Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4.5. Об'єкти аудиторської діяльності

Об'єкт аудиторської діяльності — це взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні, технологічні та інші сторони функціону­вання системи, що вивчається, стан якої може бути оцінений кількісно і якісно. Об'єкти аудиту можуть бути різними за складом та струк­турою, відношенням до різних сфер діяльності, іншими характерис­тиками. Така широка характеристика об'єктів аудиту потребує їх класифікації. Найбільш вдала, на наш погляд, класифікація об'єктів аудиту наведена в [12].

За видами:

1. Активи:

— основні засоби та позаоборотні активи;

— запаси і витрати;

— гроші, розрахунки та інші активи.

2. Господарські факти як процеси:

— виробництва і реалізації продукції;

— забезпечення процесу виробництва робочою силою;

— впровадження у виробництво нової техніки та технології;

— матеріально-технічне постачання;

— технічне, господарське, енергетичне забезпечення виробництва.

3. Пасиви:

— джерела власних і прирівняних до них коштів;

— довгострокові пасиви;

— розрахунки та інші пасиви.


4. Економічні результати діяльності:

— обсяги виробництва;

— продуктивність праці;

— собівартість продукції;

— рентабельність;

— витрати виробництва.

5. Організаційні форми управління:

— організаційна структура виробництва;

— структура та функції апарату управління.

6. Методи управління:

— системи стимулювання праці;

— внутрішньовиробнича система стимулювання виробництва.

7. Функції управління:

— планування;

— нормування;

— облік;

— контроль;

— економічний аналіз;

— ціноутворення;

— внутрішній аудит.

За складністю:

— складні об'єкти — сукупні ресурси і господарські процеси, цілісні системи управління;

— прості об'єкти — ресурси, господарські процеси, системи управ­ління, які мають відносно першої групи підпорядковане значення.

Складність об'єкта — ознака відносна. Вона визначається розмі­рами підприємства, обсягами виробництва, його організаційною струк­турою, особливостями продукції, що виробляється, тощо. Але з по­зицій аудиту ця ознака має важливе значення, тому що визначає обсяг, характер і терміни виконання робіт, методичні підходи до орга­нізації аудиту.

За відношенням об'єктів до сфери діяльності:

— виробництво основне, допоміжне та обслуговуюче;

— матеріально-технічне постачання та збут;

— підготовка виробництва;

— управління.

Стан об'єктів у часі:

— минулому;

— теперішньому,

— майбутньому.

У минулому часі оцінюється стан достовірності бухгалтерської звітності, законності і доцільності господарських операцій, ефектив­ності використання ресурсів.

У теперішньому часі оцінюється стан об'єктів при перевірці ос­новних засобів, запасів і витрат, грошей, розрахунків та інших ак­тивів, на межі аудиту і ревізії, коли робляться висновки щодо ре­ального стану обліку, планування, нормування.

Оцінка майбутнього стану — результат аудиторського дослідження, пов'язаного з перспективним аналізом різних сторін діяльності підприємства.

За характером оцінки стану підприємства:

— якісна і кількісна оцінка;

— лише якісна оцінка;

— тільки кількісна оцінка.

До об'єктів першої групи відносяться господарські процеси на підприємстві.

Об'єкти другої групи — це ті, які не можна оцінити кількісно, тому що така оцінка суперечить їх внутрішньому змісту. До таких об'єктів відносяться: організаційні форми, методи, форми і функції управління.

До третьої групи відносяться об'єкти, які не можуть мати прак­тично інших оцінок, окрім кількісних. Це ресурси і економічні ре­зультати діяльності підприємств.

За терміном перебування об'єктів у полі діяльності аудиту:

— об'єкти, які постійно перебувають у полі аудиторського впливу;

— об'єкти періодичної аудиторської оцінки;

— об'єкти разових аудиторських оцінок.

До об'єктів першої групи відносяться економічні результати діяль­ності, господарські процеси, деякі функції управління. Аудиторський вплив виявляється у постійному консультуванні підприємства ауди­торською фірмою.

До об'єктів періодичної аудиторської оцінки відносять ресурси, господарські процеси, економічні результати діяльності. Підтвер­дження достовірності бухгалтерської звітності, аналіз фінансового стану, оцінка вартості майна — ці напрямки аудиторської діяль­ності не постійні для підприємства.

До об'єктів разової оцінки відносяться організаційні форми, ме­тоди, функції управління.

За відношенням об'єктів до різних видів аудиту слід виділяти об'єкти внутрішнього та зовнішнього аудиту.

При цьому слід визнати, що між об'єктами внутрішнього та зов­нішнього аудиту немає істотної різниці, і слід пам'ятати, що у полі зору внутрішнього аудиту перебувають абсолютно всі види об'єктів, наведені в класифікації за цією ознакою. При особливих обставинах вони можуть бути об'єктами зовнішнього аудиту. Більш докладно це питання буде розглянуте в розділі "Види аудиту".

Є об'єкти, які обов'язково потребують зовнішньої аудиторської оцінки. Класифікація об'єктів аудиторської діяльності наведена на рис 1. 2.

Рис. 1. 2. Класифікація об'єктів аудиторської діяльності


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+