Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

9.5. Підготовка теодоліта до роботи

Підготовка теодоліта до роботи включає аналіз і оцінку зовнішнього стану й комплектності, оцінку дієздатності рухомих частин і режимів окремих функціональних елементів, приведення їх у дієздатний стан, пере­вірку і юстирування. Теодоліти мають відповідати необхідним оптико- механічним і геометричним умовам. Теодоліти як геодезичні прилади для вимірювання кутів характеризуються комплексом метрологічних характе­ристик і тому мають регулярно піддаватися перевірці й метрологічній ате­стації. Зміст перевірних робіт для теодолітів при метрологічному контролі наведено у табл. 9.2.

Таблиця 9.2 - Зміст перевірних робіт для теодолітів

Зміст перевірних робіт

Методи, засоби і пристрої для перевірок

Перевірка зовнішнього вигляду й ком­плектності

Візуальний огляд

Оцінка дієздатності рухомих частин

Випробування

Визначення середньої квадратичної по­хибки вимірювання горизонтального й вертикального кутів

Автоколіматори або коліматори

Визначення коефіцієнта ниткового від­далеміра

Еталонний базис

Визначення ексцентриситету вертикаль­ного круга

Автоколіматори

Визначення колімаційної похибки

Вимірювання напрямів на візирну ціль

Визначення місця нуля вертикального круга

Те саме

Зовнішній вигляд теодоліта перевіряють візуально. При цьому виявляють пошкодження оптичних і механічних частин теодоліта. Перевіряють установку рівнів і виправних пристроїв, чіткість зображення й рівномірність освітлення відлікової системи. Труба й оптичні пристрої мають давати чіткі, не викривлені й не забарвлені зображення. Бульбашки рівнів при обертанні піднімального гвинта мають плавно пересуватися в трубці. Особливу увагу звертають на виконання таких умов:

а) нерухомий індекс відлікового мікроскопа при встановленні на йо­го шкалі нуля має збігатися із зміщеним відображенням діаметрально про­тилежних штрихів лімба;

б) освітлення поля зору труби має бути рівномірним, таким що не допускає викривлення зображення;

в) зображення штрихів лімба мають бути видні без перефокусування окуляра мікроскопа.

Перевіряють правильність і можливість вигідного вкладання теодоліта до футляру, замки й пристрої для перенесення. Комплектність теодоліта кон­тролюють відповідно до комплекту, який вказаний у паспорті теодоліта.

Дієздатність рухомих частин перевіряють випробуванням. При цьо­му виявляють і усувають у рухомих частинах лімба неплавність перемі­щення й помітні деформації. Перевіряють дієздатність мікрометрів зорової труби й відлікової системи, придатність пристрою для фокусування. Вста­новлюють наявність обмежувальних і стопорних пристроїв, де це необхід­но. Перевіряють розбіжність окуляра й пристроїв регулювання.

Особливу увагу звертають на:

а) піднімальні й навідні гвинти повинні мати плавний хід, без стриб­ків, зривів і заїдань. Для перевірки роботи гвинтів зорову трубу візують на віддалену точку. Обертають піднімальний і навідний гвинти й спостеріга­ють за плавністю переміщення зображення точки відносно ниток сітки. При необхідності хід піднімальних гвинтів регулюють їхніми гвинтами, а навідних - їхніми пружинами й гайками;

б) навідні пристрої лімба, механізму оптичного мікрометра мусять працювати плавно і стало;

в) обертання теодоліта навколо вертикальної осі й обертання зорової труби мають бути легкими і плавними;

г) положення теодоліта на штативі має бути тривким.

При огляді штатива звертають увагу на кріплення його частин. Ніж­ки штатива мусять порівняно туго обертатися в шарнірному з’єднанні з го­ловною частиною.

Остаточний висновок про придатність теодоліта до виконання робіт з належною точністю роблять після виконання перевірок і відповідного їм регулювання.

Приведення теодоліта у робочий стан включає центрування, нівелю­вання приладу й фокусування зорової труби.

Центрування - встановлення центра лімба або осі алідади на одній прямовисній лінії з вершиною кута.

Для центрування теодоліт пересувають разом з штативом над точкою доти, поки висок не розміститься над нею. При наявності центрира у його полі зору має бути видна точка. Потім послаблюють становий гвинт і пере­сувають теодоліт по горизонтальній головці штатива доти, поки висок або хрестик сітки ниток центрира не суміститься з точкою. Після закінчення операції закручують становий гвинт.

Нівелювання теодоліта - приведення площини лімба в горизонта­льне положення або осі алідади в прямовисне положення трьома підніма­льними гвинтами

Для нівелювання теодоліта розміщують рівень, обертаючи алідаду при відкрученому затискному гвинті, паралельно двом піднімальним гвин­там. Обертаючи ці гвинти в різні боки, виводять бульбашку рівня на сере­дину. Потім повертають алідаду разом з рівнем у напрямі третього гвинта, тобто на кут, близький до 90°. Обертаючи тільки третій піднімальний гвинт, знову приводять бульбашку рівня на середину алідади. Дії повто­рюють доти, поки бульбашка рівня не залишатиметься на середині при будь-якому положенні алідади на лімбі.

Фокусування зорової труби - отримання в полі зору труби чіткого зображення сітки ниток і предмета, який спостерігають.

Чітке зображення предмета отримують обертанням кільця кремальєри. Для отримання чіткого зображення сітки ниток наводять трубу на освітлений предмет. Обертаючи окуляр, домагаються чіткого зображення сітки ниток