Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.3. Земельні та лісові ресурси

До земельних ресурсів належать орні землі, лісові площі, пасовища і сіножаті, болота, землі для не- сільськогосподарських потреб (будівництва] тощо. Основними чинниками забруднення ґрунтів різних видів земель є тверді промислові та побутові відходи, пестициди, викиди шкідливих речовин промисловості, енергетики і транспорту, а чинника­ми деградації ґрунтів - затоплення, заболочення, засолення земель, ерозійні та інші процеси.

Заходи захисту ґрунтів такі:

• відродження деградованих ерозією ґрунтів методами агромеліорації, впровадження контурно-меліоративної системи землеробства;

• виконання протиерозійних робіт згідно з проектами землеустрою території - спорудження водоскидних валів, валів-канав, валів-терас, валів-доріг, водоскидних споруд (лотків, перепадів, загат тощо], протиерозійних ставків та ін.;

• рекультивація земель з відновленням їх ґрунтового покриву і подальшим використанням для сільськогос­подарських угідь, лісових насаджень, під забудову та в рекреаційних цілях;

• зменшення негативного впливу пестицидів і мінераль­них добрив за рахунок застосування нових технологій нормування сільськогосподарських культур, біологіч­ного методу захисту рослин;

• запобігання незадовільним наслідкам зрошувальної та осушувальної меліорації, що призводить до корін­ної зміни екосистем - підтоплення і перезволоження земель, забруднення ґрунтових вод нітратами або пе- реосушення і просідання ґрунтів, зниження здатності до опору антропогенним навантаженням тощо.

Значну частину земельних ресурсів займають ліси, які мають особливе екологічне значення, естетичну і рекреаційну цінність і становлять базу для розвитку мережі природно-заповідних територій. Негативний техногенний і антропогенний вплив на ліси особливо чітко виявляється в зонах великих промислових центрів. Джерелами забруднення лісів є викиди промислових підприємств і теплових електростанцій, лісогосподарська ді­яльність, рекреаційне навантаження тощо.

Заходи захисту лісів такі:

• лісовідновлення та лісорозведення, створення проти­ерозійних насаджень, лісосмуг, насаджень вздовж рік і водосховищ;

• охорона лісів від пожеж у зв’язку з рекреаційним ви­користанням та перебуванням місцевого населення, створення авіапатрульних служб;

• боротьба з біологічним забрудненням, ураженням лісів шкідливими комахами та хворобами (дубовий шовко­пряд, американський метелик та ін.].

Для охорони всіх видів земель - сільськогосподарського призначення, населених пунктів, промисловості та транспорту, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико- культурного призначення, лісового та водного фондів, земель запасу необхідно дотримуватись вимог земельного законо­давства України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+