Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.5. Санітарне очищення

Санітарне очищення передбачає ор­ганізацію збирання, знешкодження і використання відходів з метою забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і охорони навколишнього природного середовища.

Норми накопичення твердих побутових відходів для по­селень, що розташовані у різних кліматичних зонах на одну людину приймаються такі:

- І—II кліматична зона - 280-300 кг/рік;

- III зона - 300-330 кг/рік;

Для районів, що не мають каналізації, норма накопичення рідких відходів - 2-3,5 м3/рік на одну людину.

Система видалення відходів повинна бути, переважно, планово-регулярною із залученням спецавтотранспорту. Необхідна кількість спецавтотранспорту приймається:

- 20 сміттєвозів на 1000 осіб;

- 60 прибиральних машин на 1 млн. м площі покриття;

- 20 малогабаритнихтротуароприбиральних машин на 1 млн. м покриття;

- одна асенізаційна машина на 5 тис. осіб для неканалі- зованих районів.

Зберігання і обслуговування цих видів автотранспорту передбачається спеціалізованими базами, що розміщуються у комунально-складських зонах з розрахунку 80 м2 на одну машину.

Для районів багатоповерхової забудови доцільно передба­чати пневмотранспорт відходів, який відповідає підвищеним містобудівним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам. При централізованій вакуумній системі влаштовуються тран­спортні трубопроводи, що з'єднують сміттєпроводи будинків з місцями знешкодження сміття (при відстані транспортування до 2,5 км] або центральним осаджувальним бункером, що ви­конує роль перевантажувальної станції.

Для знешкодження відходів застосовуються утилізаційний і ліквідаційний методи.

Утилізаційний метод передбачає максимальне викорис­тання корисних властивостей відходів шляхом виділення вторинної сировини і горючих фракцій з подальшим викорис­танням їх як палива, а також переробку в органічне добриво (біогумус] або біопаливо.

Ліквідаційний метод ґрунтується на похованні відходів на удосконалених звалищах-полігонах, у відпрацьованих кар'єрах, спалюванні без використання тепла тощо. Для міст з кількістю населення понад 250 тис. осіб і курортів загальнодержавного значення необхідно передбачати застосування утилізаційного методу на підприємствах промислового типу.

Полігони і поля асенізації не повинні розмішуватися на території першого та другого поясів зон санітарної охорони, джерел господарсько-питного водопостачання і мінеральних джерел, усіх трьох зон округів санітарної охорони курортів, у місцях масового відпочинку населення та на території оздо­ровчих дитячих установ, на ділянках виходу на поверхню тріщинуватих порід або ґрунтових вод у виді джерел, на тери­торії, що затоплюється паводковими водами та на території боліт завглибшки понад 1 м.

Площа ділянок під улаштування місць знешкодження від­ходів і розміри санітарно-захисних зон наведені у табл. 5.3.

Таб/іиця 5.3

Нормативні дані площі ділянок місць знешкодження відходів і розміри санітарних зон

Об’єкти для знешкодження побутових відходів

Площа земельних ділянок на 1000 т відходів зарік, га

Розміри санітарно- захисних зон, м2

Підприємства промислової переробки потужністю до 100 тис. т за рік

0,05

300

Підприємства промислової переробки потужністю понад 100 тис. т за рік

0,05

500

Склади свіжого компосту

0,04

500

Полігони

0,02-0,05

500

Поля компостування

0,5-1,0

500

Поля асенізації

2-4

1000

Зливні станції

0,2

300

Сміттєперевантажувальні

станції

0,04

100

Поля складування і поховання знешкоджених відходів

٨٩

1000


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+