Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Робоча документація аудиторів

Робочі документи — це записи, в яких аудитор фіксує викорис­тані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, винесені в результаті проведення аудиту. Робочі документи є власністю аудито­ра. Вони мають містити всю інформацію, яку аудитор вважає важли­вою для правильного виконання перевірки. Ця інформація повинна підтвердити висновок аудитора.

Робочі документи виконують такі функції:

— забезпечення обгрунтованості аудиторського висновку;

— засвідчення відповідності проведення аудиту стандартам;

— обгрунтованість планування, контролю якості проведення аудиту;

— проведення аудиту на єдиних методологічних принципах;

— слугувати інструментарієм для аудиторів.

Робоча документація має містити в собі опис усіх значних мо­ментів і обставин, з якими зустрівся аудитор під час проведення аудиту. Вона повинна бути чіткою і зрозумілою, щоб за нею можна було легко з'ясувати обсяг проведеної роботи, перевірити обгрунтованість зроблених висновків. Робоча документація повинна склада­тися в ході виконання аудиту. Це дасть можливість врахувати най­менші дрібниці роботи підприємства. Робоча документація має відоб­ражати такі відомості про кожного з об'єктів перевірки:

— використані методики і тести;

— одержана інформація;

— висновки.

Робочі документи розробляються кожним аудиторським підприєм­ством з урахуванням фахової підготовки аудиторів, їх досвіду, прий­нятої організації аудиторського процесу.

Кожний робочий документ повинен бути належним чином оформ­лений:

— мати реквізити аудиторської фірми, номер і дату договору, на підставі якого проводиться перевірка;

— мати реквізити суб'єкта, що перевіряється;

— мати ідентифікаційний номер і пронумеровані сторінки;

— бути засвідченим аудитором, що проводив перевірку із зазна­ченням дати проведення аудиту.

Робочі документи зазвичай містять:

— інформацію про клієнта (юридичну, організаційну, іншу);

— копії юридичних первинних та інших документів;

— документацію про планування аудиту;

— інформацію про проведені тести систем контролю, процедури перевірки на суттєвість, аудиторські свідчення;

— висновки сторонніх аудиторів або експертів;

— висновки, зроблені аудитором для різних об'єктів аудиту.

Після закінчення перевірки робочі документи залишаються у аудитора, власністю якого вони є. Аудитор повинен забезпечити на­дійне зберігання робочих документів. Робочі документи можуть бути вилучені в аудитора за рішенням слідчих органів або суду.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+