Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Автоматизація годівлі тварин

Процес годівлі тварин включає технологічні процеси з кормоприготуваиня та роздачі кормів. Корм на тварин­ницьких фермах у кормоцехах і кормокухнях готують за допомогою спеціалізованих машин, складених у лінії по під­готовці окремих видів кормів. За принципом дії машин для приготування кормів поділяються на різальні, подрібню-


вальні, миючі, розминаючі, перемішуючі і запарюючі. Роз­давання кормів здійснюється транспортно-дозувальним об­ладнанням, принцип дії якого залежить від виду корму. Для сухого корму — це тросово-шайбові транспортери з дозую­чими пристроями або звичайні стрічкові транспортери, для зволоженого корму — платформові або мобільні кормо­роздавачі, для рідкого — кормороздаючі' гідравлічні сис­теми.

До різальних машин належать: соломорізки РСС-6 для різання соломи та подрібнення зелених стеблин, подрібшо- вачі зеленої маси, коренеплодів, кукурудзяних стрижнів типу «Волгар-5», ИКС-5М, КГІИ-4 та інші. Зернові под­рібнюють на дробарках типу ДММ, ДКМ-2, ДДР, КДУ та ін. Для змішування та запарювання застосовуються запар- ники-змішувачі АПС-6, ВК-1, С-12 тощо.

Автоматичний пристрій подрібнюючих та різальних ма­шин оснащується комплектами, до яких входять пульт управління, панель регулятора та силова панель. Захист електродвигуна від короткого замикання здійснюється автоматичними вимикачами з комбінованим розчіплюва- чем-перемикачем, настроєним на номінальний струм. Для захисту двигуна від перевантаження застосовують реле ТРП-150А, а також реле максимального струму миттєвої дії.

Автоматичне регулювання навантаження двигуна здійс­нюється за допомогою датчика струму, підключеного в одну з фаз мережі живлення електродвигуна.

Крім оптимального завантаження електродвигунів ма­шин для приготування кормів, систему управління викорис- вують для послідовного включення машин при їх з’єднанні в потокову технологічну лінію. Розглянемо роботу такої автоматичної системи на прикладі управління лінією по приготуванню коренебульбоплодів.

При роботі потокової лінії (рис. 6.1) завантажуваль­ний транспортер 1 подає коренебульбоплоди в подаючий транспортер 2, за допомогою якого вони надходять до мию­чої та подрібнюючої машини 3. Після подрібнення січка потрапляє в запарник 4, а звідти в кормороздавач.

6.2. Принципова електрична схема управління процесом приготування коренебульбо­плодів

image171Потокова лінія (рис. 6.2) включається в робо­ту кнопкою SB 1. При на­тисканні кнопки SBI одер­жує живлення магнітний пускач КМ2 електродви­гуна подаючого електро- транспортера, а контакти КМ2 замикають коло електромагніта ЕМ\, що подає воду для миття ко­ренів. При цьому пускачКМ1 включає заванта­жувальний транспортер, а реле часу РЧ1 також замикає свої замикаючі і розмикає розмикаючі кон­такти. Таким чином, всі машини потокової лінії підключе­ні послідовно проти потоку матеріалу і, тим самим, виклю­чена можливість завалу машин або транспортерів. У баці для запарювання встановлені датчики рівня РР, які при заповненні його до певного рівня відключають заванта­жувальний транспортер. При цьому в електричній схе­мі відбуваються такі переключення. Розривається ко­ло живлення пускача КМ\ і реле часу РЧ 1. Пускач КМ\ відключає завантажувальний транспортер і подача продукту в технологічну лінію припиняється. Реле часу через певну витримку часу, достатню для звільнення пото­кової лінії від продукту, розмикає контакти РЧ 1 в колі котушки пускача /СЛІЗ, що зупиняє всю потокову лінію і припиняє подачу води до мийниці. Одночасно РЧ 1 замкне свої контакти в колі електромагніта ЕМ2, що вмикає пода­чу пари в кормозапарник. Включається реле часу РЧ2, яке через певний час, достатній для запарювання, розімкне свої контакти, які відключать ЕМ2 і припинять надхо­дження пари. Якщо готовий продукт потрапляє до кормо­роздавача, то вимикач В повинен знаходитись у лівому замкненому положенні. При наповненні кормороздавача розмикаються контакти кінцевого вимикача ВК, відключа­ється завантажувальний транспортер і після певної вит­римки часу відключається вся потокова лінія.


€.3. Принципова схема управління процесом роздачі кормів кормороз­давачем РКС-3000М


Для роздачі всіх видів грубих кормів і силосу при при­в’язному утриманні корів найчастіше застосовують стаціо­нарні ланцюгові роздавачі ТВК-80А. Кормороздавач скла­дається із завантажувального бункера з натяжним при­строєм, дерев’яних годівниць ланцюга з скребками та приводного електродвигуна потужністю 6 кВт. Корм до бункера завантажують пересувними кормороздавачами КТУ-10, ПТУ-10К або РМ-5. Управління процесом роздачі кормів здійснюється вручну з пульта управління. Сигнали про заповнення годівниць подаються за допомогою кінце­вих вимикачів та реле, що вмикають сигнальні пристрої.

У свинарниках при груповому утриманні свиней вико­ристовують стаціонарний роздавач РКС-3000М, яким можна роздавати сухі та зволожені до 70 % корми. Гото­вий корм збункера-дозатора подається завантажувальним транспортером, звідки за допомогою скребків надходить до годівниць.

В автоматичному режимі в заданий програмою час спрацьовує програмне реле РЧ (рис. 6.3) і замикає свої контакти в колі котушки магнітного пускача КМ\. Магніт­ний пускач своїми контактами вмикає КМ2 — магнітний

6.4. Функціональна схема автоматизації тросо-шайбового кормороз­давача КШ-0,5:

І — бункер; 2 — привод транспортера; 3 — дозатори; 4 — годівниці; 5 — транс­портер


пускач бункера-дозатора і замикає свої контакти в котушці магнітного пускача Д'МЗ. Коли корм починає надходити із завантажувального транспортера, замикаються контакти датчика ЦК і включиться магнітний пускач роздавальної платформи Д’МЗ. Як тільки платформа буде заповнена, вона натисне на кінцевий вимикач ВК. При цьому його розмикаючі контакти розімкнуться, а замикачі замкнуться. Відключиться пускач КМЗ і включиться КМ4. Відбудеться реверсування двигуна платформи і корм скребками почне скидатись в годівниці. Одночасно платформа заповнювати­меться кормом для другої половини годівниць. В іншому граничному положенні платформа знову натисне на ВК, тоді включиться КМЗі відключиться КМ4. Платформа змінить напрямок руху і почне скидати корм в другу поло­вину годівниць. Так триватиме доти, поки реле часу РЧ своїми контактами не виключить роздатчик. Якщо корм буде витрачений раніше, то датчик ДК раніше відключить об­ладнання.

При нормованій годівлі сухими кормами (наприклад, комбікормами) і широкому діапазоні норм видачі застосо­вують тросово-шайбові транспортери КШ-0,5, які забезпе­чують індивідуальне дозування. Згідно з функціональною схемою автоматизації (рис. 6.4) управління роздачею кормів здійснюється так. ГІри включенні в рух транспорте­ру об’ємні індивідуальні дозатори заповнюються кормом. Ступінь заповнення залежить від висоти встановлених на


6.5. Функціональна схема автоматизації кормороздавальної гідрав­лічної системи:

І — гідронасос; 2 — головний клапан; 3 — лінія кормороздачі; 4 — годівниця; 5 — місцевий клапан дозування; 6 — клапан повернення; 7 — клапан скидання


дно телескопічних насадок. Датчик рівня, встановлений в останньому дозаторі сповіщає систему управління про готовність її для роздачі. Видача корму проходить в зазна­чений час одночасним включенням солеїдних заслінок 5.

Найкращими вважаються гідравлічні кормороздавачі для рідкого корму (рис. 6. 5) Кормороздаюча система включає гідронасос 1, яким забезпечує постійність тиску в системі. До кожної годівниці 4 від магістралі виконана відпайка через кормороздаточний клапан. Послідовне від­криття клапанів дозволяє точно дозувати видачу кормосу- мішї за часом відкриття клапану.

Клапани 6 і 7 забезпечують повернення решток та ски­дання рідини з магістралі при її промиванні та дезин- фекції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+