Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

У статті 1 Конституції Україна проголошена демократичною, правовою і соціальною державою. Проблеми гарантування та реалізації цих положень є одними з найбільш актуальних стратегічних завдань нашої держави на сучасному етапі.

Одна з основних складових, що зумовлює зміст категорії «соціальна держава», - це соціальна і гуманітарна політика. Без вироблення шляхів досягнення ефективної соціальної і гуманітарної політики, яка відповідала б міжнародним стандартам, неможливо розбудувати дійсну, а не декларативну соціальну державність в Україні.

Крім того, соціальна і гуманітарна політика на сьогодні є невід’ємною складовою існування достатньо розвиненої держави і розглядається світовим співтовариством як критерій досягнення соціальної спра-ведливості та злагоди. Це обумовлює важливе значення вивчення дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика» у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Державна служба».

Метою дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо гуманітарної і соціальної політики та можливостей впровадження їх у діяльність державного службовця для створення умов щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян.

Дисципліна «Соціальна і гуманітарна політика» має міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання юридичних, філософських, політо­логічних, соціологічних, економічних наук. Даний курс ґрунтується на вивченні таких дисциплін навчальної програми підготовки магістрів як «Державне управління», «Державна служба» і є органічно пов’язаний з дисциплінами «Політологічні аспекти державного управління», «Економіка», «Державне регулювання економіки». Водночас, цей курс має свою специфіку, зумовлену особливим предметом - вивченням соціальної і гуманітарної політики як функції держави та інших суспільно-політичних інститутів, спрямованої на реалізацію громадянських, політичних і соціальних прав, передбачених законодавством.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність та основні напрями соціальної і гуманітарної політики; нормативно-правове регулювання соціальної і гуманітарної політики в Україні; особливості формування сімейної політики; складові системи соціального захисту в Україні; сучасні тенденції розвитку, моделі та концепції соціальної політики в європейських державах; особливості здійснення державної політики в таких сферах, як культура, охорона здоров’я, освіта, забезпечення відпочинку і туризму.

Студенти повинні вміти: визначати пріоритетні напрями соціальної і гуманітарної політики в Україні з метою дотримання прав і законних інтересів громадян; уміти аналізувати соціальні процеси, сучасні тенденції розвитку соціальної політики демократичних держав і оцінювати можливості використання іноземного досвіду в Україні; забезпечувати використання принципу соціальної справедливості у державно-службових відносинах; використовувати в практичній діяльності державного службовця основні методи реалізації соціальної політики держави.

«Соціальна і гуманітарна політика» належить до основних модулів навчальної програми підготовки магістрів державного управління. Запропонований посібник відповідає навчальній програмі цієї дисципліни і служить основою для вивчення соціальної і гуманітарної політики як найважливішої складової розбудови соціальної державності в Україні.

Зміст викладеного матеріалу представлено з окремих тем. До кожної теми запропоновано контрольні запитання та завдання, що мають сприяти формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення у студентів. Сформульовано ключові поняття. Наведено також тести, які дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання навчального матеріалу в процесі самостійної роботи.

У процесі роботи над посібником авторка спиралась на положення та висновки, викладені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених:

О. Іванової, А. Сіленко, М. Лукашевича, М. Туленкова, Т. Семигіної, В. Скуратівського, П. Шевчука, П. Спікера, Ю. Шайгородського та інших, які стосуються проблем та особливостей державного управління соціальною і гуманітарною сферами.

Авторка виражає глибоку подяку колегам кафедри державної політики та менеджменту Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили за цінні поради та зауваження при підготовці навчального посібника і буде вдячна всім, хто в подальшому висловіть свої побажання щодо поліпшення цього видання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+