Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2.6. Знімання підземних комунікацій

На топографічних планах відображують планове та висотне поло­ження підземних комунікацій та споруд, що включають трубопроводи, ка­бельні мережі, тунелі та колектори. До трубопроводів належать мережі во­допроводів, каналізації, теплофікації, газопостачання, дренажу, нафтопро­води, мазутопроводи та паропроводи. До кабельних мереж відносяться ме­режі сильних струмів високої та низької напруги (для освітлення та елект­ротранспорту) та мережі слабкого струму (телефонні, телеграфні та радіо).

Комплекс робіт для знімання раніше побудованих підземних комуні­кацій та споруд включає: рекогносцирування; планове та висотне знімання колодязів, камер, сифонів, випусків на поверхню землі; при необхідності розкриття підземних комунікацій та споруд і знімання їх у траншеях і шу­рфах; обстеження підземних комунікацій і споруд у колодязях, траншеях і шурфах. За матеріалами рекогносцирування складається загальна схема. За видами підземних комунікацій встановлюється взаємозв'язок між колодя­зями, намічаються обсяги майбутніх робіт з шурфування, обстеження та знімання. У процесі обстеження визначають: призначення та матеріал ко­лодязів, камер і інших споруд; місця їх вводів, приєднань та випусків; міс­цезнаходження та вводи кабелів або їх груп із вказанням призначення та типів. Під час детального обстеження колодязів, камер, колекторів та ін­ших підземних споруд виконують обміри їх габаритів, а також конструк­тивних елементів і фасонних частин, діаметрів труб, лотків і каналів.

На забудованих територіях планове знімання підземних комунікацій та споруд виконується лінійними промірами відстаней від капітальної за­будови і точок знімального обґрунтування. Довжини сторін засічок не по­винні перевищувати довжини стрічки або рулетки, а число засічок повинно бути не менше трьох. На забудованих територіях планове знімання вико­нується з точок знімального обґрунтування в масштабах 1 : 1000 та 1 : 500 аналітичним методом, а в масштабах 1 : 2000 та 1 : 5000 аналітичним або графічним методом. Висотне знімання підземних комунікацій та споруд виконується технічним нівелюванням, що опирається на точки висотних опорних мереж і знімального обґрунтування. При зніманні підземних ко­мунікацій визначають координати кутів повороту трас, центрів колодязів, місць перетину з іншими комунікаціями, вимірюють відстані між колодя­зями, визначають позначки дна колодязів, верху та низу труб і люків коло­дязів.

При зніманні та обстеженні підземних комунікацій, що не мають ви­ходів на поверхню землі, використовують електронні прилади пошуку або розкривають ці комунікації траншеями та шурфами. З допомогою електро­нних приладів визначають планове та висотне положення підземних кому­нікацій, розміщених на глибині до 10 м, з точністю 0,1 м.

За результатами знімання складають плани підземних комунікацій, на яких показують розміщення існуючих мереж, вказують їх призначення та основні характеристики. До планів додають схеми знімального обґрун­тування, журнали вимірювання кутів і нівелювання підземних комуніка­цій, абриси обстеження та прив'язки підземних комунікацій, відомості обчислення координат кутів кварталів, будівель і підземних комунікацій, ка­талог підземних комунікацій та пояснювальну записку на виконані роботи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+