Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Актуальні проблеми реформування органів місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування є могутнім потенціалом державотворення. Саме цей інститут грає значну роль у поєднанні в єдине ціле інтересів держави, суспільства та особистості, сприяє гармонізації прав і свобод людини і громадянина з інтересами держави і суспільства. Функціонування місцевого самоврядування має бути спрямовано на створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

Сьогодні доводиться констатувати, що в Україні існуюча система місцевого самоврядування недостатньо ефективно виконує головну місію, закладену Конституцією - забезпечення права територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Необхідність реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади викликана низкою причин.

Через велику подрібненість територіальних громад, відсутність власних можливостей розвитку, старіння населення, значний відтік економічно активної його частини ускладнюються проблеми з наданням членам громад, насамперед сільських та селищних, якісних послуг, відповідальність за які несуть органи місцевого самоврядування.

Необхідність постійної підтримки малочисельних громад з використанням системи дотацій вирівнювання, яка реалізується через районні бюджети, стримує розвиток малих міст - потенційних точок економічного зростання.

Об’єктивні процеси розвитку України визначатимуть подальше прискорення темпів урбанізації. Це спричиняє зростання чисельності міського населення, розширення меж міст, ускладнення вирішення проблем забезпечення мешканців відповідною інфраструктурою, соціальними послугами.

Усе це потребує, з одного боку, розширення повноважень представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування міст, з іншого - впровадження ефективних механізмів контролю за економним та ефективним використанням місцевих ресурсів з боку членів їх територіальних громад.

Суттєвого вдосконалення потребує і система територіальної організації влади, реформування якої має бути спрямоване на підвищення ефективності управління суспільним розвитком у просторовому вимірі.

Існуюча система занадто громіздка, вимагає значних коштів для свого утримання, надмірно централізована, припускає дублювання функцій, притаманних органам місцевого самоврядування. Вона не адаптована до сучасних методів надання адміністративних послуг, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій.

Вирішення вищезазначених проблем неможливе без серйозного реформування системи місцевого самоврядування, метою якого має бути підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад як самостійних та самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення.

Останнім часом на законодавчому рівні було прийнято декілька концепцій реформування місцевого самоврядування, які в цілому відповідають зазначеним принципам, спрямовані на підвищення спроможності органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою частиною суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах населення. Серед таких документів необхідно відзначити Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі - Концепція), яку розроблено з урахуванням вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, положень Програми економічних реформа на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

У Концепції зазначається, що метою реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є підвищення спроможності органів місцевого самоврядування створювати умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення місцевими органами виконавчої влади, територіальними органів центральних органів виконавчої влади територіальної доступності для мешканців цих громад адміністративних, соціальних та інших послуг.

Досягнення цієї мети передбачає: створення умов добровільного об’єднання територіальних громад, у яких створюються дієздатні органи місцевого самоврядування, спроможні виконувати законодавчо визначені повні та виключні власні, а також делеговані повноваження; недопущення дублювання повноважень, функцій та завдань органів місцевого самоврядування різних рівнів; забезпечення відкритості та підзвітності населенню територіальних громад діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; розроблення механізмів контролю за якістю надання населенню адміністративних, соціальних та інших законодавчо визначених послуг відповідної якості; передачу від місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування функцій, які мають найтісніший контакт з громадянином; створення достатніх матеріальних, фінансових та організаційних умов забезпечення виконання завдань органами місцевого самоврядування; реформування територіальної влади за принципом оптимального забезпечення населення адміністративними і соціальними послугами, яке зменшує диспропорції у доступі громадян до цих послуг та їх якості.

Основними вимогами до реформування системи місцевого самовря­дування, згідно з Концепцією, є наступні:

- основою нової системи місцевого самоврядування мають стати об’єднані територіальні громади, які утворюються на добровільній основі за законодавчо визначеною процедурою з власними органами самоврядування, в тому числі виконавчими органами рад. У населених пунктах, жителі яких не отримали статусу територіальної громади, формуються органи самоорганізації населення, які входять до системи органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади;

- відсутність на території територіальної громади інших територіальних громад; визначення чітких меж кожної територіальної громади; повсюдність юрисдикції органів місцевого самоврядування на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

- визначення повних та вичерпних обов’язкових повноважень органів місцевого самоврядування базового, районного та обласного рівня з обов’язковим застосуванням принципу субсидіарності;

- формування повноважень місцевих органів виконавчої влади здійснюється після визначення повноважень на кожному рівні місцевого самоврядування;

- повноваження до органів місцевого самоврядування передаються державою, якщо на відповідному рівні створено представницькі органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм виконавчі органи;

- у процесі передачі повноважень до органів місцевого самоврядування враховується їхня спроможність реалізувати ці повноваження; забезпечується достатній рівень фінансування повноважень органів місцевого самоврядування;

- законодавче визначення стандартів послуг (адміністративних та соціальних), що надаються на кожному рівні місцевого самоврядування; встановлення індикаторів та критеріїв оцінки якості надання цих послуг;

- забезпечується ефективна та процедурно визначена система контролю з боку місцевих та центральних органів виконавчої влади за виконанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів України;

- створюється чітка система контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку мешканців територіальних громад та їх об’єднань;

Основні вимоги до реформування системи територіальної організації влади сформульовані в документі насипним чином:

- на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя та на рівні районів діятпмуть місцеві державні адміністрації, які наділяються повноваженнями контролю за законністю актів органів місцевого самоврядування на відповідній території, координують діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади; інші повноваження місцевих державних адміністрацій визначатимуться виходячи з принципу субсидіарності;

- територіальні органи центральних органів виконавчої влади здійснюють контрольні функції щодо забезпечення виконання законодавства України на відповідній території, надають адміністративні послуги населенню та юрпдпчним особам виходячи із принципу найбільшої прийнятності форми, способу їх надання та дос^пу до них, здійснюють постійний моніторинг щодо зменшення диспропорцій у доступі до послуг на відповідній території;

- формування та структура територіальних органів центральних органів виконавчої влади має визначатися максимальним доступом громадян та юридичних осіб до послуг, що надаються цими органами.

Процес реформування, згідно з Концепцією, розділений на два етапи: перший - підготовчий (2012 рік), другий етап - пов’язується з формуванням соціально-політичної бази реформи та її проведенням (2013-2015 роки).

Очікуваними результатами реформування є, в першу чергу, формування територіальних громад, здатних і спроможних вирішувати питання місцевого значення; чіткий розподіл повноважень між рівнями органів місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади; організаційна та матеріальна автономія територіальних громад та органів місцевого самоврядування, наближення якості їх діяльності до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування; наближення адміністративних послуг до мешканців територіальних громад та їх об’єднань, підвищення якості цих послуг; формування системи контролю з боку держави та населення за їх наданням; зменшення диспропорцій у доступі до послуг у різних територіальних громадах.

Висновки

Розв’язання проблеми базується на положеннях Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування і здійснюється на засадах законності та верховенства права, державної підтримки місцевого самоврядування, партнерства між державою та місцевим самоврядуванням, правовій, організаційній та матеріальній автономності місцевого самоврядування; підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді та органам виконавчої влади у межах делегованих функцій, субсидіарності.

Таким чином, метою реформування місцевого самоврядування в Україні є підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад як самостійних та самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення.

Законодавчі документи щодо реформи місцевого самоврядування розроблені з урахуванням національного і міжнародного досвіду становлення та організації місцевого самоврядування, документів Ради Європи, з метою визначення засад розбудови оптимальної, ефективної системи належного, доброчесного місцевого самоврядування в Україні. Успіх цього процесу, розбудова дійсно ефективного інституту місцевого самоврядування, залежатиме від реального втілення у суспільно-політичну практику визначених орієнтирів і напрямів реформування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+