Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.5. Типові системи автоматизації технологічних процесів

У сільськогосподарському виробництві типовими об’єк­тами автоматизації є: теплообмінні пристрої; об’єкти, які здійснюють лінійне та кругове переміщення; резервуари,I. 34. Схема автоматизації поверхневого кожухо-трубного теплообмін­ника:

І — холодний теплоносій; II — гарячий теплоносій; III — теплообмінник


що наповнюються сипкими матеріалами або рідинами; сировина, що зволожується або висушується тощо. На при­кладах деяких із них розглянемо типові рішення автомати­зації технологічних процесів.

Нагрівання та охолодження рідин — це один із найпо­ширеніших технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Розглянемо побудову схеми автоматизації на прикладі поверхневого кожухотрубного теплообмінника (рис. 1.34). Для теплообмінника параметром, яким необ­хідно управляти, буде температура холодного теплоносія

І на виході об’єкта управління. Передбачається створити систему автоматичного регулювання (комплект обладнан­ня 1), яка складається із первиного перетворювача темпе­ратури, регулятора температури з сигналізацією та пере­микачем режимів, дистанційного пульта управління та ви­конавчого однооборотного механізму. Температура буде змінюватись за рахунок зміни витрати гарячого теплоносія

II. Для гарячого теплоносія необхідно забезпечити вимірю­вання та сигналізацію тиску (комплект обладнання 2), кон­троль та сигналізацію витрати (комплект обладнання 3), контроль та реєстрацію температури (комплект обладнання 4, 5). Для холодного теплоносія забезпечується вимірюван-


1.35. Схема автоматизації сушіння сипких матеріалів у барабанній сушарці:

І — топка; II — змішувальна камера; III — барабан; IV — бункер; V — цик­лон; VI — вентилятор; VII — дозатори


ня та реєстрація тиску та витрати (комплекти обладнан­ня 6, 7).

Сушіння сипких матеріалів здійснюється, як правило, в барабанних або шахтних сушарках. У найпоширеніших ба­рабанних технологічний процес здійснюється таким чином (рис. 1.35). Вологий матеріал надходить у змішувальну ка­меру II через дозатор VII. У топку подається паливо та первинне повітря. Барабан сушарки III постійно оберта­ється, а матеріал, що сушиться, рухається зверху вниз до бункера IV. Через дозатор VII із нагромаджувального бункера висушений матеріал подається споживачу (у склад, тару). Відпрацьований сушильний агент через циклон V вентилятором VI викидається в атмосферу або подається знову в топку. Для описаного об’єкта в першу чергу слід забезпечити потрібну вологість матеріалу, що підлягає су­шінню. Забезпечує це система автоматичного управління (комплект обладнання 3), яка відповідно до обставин змі­нює витрати палива. Враховуючи, що між витратами па­лива та первинного повітря повинне бути певне співвідно-

1.36. Схема автоматизації змішування рідини:

1 — рідина А; II — рідина В; III — суміш АВ; IV — резервуар; V — мішалка


шення, треба встановити комплект обладнання 2, який цю роботу буде виконувати в автоматичному режимі. Тиск у камері змішування забезпечиться комплектом 1, а кон­троль та реєстрація температури у барабані сушарки здій­снюватиметься комплектом обладнання 4. Кожна із назва­них систем автоматизації зможе функціонувати як в авто­матичному, так і в ручному режимах.

Змішування рідин досить розповсюджений технологіч­ний процес (наприклад, на свинокомплексах). Він перед­бачає наявність резервуара IV (рис. 1.36) з механічною мішалкою V. Система автоматичного управління повинна забезпечити на виході резервуара певну концентрацію су­міші АВ за рахунок зміни витрати рідини А. Це досяга­ється використанням комплекта обладнання 1 (автоматич­ний та ручний режими). Рівень суміші в резервуарі забез­печується зміною витрати рідини В (комплект обладнання 2). У цій системі також передбачені ручний та автоматич­ний режими роботи. Крім того, для об’єкта, що розгляда­ється, потрібно вести незалежні спостереження, та реєстра­цію витрат рідин А, В та сумішіАВ. Для цього застосову­ють комплекти обладнання 3, 4, 5.

Дозування стрічковим дозатором полягає в тому, що на вантажний транспортер III (рис. 1.37) із бункера І че­рез дозатор II надходить сипкий матеріал. Дозатор при­водиться в дію виконавчим механізмом (наприклад, дви-


гуном постійного струму), яким керує регулятор маси. На регулятор в свою чергу надходить сигнал від датчика маси, що контролює завантаженість транспортера (комплект об­ладнання 1). Двигуном цього транспортера керують кно- почним постом (комплект 2).

Стабілізація рівня рідини необхідна в багатьох техно­логічних процесах. Вона забезпечується (рис. 1.38) за ра­хунок зміни витрати рідини, що надходить до резервуара. Комплект обладнання 1 контролює при цьому верхній та нижній рівні. Передбачається також, як правило, незалеж­ний канал вимірювання рівня (комплект 2).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+