрів України від 12.05.2000 р. №783 „Про проведення індексації грошової оцінки земель“. Цією постановою доручено Державному комітетові по зе­мельних ресурсах, Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севасто­польській міським державним адміністраціям забезпечити інформування власників землі і землекористувачів про щорічну індексацію грошової оцін­ки земель.

Для забезпечення справляння земельного податку та орендної плати за землю в 2005 р. грошова оцінка сільськогосподарських угідь, проведена на 1 липня 1995 р., підлягає індексації на 1 січня 2005 р. на коефіцієнт 2,465, що визначається з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 р. - 1,703, за 1997 - 1,059, за 1998 - 1,006, за 1999 - 1,127, за 2000- 1,182, за 2001 р. - 1,02. За 2002­2004 рр. грошова оцінка земель не індексувалась, оскільки коефіцієнт ін­дексації, який розраховується виходячи із середньорічного індексу інфляції за вказані роки, не перевищував одиниці.

Таким чином, під час визначення розміру орендної плати за землю у від­сотках вартості землі, грошова оцінка землі (на 1 липня 1995 р.) має бути спо­чатку проіндексована (коефіцієнт 2,465), а потім помножена на встановле­ний договором відсоток орендної плати (наприклад, 1,5 %).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+