Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Комплекти обладнання для утримання курей-несучок про­мислового стада

Кліткові батареї КБН (рис. 5.7) чотирьохярусні дворяд­ні, призначені для утримання курей у приміщеннях висо­тою 3,6 м та більше.

У батареї механізовані: роздавання корму, видалення посліду, напування та збирання яєць. Основою батареї є каркас 2, на якому змонтовані клітки 3, годівниці 4, напу­валки 1, кормороздавач 5, транспортер посліду та елек­трообладнання. З обох боків батареї на кожному з чоти­рьох ярусів змонтовані жолобкові годівниці, в які корм завантажує бункерний кормороздавач. Роздавач приво­диться в рух електродвигуном через мотор-редуктор і ка­натно-блокову систему. Роздавач може бути від’єднаний від привода спеціальним важелем. У цьому випадку при­бирати послід можна незалежно від кормороздавача.

Жолобкові напувалки для курей розташовані вздовж кліток на кожному ярусі, із розрахунку обслуговування двох рядів кліток.

Пристрій для видалення посліду складається із скреб­кових візків і канатного привода.

Пристрій для збирання яєць має підніжну решітку як


5.9. Схема комплекту обладнання К.КТ:

1 _ бункер сухих кормів; 2 — транспортер ланцюговий; 3 — кіткова батареи; 4 — бункер-дозатор; 5 — установка для видалення посліду


самотічний спуск, в кінці якого шарнірно закріплена ра­мка для утримання яєць від випадання і лоток для накопи­чення яєць.

Батареї КБН дозволяють ефективно використовувати виробничу площу. Але мають і недоліки: кури знаходять­ся в різних світлових і температурних умовах; процеси роздавання корму та збирання яєць не можна автоматизу­вати, батареї не можна використовувати в поточній лінії збору, транспортування та обробки яєць.

Комплекти обладнання ОБН-1 (рис. 5.8) призначені для комплексної механізації та автоматизації технологіч­них процесів при утриманні курей-несучок у приміщеннях

з низькою висотою (до 2 м).

Комплект ОБН-1 складається з таких агрегатів: зов­нішнього бункера 1 для прийому, зберігання та видачі су­хих кормів (БСК-Ю); транспортера розподільного 2 для завантаження кормів із бункера 1 в дозатор 3; кліткових батарей 4 з транспортерами для збирання яєць 5 та елева­тором 6 із приймальним столом 7; механізмів видалення посліду з-під батарей 8 з приводом 9 та поперечного транс­портера 10.

До комплекту обладнання ККТ (рис. 5.9) (Угорщина) входить: зовнішній бункер з дозатором ємністю 12 м3, лан­цюговий транспортер для завантаження кормів із зовніш­нього бункера в бункери-дозатори; шести рядів батарей з ланцюговим транспортером та приводними станціями; поздовжніх та поперечних стрічкових транспортерів для збирання яєць; ніпельних напувалок; шести спарених скреб­кових транспортерів для видалення посліду з верхніх яру­сів; поперечного транспортера; двох теплогенераторів про­дуктивністю по теплу 754,2 тис. кДж/год, по повітрю — 14 тис. м3/год кожен; осьових вентиляторів по 10 тис. м3/год кожен (для пташника 18X72 м — 22 шт., 18X96 м —

5.10. Схема комплекту обладнання БК.Н-3:

1 — бункер зовнішній для кормів; 2 — транспортер ТУУ-2; 3 — кліткова ба­тарея; 4 — установка для видалення посліду; 5 — транспортер для видалення по­сліду із пташника; 6 — транспортер поперечний для переміщення яєць; 7 — еле­ватор


ЗО шт.); електрошафи для електричного управління за­вантаженням корму/, кормороздачею, освітленням!, вида­ленням посліду та збиранням яєць; електрошафи для уп­равління витяжними вентиляторами з пристроєм для плав­ного регулювання частоти обертання.

Комплект обладнання БКН-3 забезпечує механізацію та автоматизацію основних технологічних процесів у при­міщеннях висотою до 3,6 м з регульованим мікрокліматом. Ступеневе розташування кліток в батареї поліпшує повіт­рообмін і освітленість в зоні розташування курей. Ком­плект БКН-3 складається із таких агрегатів: зовнішніх бун­керів для зберігання та видачі сухих кормів 1 (рис. 5.10); транспортера 2 для завантаження кормів в бункери- дозатори; батарей ступеневих триярусних 3; транспортерів для видалення посліду 4; поперечного транспортера для видалення посліду із пташника 5; похилого елеватора 7 для переміщення яєць на поперечний транспортер 6.

Комплект обладнання Л-112 (Німеччина) призначений для механізації та часткової автоматизації технологіч­них процесів при утриманні курей батьківського стада яєчної породи разом з півнями. Його встановлюють у теп­лих пташниках шириною 12 та 18 м, довжиною до 96 м. До складу комплекту входять: зовнішній бункер 6 (рис.


5.11. Схема комплекту Л-112:

I — службове приміщення; II — виробниче приміщення; 1 — установка для поздовжнього прибирання посліду; 2 — кліткова секція; 3 — жолобкова годівниця; 4 — кормороздавальна колонка; 5 — транспортер шнековий; 6 — бункер зберігання сухих кормів; 7 — елеватор для яєць; 8 — зрівнювальний бачок; 9 — установка для поперечного видалення посліду


5.11); шнековий транспортер 5 для вивантаження корму із бункера, кліткові батареї дворядні двохярусні з кор­мороздавальними колонками-дозаторами 4, ланцюговими транспортерами для роздачі корму по ярусах, ніпельними напувалками, багатоскребковими шланговими транспор­терами на кожному ярусі для прибирання посліду та си­стемою лотків яйцезбору, поперечний транспортер 9 для прибирання посліду із пташника, шафа керування (табл. 5.2).Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+