Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Нормування та контроль якості праці аудиторів

Нормування праці аудиторів — це процес встановлення міри витрат праці на виконання певних обсягів робіт за визначений проміжок часу. При цьому трудомісткість може бути виражена або безпосеред­ньо у затратах часу робітника потрібної кваліфікації на виконання одиниці роботи (норма часу), або через визначення чисельності робі­тників, необхідних для виконання усього обсягу робіт за визначений термін.

Встановлення нормативної трудомісткості робіт стає основою пла­нування роботи аудиторської фірми.

Методи нормування праці аудиторів. Можна виділити два основні методи нормування праці аудиторів:

— аналітично-розрахунковий;

— аналітично-дослідний.

Аналітично-розрахунковий метод — це метод, який грунтується на раніше розроблених нормативних матеріалах і його використан­ня не вимагає значних витрат ресурсів на розробку нових норматив­них матеріалів, що потребує великих витрат.

Аналітично-розрахункові методи нормування праці диференці­юються за видами нормативних матеріалів, Нормативи часу розра­ховуються за факторами, які вирішальним чином впливають на трудомісткість робіт і можуть бути представлені у вигляді рівнянь:

— мультиплікативних;

— адитивних;

— кратних.

Слід зазначити, що розроблених нормативних матеріалів для нор­мування праці аудиторів практично немає, і для аудиторської роботи в основному використовуються аналітично-дослідні методи норму­вання праці.

Аналітично-дослідні методи базуються на безпосередньому ви­вченні витрат часу. За їх допомогою можуть бути встановлені витрати праці у конкретних умовах підприємства. Але ці методи дуже тру­домісткі і не завжди забезпечують якісні нормативи.

Оцінювання якості праці аудиторів. Якість роботи аудиторів ха­рактеризує досягнутий рівень результативності праці визначеного сту­пеня складності, яка обумовлена рівнем професійно-кваліфікаційної підготовки і притаманним діловим якостям працівника.

Оцінюючи результати якості праці аудиторів, треба враховувати особливості їх діяльності, результативність якої виявляється у до­сягненнях цілого колективу зазвичай через певний час. Велике зна­чення мають і показники індивідуальної результативності праці. Від якості праці аудиторів залежить престиж фірми, імідж і всі по­казники роботи підприємства — прибуток, фонд заробітної плати, а також економічний стан клієнтів аудиторського підприємства, пре­стиж фірми.

Якісна робота аудиторів — це робота, виконана на підставі прин­ципів аудиту відповідно до нормативних актів.

Аудит — складний технологічний процес, в якому беруть участь:

— аудитор, який має сертифікат і несе повну відповідальність за стан перевірки;

— експерти фірми.

Таким чином, суб'єктами контролю якості праці є: сертифікова- ний аудитор та експерти.

Контроль за якістю праці аудиторів може бути залежним, якщо його виконують працівники свого підприємства, і незалежним, якщо його здійснює інший аудитор-партнер, не пов'язаний з клієнтом сто­совно аудиту. Усі ці види контролю є внутрішніми.

Можливий також зовнішній контроль — з боку Спілки ауди­торів України, Аудиторської палати України або за їх дорученням — з боку іншої аудиторської фірми.

Основні вимоги щодо контролю якості аудиторських робіт вста­новлює Національний норматив аудиту № 5 "Контроль якості аудиторських послуг" [7, с. 25-40], це цілісна система заходів, що передбачає:

— керівництво аудитом;

— контроль за аудитом;

— аналіз проведеного аудиту;

— процедури контролю якості аудиторських робіт.

Політика контролю якості аудиторських робіт повинна пересліду­вати реалізацію основної мети аудиту шляхом дотримання всіх його вимог:

— професійних — усі працівники аудиторського підприємства повинні дотримуватися принципів аудиту;

— проведення аудиту фахівцями аудиторського підприємства, які мають необхідний досвід і рівень професійної підготовки;

— належний рівень керівництва, контролю та аналізу роботи на всіх стадіях і етапах процесу аудиту;

— отримання консультацій в інших неаудиторських підприєм­ствах і установах;

— забезпечення впевненості клієнтів щодо оцінки репутації підприємства для залучення потенційних клієнтів;

— гнучкий постійний моніторинг та забезпечення адекватності й ефективності внутрішньої політики та процедур контролю якості робіт.

Процедури загального контролю якості аудиторських робіт наве­дені у додатку № 5.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+