Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Особливості оформлення топографічних карт

Кожний аркуш карти має закінчене оформлення (рис. II.1). Основними елементами аркуша є: 1) картографічне зображення земної поверхні в прийнятій системі умовних знаків, що складають зміст карти, координатна сітка; 2) рамка аркуша, елементи якої визначені математичною основою; 3) зарамочне оформлення , яке включає дані, що полегшують користування картою.

Зміст карти - це зображені умовними знаками населені пункти, промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти, дорожня сітка, об’єкти гідрографії, рельєф, рослинність та грунти, границі та огорожі, опорні пункти.

Рамка виконує подвійну функцію: обмежує зображення ділянки місцевості і грає частково роль допоміжного оснащення, що дозволяє визначати планові координати об’єктів.

Картографічне зображення аркуша обмежується внутрішньою рамкою у вигляді тонкої лінії. Північна і південна сторони рамки - відрізки паралелей, східна і західна - відрізки меридіанів, значення яких визначається загальною системою розграфки топографічних карт. Значення довготи меридіанів і широти паралелей, що обмежують аркуш карти, підписуються біля кутів рамки: довгота на продовженні меридіанів, широта на продовженні паралелей.

На деякій відстані від внутрішньої рамки накреслена мінутна рамка, на якій показані виходи меридіанів та паралелей. Рамка являє собою подвійну лінію, поділену на відрізки, які відповідають лінійній протяжності 1' меридіана та паралелі. Кількість мінутних відрізків на північній і південній сторонах рамки дорівнює різниці значень довготи західної і східної сторін. На західній і східній сторонах рамки кількість відрізків визначається різницею значень широти північної і південної сторін.

Завершальним елементом є зовнішня рамка у вигляді потовщеної лінії. На картах останніх років видання вона складає одне ціле з мінутною рамкою. В проміжках між ними дається розмітка мінутних відрізків на десятисекундні, границі яких відмічені точками. Це спрощує роботу з картою.

На картах масштабу 1:500 000 і 1:1 000 000 дається картографічна сітка паралелей і меридіанів, а на картах масштабу 1:10000 - 1:200 000 - координатна сітка, або кілометрова, так як лінії її проводяться через ціле число кілометрів (1 км в масштабі 1 : 10 000 - 1 : 50 000 , 2 км в масштабі 1 : 100 000 , 10 км в масштабі 1 : 200 000).

Значення кілометрових ліній підписується в проміжках між внутрішньою і мінутною рамками: абсциси на кінцях горизонтальних ліній, ординати (перетворені) на кінцях вертикальних ліній. Біля крайніх ліній вказується повне значення координат, у проміжках - скорочені (тільки десятки і одиниці кілометрів). Крім позначень на кінцях частина кілометрових ліній має підписи координат усередині аркуша. Біля зовнішньої рамки аркуша, що знаходиться в смузі перекриття, дається положення і значення координатних ліній сусідньої зони.

В зарамочне оформлення входить зазначення номенклатури аркуша (над північною стороною рамки) і суміжних аркушів, які мають з ними загальні границі (в розривах середньої частини кожної сторони зовнішньої рамки). Поруч з номенклатурою вказуються назва головного населеного пункту, розміщеного на цьому аркуші і рік видання.

На нижньому полі зліва розміщуються дані про магнітне схилення для зображеної території, середнє зближення меридіанів (для середини аркуша), поправка на дирекційний кут при переході до магнітного азимута, схема взаємного розміщення географічного (істинного) та магнітного меридіанів і вертикальної лінії сітки (паралельної осьовому меридіану зони). Тут же дають чисельний, іменований та лінійний масштаби, кількість метрів, через яку проведені суцільні горизонталі, графік закладень, а також відомості про час складання карти і її видання та інші довідкові дані.