Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.6. Принципи аудиту

Національні нормативи аудиту і Кодекс професійної етики ауди­торів України встановлюють основні принципи аудиту, правила на­дання аудиторських послуг, фундаментальні засади аудиторської ети­ки. Відповідно до цих документів принципи аудиту можна поділити на дві групи: методологічні та принципи професійної етики.

Методологічні принципи:

— планування аудиту;

— обгрунтованість оцінки значущості аудиторських свідоцтв, а також системи внутрішнього контролю;

— визначення критеріїв суттєвості і достовірності;

—визначення критеріїв суттєвості ідостовірності; —дотримання методик вибору даних;

— аналіз інформації та формування висновків;

— відповідальність за результати аудиту;

— повне інформування клієнта.

Починаючи з 1 січня 1999 р. введена обов'язковість дотримання! Національних нормативів, наведених у [7, с. 3].

Необов'язковими для виконання є такі нормативи:

№ 12 "Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування";

№ 24 "Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту";

№ 13 "Аудит в умовах електронної обробки даних";

№ 17 "Вибіркова перевірка";

№ 31 "Вплив системи електронної обробки даних на оцінку си­стеми бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю";

№ 32 "Оцінки властивого ризику і ризику невідповідності внут­рішнього контролю, їх вплив на незалежні процедури аудиторської перевірки".

Нормативи використовуються аудиторами залежно від обсягу операцій клієнта і наявності у нього системи внутрішнього контро­лю, служби внутрішнього аудиту або системи електронної обробки даних.

Кодекс професійної етики аудиторів України [7, с. 237-271] пе­редбачає правила надання аудиторських послуг та фундаментальні принципи етики аудитора. Вони "обов'язкові для виконання усіма аудиторами при наданні ними аудиторських послуг" [7, с. 239].

Вірогідність. Суспільство потребує достовірної інформації.

Професіоналізм. Роботодавці, клієнти інші зацікавлені сторони визначають рівень фахової підготовки аудиторів.

Якість послуг. Аудит і аудиторські послуги повинні здійснюва­тись у суворій відповідності з чинним законодавством і нормативни­ми актами.

Довіра. Роботодавці, клієнти, інші зацікавлені сторони мають бути впевнені в тому, що аудитор ніколи не порушить професійної етики і дотримуватиметься її протягом усієї практики.

Фундаментальнізасади етики.

Неупередженість. Аудитор повинен виконувати свої функції неупереджено, бути незалежним, чесним і об'єктивним.

Чесність. Чесність та об'єктивність суджень аудитора мають особ­ливе значення, за умови оцінки результатів фінансового звіту. Ауди­тор не може уникнути тиску на нього в процесі своєї професійної діяльності, але повинен протистояти цьому тиску.

Він має уникати інших відносин з клієнтами, не пов'язаних з аудиторською перевіркою. Аудитор повинен зберігати чесність та об'єктивність на всіх етапах роботи і, висловлюючи думку про фінан­совий звіт, уникати ситуацій, які вплинули б на незалежність його висновків.

Об'єктивність. Аудитор повинен бути об'єктивним, щоб упере­дженість та інші чинники не впливали на достовірність його ви­сновків.

Професійна незалежність. Аудитор повинен бути професійно незалежним, фахово бездоганним. Рівень фахової підготовки аудиторів повинен відповідати єдиним професійним вимогам. Допускаються до аудиторської діяльності тільки ті фахівці, які склали екзамени і пройшли сертифікацію.

Конфіденційність. Аудитор має зберігати в таємниці всю інфор­мацію, яка стосується стану справ клієнта. Усі документи, пов'язані з аудитом, слід повертати клієнту. Аудитор повинен додержуватися конфіденційності всієї без винятку інформації, одержаної у процесі проведення аудиту. Єдиним винятком з даного правила є обов'язок аудитора (аудиторської фірми) надати за рішенням судових органів або за санкцією прокурора конкретну інформацію. Аудитор не має права використовувати інформацію і факти, взяті з аудиторських перевірок, для своєї вигоди, вигоди третіх осіб або на шкоду клієнтові.

Професійна поведінка. Аудитор повинен сприяти підвищенню авторитетності своєї професії у суспільстві. Він повинен бути чесним і не здійснювати вчинків, які можуть похитнути довіру і прихильність громади до аудиторської професії в цілому. Аудитор не має права залучати клієнтів шляхом обдурювання, хибних уявлень і помил­

кових дій. Аудитор має бути доброзичливим, сприяти встановленню добрих стосунків між колегами і представниками інших аудитор­ських фірм. Найважливіша характеристика професіонала — це всіля­ка підтримка професії і прагнення об'єднати колег. Аудитор не може відбивати клієнтів у своїх колег з метою розширення своєї практики засобами, які можуть призвести до зниження якості роботи або по­рушення прав третіх осіб на отримання достовірної інформації. Ауди­тору забороняється займатися саморекламою, яка створює хибне уявлення у клієнтів і зачіпає інтереси колег.

Професійні норми. Аудитори зобов'язані виконувати з належ­ною турботою і увагою вказівки і побажання клієнта тією мірою, у якій вони не суперечать вимогам чинного законодавства.

Аудитору належить завжди бути вільним від будь-якої зацікав­леності, несумісної з чесністю, об'єктивністю і незалежністю.

Кожен аудитор, що отримав сертифікат аудитора України, виго­лошує і підписує клятву, текст якої наводимо повністю [7, с. 271]:

"Я (прізвище, ім'я) виголошую клятву аудитора й урочисто обіцяю виконувати свої професійні обов'язки з честю і гідністю, дотримуватися законів України, "Національних нормативів ауди­ту", Кодексу професійної етики аудиторів України і вимагати до­тримання їх іншими".

Дата                Підпис

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+