Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.5. Підготовка теодоліта до роботи

Підготовка теодоліта до роботи включає аналіз і оцінку зовнішнього стану й комплектності, оцінку дієздатності рухомих частин і режимів окремих функціональних елементів, приведення їх у дієздатний стан, пере­вірку і юстирування. Теодоліти мають відповідати необхідним оптико- механічним і геометричним умовам. Теодоліти як геодезичні прилади для вимірювання кутів характеризуються комплексом метрологічних характе­ристик і тому мають регулярно піддаватися перевірці й метрологічній ате­стації. Зміст перевірних робіт для теодолітів при метрологічному контролі наведено у табл. 9.2.

Таблиця 9.2 - Зміст перевірних робіт для теодолітів

Зміст перевірних робіт

Методи, засоби і пристрої для перевірок

Перевірка зовнішнього вигляду й ком­плектності

Візуальний огляд

Оцінка дієздатності рухомих частин

Випробування

Визначення середньої квадратичної по­хибки вимірювання горизонтального й вертикального кутів

Автоколіматори або коліматори

Визначення коефіцієнта ниткового від­далеміра

Еталонний базис

Визначення ексцентриситету вертикаль­ного круга

Автоколіматори

Визначення колімаційної похибки

Вимірювання напрямів на візирну ціль

Визначення місця нуля вертикального круга

Те саме

Зовнішній вигляд теодоліта перевіряють візуально. При цьому виявляють пошкодження оптичних і механічних частин теодоліта. Перевіряють установку рівнів і виправних пристроїв, чіткість зображення й рівномірність освітлення відлікової системи. Труба й оптичні пристрої мають давати чіткі, не викривлені й не забарвлені зображення. Бульбашки рівнів при обертанні піднімального гвинта мають плавно пересуватися в трубці. Особливу увагу звертають на виконання таких умов:

а) нерухомий індекс відлікового мікроскопа при встановленні на йо­го шкалі нуля має збігатися із зміщеним відображенням діаметрально про­тилежних штрихів лімба;

б) освітлення поля зору труби має бути рівномірним, таким що не допускає викривлення зображення;

в) зображення штрихів лімба мають бути видні без перефокусування окуляра мікроскопа.

Перевіряють правильність і можливість вигідного вкладання теодоліта до футляру, замки й пристрої для перенесення. Комплектність теодоліта кон­тролюють відповідно до комплекту, який вказаний у паспорті теодоліта.

Дієздатність рухомих частин перевіряють випробуванням. При цьо­му виявляють і усувають у рухомих частинах лімба неплавність перемі­щення й помітні деформації. Перевіряють дієздатність мікрометрів зорової труби й відлікової системи, придатність пристрою для фокусування. Вста­новлюють наявність обмежувальних і стопорних пристроїв, де це необхід­но. Перевіряють розбіжність окуляра й пристроїв регулювання.

Особливу увагу звертають на:

а) піднімальні й навідні гвинти повинні мати плавний хід, без стриб­ків, зривів і заїдань. Для перевірки роботи гвинтів зорову трубу візують на віддалену точку. Обертають піднімальний і навідний гвинти й спостеріга­ють за плавністю переміщення зображення точки відносно ниток сітки. При необхідності хід піднімальних гвинтів регулюють їхніми гвинтами, а навідних - їхніми пружинами й гайками;

б) навідні пристрої лімба, механізму оптичного мікрометра мусять працювати плавно і стало;

в) обертання теодоліта навколо вертикальної осі й обертання зорової труби мають бути легкими і плавними;

г) положення теодоліта на штативі має бути тривким.

При огляді штатива звертають увагу на кріплення його частин. Ніж­ки штатива мусять порівняно туго обертатися в шарнірному з’єднанні з го­ловною частиною.

Остаточний висновок про придатність теодоліта до виконання робіт з належною точністю роблять після виконання перевірок і відповідного їм регулювання.

Приведення теодоліта у робочий стан включає центрування, нівелю­вання приладу й фокусування зорової труби.

Центрування - встановлення центра лімба або осі алідади на одній прямовисній лінії з вершиною кута.

Для центрування теодоліт пересувають разом з штативом над точкою доти, поки висок не розміститься над нею. При наявності центрира у його полі зору має бути видна точка. Потім послаблюють становий гвинт і пере­сувають теодоліт по горизонтальній головці штатива доти, поки висок або хрестик сітки ниток центрира не суміститься з точкою. Після закінчення операції закручують становий гвинт.

Нівелювання теодоліта - приведення площини лімба в горизонта­льне положення або осі алідади в прямовисне положення трьома підніма­льними гвинтами

Для нівелювання теодоліта розміщують рівень, обертаючи алідаду при відкрученому затискному гвинті, паралельно двом піднімальним гвин­там. Обертаючи ці гвинти в різні боки, виводять бульбашку рівня на сере­дину. Потім повертають алідаду разом з рівнем у напрямі третього гвинта, тобто на кут, близький до 90°. Обертаючи тільки третій піднімальний гвинт, знову приводять бульбашку рівня на середину алідади. Дії повто­рюють доти, поки бульбашка рівня не залишатиметься на середині при будь-якому положенні алідади на лімбі.

Фокусування зорової труби - отримання в полі зору труби чіткого зображення сітки ниток і предмета, який спостерігають.

Чітке зображення предмета отримують обертанням кільця кремальєри. Для отримання чіткого зображення сітки ниток наводять трубу на освітлений предмет. Обертаючи окуляр, домагаються чіткого зображення сітки ниток

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+