Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

У сільському господарстві автоматизація технологічних процесів набула розвитку тільки з 60-тих років нинішнього століття. Цьому сприяли успіхи в комплексній механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва. Спочатку автоматизація була лише частковою, тобто авто­матизували окремі виробничі процеси та установки (інку­батори, водокачки, вентиляцію). Згодом почали створюва­ти системи комплексної автоматизації, за яких автомати­зувалися не тільки основні, а й допоміжні виробничі про­цеси й операції. Виникли автоматизовані потокові лінії, а також виробничі об’єкти: птахофабрики, тваринницькі комплекси, кормоцехи, теплиці й тепличні комбінати, зерно­очисні і зерноочисно-сушильні пункти тощо. Нині прова­дяться науково-дослідні роботи по створенню автоматизо­ваних польових мобільних агрегатів.

Автоматизація процесів сільськогосподарського вироб­ництва забезпечує значний економічний ефект. Зокрема, комплексна автоматизація приготування кормів па потоко­вих лініях сприяє зменшенню затрат праці у 4—5 разів і зниженню собівартості цих кормів на ЗО—50 °/<ь1 Особли­во суттєвим є економічний ефект при автоматизації техно­логічних процесів у птахівництві. На багатьох сучасних птахофабриках України, де повністю автоматизовано роз­дачу кормів, водопостачання, видалення посліду, збирання яєць, освітлення і регулювання режимів мікроклімату, за­трати праці на .виробництво 1000 яєць становлять 1,5— 2,5 год, тобто у багато разів менше ніж на звичайних пеав- томатизованих птахофермах^

Дуже ефективною є автоматизація стаціонарних елек­трифікованих процесів у рослинництві. Так, застосування для післякомбайнової обробки зерна комплектних зерно­очисно-сушильних пунктів (ЗАВ-20, ЗАВ-40, КЗС-10, КЗС- 20 та ін.) з потоковими технологічними лініями і централі­зованим автоматичним керуванням дає можливість у 2—З рази знизити затрати праці порівняно із затратами на зви­чайних електрифікованих, але не автоматизованих токах.

Автоматика ефективно зарекомендувала себе й на мо­більних машинах та агрегатах. Наприклад, впровадження засобів автоматичного наведення робочих органів комбай­на «Херсонець-7» на рядки кукурудзи, що збирається, дало можливість суттєво підвищити робочу швидкість руху аг­регату і в кілька разів зменшити втрати врожаю. За розра­хунками вчених, автоматизація польових мобільних агрега­тів забезпечує підвищення продуктивності праці на ЗО %, зниження втрат продукції до 5 % та зменшення витрат па­лива на 14 %. При комплексній автоматизації рільничих процесів продуктивність праці може збільшитись у 4—5 ра­зів, а собівартість продукції знизитися на 10—ЗО %.

* Слід зазначити, що мета автоматизації не обмежується лише ^зниженням затрат праці і підвищенням ефективності використання техніки. Вона сприяє створенню енерго- і ре­сурсозберігаючих технологій, а також підвищенню продук­тивності тварин і птиці, урожайності сільськогосподарсь­ких культур. Велике значення має створення сприятливих, а іноді навіть комфортних умов для працівників, зайнятих в автоматизованому виробництві.

Автоматизація технологічних процесів й надалі вдоско­налюватиметься. Науково-дослідні і проектні організації, працюють над створенням принципово нових автоматизо­ваних систем управління технологічними процесами (АСУТП), до структури яких вводяться керуючі обчислю­вальні машини (КОМ). Завдяки функціонуванню КОМ та­кі системи керують технологічними процесами в оптималь­них режимах і дають змогу значно зменшити затрати праці і одночасно збільшити кількість і поліпшити якість сільсь­когосподарської продукції.

Оскільки сільське господарство дедалі більше оснащу­ватиметься електричним і технологічним обладнанням із застосуванням різних засобів і систем автоматизації, су­часний спеціаліст з технічною освітою має бути обізнаний з будовою різних систем автоматизації технологічних про­цесів, що застосовуються і передбачені для застосування в аграрному виробництві.

Змістом предмету «Автоматизація технологічних проце сів» є вивчення основ побудови систем автоматизації і ос­воєння принципів дії конкретних схем і систем автоматиза­ції процесів та установок у тваринництві, птахівництві, теп­личному господарстві тощо.

Після засвоєння основних положень курсу майбутні спе­ціалісти зможуть вільно користуватися спеціальною літе­ратурою з автоматизації технологічних процесів, проекта­ми автоматизації та іншою науковою і технічною докумен­тацією. Орієнтовний перелік лабораторних робії" з програ­мами їх виконання наведено у додатку.

1

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+