Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Автоматизація котлоагрегатів

Серед основних джерел теплоти для виробничих потреб І побуту є котельні агрегати різних конструкцій, у тому чис­лі парові —ДКВР-2,5-13; ДКВР-4-13; ДКВР-6,5-13;

ДКВР-10-13; ДКВР-20-13; Е-1/9; МЗК; Е-2,5-14Р; Е-4-14Р; Е-6,5-14Р; Е-10-14Р,Г ГІДН-2С; КГІА-500; водогрійні — «Братск», «ФакелТ», КЧМ та ін.

Системи автоматичного управління котельними установ­ками виконують такі основні операції:

автоматичне регулювання теплового навантаження (теп­лової потужності) з метою забезпечення певної темпера­тури в приміщенні й потрібної кількості гарячої води і пари; автоматичне регулювання рівня води в котлі; дистанційне керування котлом (пуск, регулювання теп­ло- і паропродуктивності та зупинення); технологічний та аварійний захист;

технологічне блокування, яке виключає помилкові опе­рації в експлуатації;

технологічну сигналізацію, що сповіщає персонал про хід виконання процесів;

автоматичний контроль технологічних параметрів робо­ти котлів.

У сільському господарстві набули поширення системи автоматизації котельних агрегатів типу «Кристал» з елек­трогідравлічною автоматикою.

Система забезпечує автоматичне регулювання тиску па­ри і рівня води в барабані котла 6 (рис. 8.1), керування розрідженням у топці 7, витратами палива і повітря, під- паленням факелу за допомогою пальника 4, а також здій­снює дистанційне керування електродвигунами димососа 9 і вентилятора 3 на подаванні повітря в форсунку.

Для повнішого згоряння палива в топці необхідно під­тримувати певне співвідношення між кількістю палива і повітря, що забезпечує регулятор /Г/7С. Виведення димових газів з топки здійснює димосос 9, який за допомогою регу­лятора РС-2 створює задане розрідження- газів у верхній частині топки. При надмірному розрідженні збільшується винос теплоти через димосос, а при недостатньому — димо­ві гази надходять до приміщення котельної.

Контроль за рівнем води в котлі здійснюється дифма­нометром ЬОЕ, сигнали від якого надходять у регулятор ЬС, який діє на регулюючий клапан 8.


8.1. Функціональна схема автоматизації котла системи «Кристал»:

1 — паливо; II — повітря; III — пара; IV — продукти згоряння; V — живиль­на вода


В аварійних режимах котел зупиняють, припиняючи по­дачу палива в форсунку за допомогою електромагнітного клапана У А 2. Це відбувається у таких випадках: якщо упа­де чи підвищиться тиск у системі подачі палива або повітря, зменшиться розрідження в топці, підвищиться тиск пари, знизиться або підніметься надмірно рівень води в барабані, погасне факел у топці. Для цього котел обладнують від­повідними датчиками безпеки: тиску газо- або рідинопо­дібного палива 5РТ повітря 5РВ, розрідження газів в топ­ці ЗРГ, тиску пари 5РП, верхнього 5£п і нижнього 5£п рівнів води в барабані котла, наявності полум’я ЗЗУ (рис. 8.2).

При подачі на схему напруги спрацьовує лише реле /СУ5 через замкнутий контакт датчика 5Рп. Решта реле сигналізації вимкнуті.

Переводом перемикача 5/11 в нормальне передпускове положення «Н» вмикають реле блокування І(В і реле вит­римки часу КТ2, які виключають помилкове спрацювання реле захисту ЩУІ...КУ6 внаслідок спрацювання датчиків при коливанні контрольованих параметрів під час підго­товки котла до пуску.

Після цього оператор за допомогою кнопок вмикає жи­вильний насос, який подає воду в барабан, а також димо-

8.2. Принципова електрична схема управління системою «Кристал» та її захистом


сос, дуттьовий вентилятор. У міру встановлення параметрів заданих значень, що характеризують котел, спрацьовують датчики 5£в, 5ЬЯ, 8РГ, 8Р3 і вмикають відповідно реле КУ6, КУЗ і КУ2. Для запалювання факелу від іскри за­пальника 3 перемикач 5/11 переводять у положення П — «Пуск», при якому спрацьовують реле витримки часу /<Т1 по колу К (із схеми керування димососом), КУ2,1, КУЗ,1 і ЛУ6,1. В той же час вмикається електромагнітний клапан УА1 подачі палива до запальника і запальник 3. При цьому вимикаються реле КВ і КТ2, але реле КВ знову вмика­ється замикаючими контактами КТ1.3.

Після цього перемикач 5Л1 переводять у положення В — «Ввімкнуто» і вручну повністю відкривають електро­магніт УА 2 відсічного клапану (див. рис. 8.1). Одночасно спрацьовує реле КТ2 електромагніта УАї і він закрива­ється. На цьому пуск закінчується.

Для нормальної зупинки котла перемикач 5Л1 пере­водять в полеження 0 — «Вимкнуто». Аварійна зупинка від­бувається при спрацюванні відповідних захисних реле. Наприклад, при зниженні тиску повітря за дуттьовим вен­тилятором розмикаються контакти ЗРВ — датчика тиску повітря і реле КУ2 вимикається. Потім вимикаються /інші елементи схеми в певній послідовності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+