Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Темпи росту антропогенного впливу на природне середовище обу­мовлюють актуальність еколого-географічного аналізу й оцінювання тери­торії. Важлива роль при цьому належить картографічному моделюванню, що є підґрунтям для впорядкування, аналізу та узагальнення різноманітної інформації про екологічний потенціал геосистем.

Підсумковим документом географічного дослідження є карта, що в наочній та доступній формі відображує результати еколого-географічного аналізу й оцінювання території.

Проблема якісної підготовки фахівців з екології та охорони навко­лишнього середовища знаходиться в тісному взаємозв’язку з отриманням ними знань щодо використання картографічних методів дослідження й оцінювання території. Вирішення цієї задачі вимагає відповідного методи­чного забезпечення навчального процесу, яке б дозволяло отримувати на­вички й уміння вирішувати складні інженерно-технічні задачі з картогра­фічного моделювання при дослідженнях в екологічному моніторингу.

В навчальному посібнику наведена характеристика картографічних образно знакових просторових моделей, математична основа побудови географічних карт, системи координат в топографії та картографії, сучасні методи орієнтування на місцевості, методи й прийоми використання топо­графічних карт і планів для екологічного моніторингу. Розглядаються то­пографо-геодезичні вимірювання, геодезичні прилади й робота з ними. Розкривається суть крупномасштабних топографічних знімань. Особлива увага звертається на методологічні основи картографічного моделювання еколого-географічної інформації. При викладанні матеріалу навчального посібника використовувалися результати наукових досліджень та практич­ний досвід виконання топографо-географічних робіт й картографічного моделювання. Окремі теоретичні положення мають специфічну методику викладання, яка роз’яснює теорію та суть питання, що розглядається.

Автор, професор Міжнародної Кадрової Академії та академік Ака­демії будівництва України, наукові інтереси якого направлені на розробку методології та технічних засобів з раціонального використання природного середовища в результаті антропогенної діяльності, при написанні навчаль­ного посібника враховував науково-методичний досвід підготовки спеціа­лістів у Вінницькому державному технічному університеті та в інших про­відних вищих навчальних закладах.

Автор щиро вдячний рецензентам за поради та зауваження, враху­вання яких сприяло покращанню змісту навчального посібника, а також співробітникам обчислювального центру Франишиній Т.О. та Гайдей О.В. за комп'ютерний набір та верстку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+