Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Види нівелювання

При виконанні топографо-геодезичних робіт необхідно визначати перевищення точок земної поверхні, обчислювати їх абсолютні і відносні позначки, переносити у натуру проектні позначки і визначати осідання споруд.

Нівелювання - це визначення висот точок земної поверхні відносно деякої вибраної точки або над рівнем моря. В залежності від необхідної точності та наявних приладів використовують такі методи нівелювання: геометричне, тригонометричне, гідростатичне, барометричне, автоматичне та аеронівелювання.

Геометричне нівелювання виконують горизонтальним променем візування з допомогою нівеліра або теодоліта та рейок з поділками. На се­редню квадратичну похибку, яка може бути від 0,5 до 10 мм/км, впливає клас нівелювання. Залежно від взаємного розташування нівеліра та рейок геометричне нівелювання здійснюють двома способами: з середини і впе­ред. Геометричне нівелювання застосовують для створення державної ви­сотної мережі, висотного обгрунтування топографічних знімань, а також при проектуванні і будівництві інженерних споруд.

Тригонометричне нівелювання застосовується для створення ви­сотної основи і виконання топографічних знімань та рішення різноманіт­них інженерних задач. Його виконують похилим променем візування за допомогою теодоліта або кіпрегеля. За результатами вимірювання кута на­хилу лінії візування з однієї точки на іншу та горизонтальної відстані між ними обчислюють перевищення за формулами тригонометричного ніве­лювання . Середня квадратична похибка визначення перевищень - 10 мм.

Гідростатичне нівелювання основане на принципі сполучених по­судин, в яких рідина завжди займає одинакові рівні. Використовується для точного встановлення будівельних конструкцій в проектні положення, ви­вірення під час монтажу технологічних ліній значної довжини, вимірюван­ня осідання споруд та передачі позначок через водні перешкоди. Середня квадратична похибка визначення перевищень - 0,1 мм.

Барометричне нівелювання основане на вимірюванні барометра- ми-анероїдами в точках спостереження атмосферного тиску, який із збіль­шенням висоти зменшується. Різницю висот між двома точками визнача­ють за результатами вимірювання в них атмосферного тиску, температури й вологості повітря, використовуючи барометричну формулу. Використовується при розвідках і будівництві лінійних споруд, а також у випадках прискорених методів знімань. Середня квадратична похибка визначення висот - 300 мм.

Автоматичне нівелювання виконується за допомогою висотомірів- автоматів, що креслять профіль місцевості або вказують позначки лінії профілю. Дія профілографів ґрунтується на механічному центрирі або на використанні горизонтальної поверхні рідини в посудині. Середня квадра­тична похибка визначення перевищень - 100 мм/км. Висотоміри-автомати бувають механічні, електромеханічні і електронно-механічні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+