Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Масштаби топографічних карт та планів

Для зображення на поверхні проекцій ділянок місцевості їх зменшу­ють у відповідне число разів.

Масштаб - відношення довжини відрізка на плані або карті до від­повідної йому горизонтальної проекції на місцевості.

Чисельний масштаб - це дріб, чисельник якого одиниця, а знамен­ник - число, яке вказує на показник зменшення при зображенні на карті або плані. Наприклад, масштаб плану 1:10 000 вказує, що горизонтальна прое­кція відрізка лінії місцевості зменшена на плані в 10 000 разів, тобто 1 см на плані відповідає 10 000 см на горизонтальній проекції місцевості. Чим менше знаменник чисельного масштабу, тим крупнішим вважається масш­таб і навпаки. Числовий масштаб величина умовна і не залежить від систе­ми лінійних мір.

Щоб при користуванні масштабами не виконувати розрахунків за­мість числового масштабу використовують графічні масштаби, які бува­ють лінійні та поперечні.

Лінійний масштаб - графік, на якому відкладені відрізки, що відпо­відають певним відстаням на місцевості (рис. 6.2), які називаються осно­вою масштабу. Основу лінійного масштабу вибирають таких розмірів. щоб вона в даному чисельному масштабі виражала ціле й кратне число метрів на проекції місцевості. Ліву крайню основу лінійного масштабу ділять на декілька рівних частин, щоб відповідала зручним для користування крат­ним числам метрів або їх частин.


Для більшої точності побудови й вимірювання відрізків на плані або карті користуються поперечним масштабом.

Поперечний масштаб - це графічне зображення чисельного масш­табу в вигляді номограми, що вигравіювана на металевій пластині або транспортирі (рис. 6.3). Для побудови поперечного масштабу на прямій лі­нії відкладають рівні відрізки, що їх приймають за основу масштабу. Ліву крайню основу, як правило, ділять на 10 рівних частин. Цю частину при­ймають за десяту основи (п). Із точок основ масштабу вверх відкладають перпендикуляри довжиною, що рівна довжині основи, які, як правило, ді­лять на десять рівних між собою відрізків. Верхній лівий крайній відрізок, що рівний довжині основи, також ділять на 10 частин. Кінець похилої лівої крайньої основи з’єднують лінією; з першим вліво від кінця верхнім лівим крайнім відрізком, що рівний 1/10 частини основи. Паралельно до цієї лінії з’єднують другі відрізки за допомогою трансверсалей.

Рисунок 6.3 - Поперечний масштаб


Найменше значенн я п о ділки п о п ер ечн о г о м ас шта бу р і в н е :

Граничні розміри предметів, які можна розрізняти на плані, визна­чаються точністю масштабу. Людське око може розрізняти на плані точку величиною не менше 0,1 мм. В зв'язку з цим за точність масштабу при­ймають відстань на місцевості, що відповідає в даному масштабі 0,1 мм плану або карти.

Топографічні плани складають в масштабі 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000, а топографічні карти загальнодержавного значен­ня в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 та 1:200 000.

Абсолютні значення точностей для різних числових масштабів пла­нів й карт наведені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 - Точність планів та карт


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+