Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.7. Вимірювання кутів теодолітом Т30

Спосіб прийомів при вимірюванні горизонтальних кутів найпоши­реніший при інженерно-топографічних роботах на місцевості. При цьому способі горизонтальний кутотримують як різницю відліків при крузі "праворуч" й "ліворуч" двох напрямів, що виходять з однієї точки (рис. 9.16).

Кут обчислюють так:

а) перший напівприйом вимірювання кута при крузі “праворуч”

б) другий напівприйом вимірювання кута при крузі “ліворуч”

в) середнє значення виміряного кута з обох напівприйомів

де- відліки по лімбу горизонтального круга відповідно

на точки 1 і 3 при кругах "праворуч” й "ліворуч".

Рисунок 9.16 - Схема вимірювання горизонтальних кутів

способом прийомів


Порядок вимірювання кутів способом прийомів такий. Встановлю­ють теодоліт у вершині кута (рис. 9.16, точка 2) й приводять його у робо­чий стан. Перший прийом виконують при крузі "праворуч". Закріплюють лімб затискним гвинтом, відкріплюють алідаду і зорову трубу. Спочатку наближено, а потім закріпивши алідаду й трубу, орудуючи навідними гви­нтами алідади й труби, точно наводять центр сітки ниток на точку 1. Бе­руть відлік по горизонтальному кругу, який записують у журнал (табл. 9.7). Відкріплюють алідаду, наводять центр сітки ниток на точку 3. Знову на горизонтальному крузі беруть відлік, який записують у табл. 9.7.

Таблиця 9.7 - Журнал вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів


Для контролю й зменшення похибок приладу горизонтальний кут вимірюють при крузі "ліворуч". Для цього переводять трубу через зеніт. Закріплюють алідаду й відкріплюють лімб. Змістивши лімб приблизно на 90°, закріпляють його й відкріплюють алідаду. Знову візують зорову трубу на точку 1. Закріплюють алідаду й беруть відлік по горизонтальному кругу. Взявши відлік, відкріплюють алідаду й візують трубу на точку 3. Закріп- люють алідаду й беруть по горизонтальному кругу відлік, який такожзано­сять у табл. 9.7. За результатами вимірювання кутів у двох напівприйомах обчислюють середній кут.

Спосіб кругових прийомів застосовується тоді, коли з якої-небудь точки необхідно виміряти декілька горизонтальних кутів (рис. 9.17).

Рисунок 9.17 - Схема вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів


Спочатку кути вимірюють першим напівприйомом при крузі “право­руч” у такій послідовності. Встановлюють теодоліт у вершині кута А й приводять у робочий стан. Встановлюють по горизонтальному кругу відлік, близький до 0°. Закріплюють алідаду й при відкріпленому лімбі наводять центр ниток сітки зорової труби на точку 1. Беруть відлік по горизонталь­ному кругу й записують його в журнал (табл. 9.8). Закріплюють лімб. Рухом алідади за ходом стрілки годинника послідовно візують на точки 2, 3 і 4, бе­руть при цьому відліки, які записують у журнал (табл. 9.8). Напівприйом за­кінчують повторним наведенням і відліком на початковий пункт 1. Якщо початковий і кінцевий відліки не відрізняються більше як на подвійну точ­ність відлікового пристрою, приступають до другого напівприйому.

При закріпленому лімбі переводять трубу через зеніт. Рухом закріп­леної алідади проти ходу стрілки годинника послідовно візують на всі точки й беруть відлік. Відлік на точку 1 записують в останній рядок табл. 9.8. Від­ліки на наступні пункти в другому напівприйомі записують знизу вгору. Якщо різниця між відліками в першому й другому напівприйомах на почат­ковий напрям 1 не перевищує подвійну точність теодоліта, обчислюють се­редній відлік з двох напівприйомів. Його записують у наступну графу табл. 9.8 і віднімають від усіх інших відліків на наступні напрями 1, 3 і 4. Наведе­ні напрями на точки 2, 3 і 4 - це величини кутів між цими напрямами.

Якщо кути вимірюють кількома прийомами, відліки по напрямах ви­значають як середні з прийомів, а потім за цими відліками визначають ку­ти. Кожний наступний прийом виконують так, як перший. Для послаблен­ня впливу похибок поділок лімба його переставляють між прийомами на кут 180°/ п , де п - кількість прийомів. Сума кутів має дорівнювати 360°,

Для вимірювання вертикальних кутів теодоліт установлюють над точкою й приводять його основну вісь у прямовисне положення. При крузі "праворуч" візують зорову трубку на точку М (рис. 9.18). Закріплюють за­тискні гвинти алідади й трубу. Мікрометричними гвинтами труби й аліда­ди суміщають сітку ниток з точкою. Закріплюють затискні гвинти алідади й труби. Перевіряють, чи знаходиться на середині бульбашка рівня біля алідади горизонтального круга. Роблять відлік по вертикальному кругуі записують його в журнал (табл. 9.9).

Відкріплюють затискні гвинти алідади й труби. Перевівши трубу че­рез зеніт, знову візують трубу на ту саму точку М (рис. 9.18). Закріплюють затискні гвинти алідади й труби. Мікрометричними гвинтами алідади й тру­би суміщають сітку ниток з точкою і беруть відлік по вертикальному кругу , який записують у журнал (табл. 9.9). Визначають місце нуля вертикаль­ного круга теодоліта. За результатами відліків і визначеного місця нуля об­числюють вертикальний кут:

Подпись: що є контролем обчислень. Додатковий польовий контроль вимірювання • /٠ ٧ ٧ • ٧ ٠• горизонтальних кутів способом кругових прийомів - постійність подвійної колімаційної похибки:   Подпись: Таблиця 9.8 - Журнал вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів

Результати обчислень вертикальних кутів записують у табл. 9.9.


Таблиця 9.9 - Журнал вимірювання вертикальних кутів


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+