Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Автоматизація доїння та первинної обробки молока

Для механізації та автоматизації процесів доїння при утриманні корів на прив’язі використовують доїльні уста­новки з доїнням у відра ДАС-2В і АД-100Б, а також мо- локопровідні доїльні агрегати АДМ-8. При безприв’язному утриманні й доїнні в доїльних залах — доїльні установки «Тандем-автомат» УДА-8А, «Ялинка-автомат» УДА-16А та «Карусель» УДА-100. Доїння в літніх таборах та на пасо­вищах здійснюється доїльними установками УДС-ЗБ, УДЛ-Ф-12 та УДЛ-Ф-12-1.

Установка доїльна «Тандем-автомат» УДА-8А призна­чена для машинного доїння корів у доїльних станках з ін­дивідуальним впуском і випуском тварин, транспортування молока в молочне відділення, його фільтрації та охолод­ження. Вона складається з комплекту станків на вісім місць, ліній промивки і технологічної, восьми маніпуляторів до­їння.

Установка забезпечує обмивання і підготовку вимені до доїння, надівання стаканів доїльних апаратів, виконання процесів доїння, відтягування стаканів у кінці доїння, зні­мання доїльних апаратів, випуск корів із станків, облік надою від кожної корови, фільтрування, охолодження і транспортування молока до місткості зберігання, промиван­ня доїльного обладнання і молокопроводів. Установка має удосконалені циклограми промивання молокопровідних шляхів з попереднім підігрівом їх до початку циркуляції миючої рідини. За допомогою пульта автомата промивки можна визначити в будь-який момент стадію циклу про­мивки.

УДА-8А може обслуговувати до 400 голів при двозмінній роботі. Пропускна здатність установки 70 доїнь за годину.

«Ялинка-автомат» УДА-16А призначена для машинного доїння корів у групових доїльних станках і первинної об­робки молока на великих фермах. Складається вона з двох секцій, кожна на вісім корів. Робоче місце майстра машин­ного доїння знаходиться у траншеї між секціями станків. Біля поздовжніх стін траншей проходять технологічні лі­нії з маніпуляторами доїння МД-Ф-1. Для санітарної об­робки вимені призначена лінія обмивання з розбризкува- чами. В кожній секції вісім дозаторів роздачі концентро­ваних кормів, які подаються до них транспортером. Молоко з доїльного автомата надходить через індикатор обліку до молокопроводу, далі в молокоприймач молочного відділен­ня, а потім молочним насосом через фільтр і пластинчастий охолодник подається в місткість для зберігання.

Установка промивається автоматично за заданою цикло­грамою. Під час промивки миючий розчин відсмоктується з баку автомата промивки і по трубопроводах, миючих го­ловках, доїльних апаратах, далі через усю систему молоко­проводів надходить до молокоприймача, звідки молочними насосами через підігрівник подається в бак для циркуля­ційної промивки або на злив у каналізацію. Одночасно по відповідному шлангу миючий розчин з баку через охолод­ник молока засмоктується до молокоприймача, забезпечу­ючі промивання його верхньої частини та запобіжної ка­мери.

Пропускна здатність установки до 80 корів за годину. Розрахована вона на обслуговування до 600 голів при дво­змінній роботі.

Доїльний автомат МД-Ф-1 (рис. 6.15) призначений для підтримки доїльного апарату в неробочому положенні, по­легшення надівання доїльних стаканів на вим’я корови, пристосування підвісної частини апарату до різних розмі-

6.15. Принципова конструктивна схема маніпулятора МД-Ф-1:

1 — циліндр додоювання; 2 — циліндр виведення доїльного апарата з-під корови; З — кран: 4 — пневмодатчик; 5 — головка; 6 — скоба; 7 — клапан; 8 — попла­вок: 9 — калібрований отвір; 10 — затискач; 11 — пульсатор; 12 — доїльний апа­рат; а і б — штуцери підведення вакууму до циліндрів; І — повітропровід чис­того повітря; II — силовий вакуумпровід; III — молокопровід; IV — технологіч­ний вакуумпровід


рів та форм вимені корів, автоматичного контролю інтен­сивності виведення молока з вимені, автоматичного вико­нання машинного додоювання, відключення апарата від джерела вакууму, зняття стаканів з дійок і виведення апа­рата з-під корови. Виконавчий механізм маніпулятора під­тримує підвісну частину доїльної апаратури при надіванні доїльних стаканів на вим’я корови, а також автоматично виконує операції за командами апарата керування. Авто­мат керування контролює інтенсивність молоковіддачі й подає сигнали на пневмоциліндри виконавчого механізму маніпулятора.

Основним функціональним вузлом автомата керування є пневмодатчик 4 (рис. 6.15). Працює пневмодатчик так. Вихідне положення, коли головка 5 знаходиться на скобі

6 і молоко надходить до його камери, а виливається через калібрований отвір 9. Із збільшенням інтенсивності моло­ковіддачі поплавок 8 спливає і звільнює скобу 6, яка під дією власної маси перекидається і починається автоматич­ний контроль процесу доїння. Основна маса молока виті­кає через обвідний канал у молокопровід. При зменшенні інтенсивності молоковіддачі до 400 г/хв молоко виводиться лише через калібрований отвір 9, поплавок 8, з’єднана з ним головка опускається вниз, отвір канала штуцера а го­ловки з’єднується з постійним вакуумом циліндра додою­вання, який через важіль маніпулятора відтягує доїльні стакани вниз, що забезпечує механічне додоювання. При інтенсивності молоковіддачі менше 200 г/хв, поплавок опускається ще нижче, клапан 7 відключає доїльні стакани від молокопровода, у ніддійкові камери через отвори в ко­лекторі надходить атмосферний тиск, канал штуцера б го­ловки підключає до циліндрів зняття і піднімання маніпу­лятора вакуумметричний тиск. Доїльні стакани знімаються і виводяться з-під корови. Кран 3 призначений для приму­сового включення підйому й підтримання доїльних стаканів при їх одіванні па вим’я. Встановлюється маніпулятор на вертикальному стояку станка або на додатково змонтова­ній опорі. Його маса 10,9 кг.

Комплект обладнання для доїння і нормованої годівлі корів концентрованими кормами на базі мікропроцесорних засобів і АСУТП для молочних ферм на 400 голів з безпри­в’язним утриманням призначений для машинного доїння корів у доїльному залі з автоматизованим керуванням про­цесами доїння, збирання і обліку молока, автоматичної ін­дивідуальної нормованої годівлі корів залежно від їх фі­зіологічного стану (стадія лактації, продуктивність тощо), збирання, обробки, зберігання та видачі інформації для уп­равління зооветеринарною роботою та виділення тварин з певних ознак. До комплекту входять дві доїльні установки «Ялинка-автомат» УДА-16А, система розпізнавання номерів тварин, автоматичне обладнання для індивідуальної нормо­ваної годівлі корів концентрованими кормами та персональ­на мікро-ЕОМ ЕС-1841.

Доїльна установка з автоматизованою системою керу­вання «Ялинка» УДА-Ф-70 призначена для машинного до­їння корів з автоматизованим керуванням процесами до­їння, збирання і обліку надою молока; автоматичної інди­відуальної годівлі концентрованими кормами; збирання,, обробки, зберігання та видачі інформації для управління зооветеринарною роботою і зооветеринарного обслугову­вання. Цю установку використовують для обслуговування стада до 600 корів з середньорічним надоєм до 6000 кг від кожної корови.

При наявності мікро-ЕОМ на фермі АСУТП забезпечує індентифікацію тварин, індивідуальний облік надою від кожної корови, прогнозування надою, сигналізацію про за­пуск корів, про введення антибіотиків, здійснює додоюван­ня, зняття доїльних апаратів з вимені корів, автоматичне визначення захворювання на мастит. Вся інформація дру­кується автоматичним цифродрукуючим пристроєм у виг­ляді протоколу доїння.

Автоматизована доїльна установка «Карусель» УДА-100 призначена для машинного доїння корів на конвеєрі в інди­відуальних станках, первинної обробки молока на великих фермах і комплексах промислового типу. Вона може обслу­говувати до 800 голів корів. Пропускна здатність — 104 до­їння за годину.

Порівняно з установкою УДА-16 «Карусель» забезпе­чує підвищення продуктивності праці в 1,44 раза і має ви­сокий рівень автоматизації при одночасному доїнні 16 ко­рів. Установку обслуговують оператор машинного доїння і скотар. Автоматизація процесу доїння здійснюється за допомогою маніпулятора МД-Ф-1 (рис. 6.15).

Автоматичні доїльні пристрої створюють стереотип до­їння, який склався при ручному доїнні. Графік режиму до­їння наведений на рис. 6.16.

Після попередньої обробки вимені корови вмикають до­їльний автомат. У фазі А він здійснює стимулювання, тоб­то «обережне» доїння з інтенсивним масажем дійок вимені'. Одночасно в піддійкових камерах доїльних апаратів ство­рюється розрідження. При цьому частота пульсацій досягає 48 за хвилину, розрідження 35 кПа, а співвідношення так­тів ссання і стискання повинне бути 1 : 2.


6.16. Графік режимів машин­ного доїння:

image186А — стимулювання; Б — доТння; В — додоювання; Г — заключний масаж

Масаж дійок (фаза А) триває 40—60 с, а потім починається інтенсивний припуск молока, при зро­станні молоковіддачі до 0,2 кг за хвилину автомат переми­кається на роботу в фазі Б — доїння. Розрідження підви­щується до 51 кПа, а частота — до 60 пульсацій на хвили­ну при співвідношенні тактів 2,5 : 1, що близько до режиму безперевного відсмоктування молока.

У кінці доїння потік молока поступово зменшується. Ко­ли інтенсивність молоковіддачі знижується до 0,2 кг за хвилину, то через 20 с настає фаза В, завершуюче «обе­режне» додоювання при частоті 48 пульсацій за хвилину і співвідношенні тактів 1 : 2. Далі настає фаза Г — заключ­ний масаж.

Установки для первинної обробки молока призначені для зберігання товарної якості молока шляхом безпосеред­ньої обробки на фермах і комплексах. Первинна обробка полягає в очищенні, пастеризації та охолодженні за допо­могою очисника-охолодника ОМ-1А, пастеризаторів ОПФ-1, ПТУ-5М, ПТУ-10М, ТПО-2,5; пастеризаторів-охолодників ТОМ-2,ОА, РГІО, РНО, МКА та ін.

У пастеризаційно-охолоджуваній установці ОПФ-1 (рис. 6.17) молоко з молокозбірника надходить до урівшовально- го бака 1, звідки насосом 2 подається до теплообмінної секції пластинчастого апарата 3, де нагрівається до темпе­ратури 37—40 °С. Після цього воно очищається в молоко- очиснику 4 і надходить до секції пастеризації, де підігріва­ється гарячею водою до температури 76 або 90 °С. Далі молоко через витримувач 5 надходить до секцій регенера­ції, де його температура знижується до 5—8 °С. Охолодже­не молоко надходить у танки. Гарячу воду готують в брой­лері 6 за допомогою пари, що надходить з котельні. Система автоматизації забезпечує керування та контроль виконан­ня всіх операцій.

На рис. 6.18 зображена принципова електрична схема управління ОПФ-1. Пастеризатор вмикають автоматичним вимикачем в силовому колі, а також кнопками «Пуск» БВ2 та 5Б4, які подають живлення на котушки магнітних пускачів КМ1 і КМ2 електродвигунів насосів води і молока.

6.17. Технологічна схема пастеризатора ОПФ-1:

1 — урівнювальний бак; 2 — молочний насос; 3 — пластинчастий апарат; 4 — молокоочнсник; 5 —і витримувач; 6 — бойлер; 7 — водяний насос


image188Контроль температури здійснюється логометром Р з бло­ком живлення А А і датчиком температури КК1. Перепуск­ними клапанами з соленоїдами У1 і У2керує безконтакт­ний керуючий пристрій АК. Якщо температура пастериза­ції нижче норми, пристрій АК подає живлення на соленоїди

У1 і У2, вони спрацьовують і відкривають вихід води з гідро­камери та подачу пари в ін­жектор пастеризатора. Після того, як температура досягає норми подається живлення на соленоїд У3, який забезпечує подачу води і припиняє пода­чу пари. Якщо температура пастеризації в межах норми, соленоїд УІвимикається, вна­слідок чого шлях молока на повторну пастеризацію пере­кривається.

При температурі 72—76 °С тривалість пастеризації (експо-

6.18. Принципова електрична схема станції керування ОПФ-1

зиція) становить 15—20 с, а при 85—87 °С пастеризація відбувається практично миттєво. Після пастеризації моло­ко охолоджується до температури 5—10 °С. Такий режим первинної обробки молока створює умови для тривалого збереження.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+