Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Навчальна дисципліна «Історія української літератури (Давня українська література)» орієнтована на студентів спеціальності «Українська мова та література» першого року навчання і передбачає розгляд особливостей розвитку української літератури ХІ-ХУІІІ ст., включаючи історико- літературний аналіз основних рушійних чинників українського культурного розвитку цього періоду (вірування давніх слов’ян, хрещення Русі, діяльність Кирила і Мефодія, монголо-татарська навала, розподіл українських земель, Люблінська унія, Берестейська унія, війна під проводом Б. Хмельницького тощо), а також систематичне вивчення найбільш характерних літературних пам’яток і художніх творів, написаних протягом ХІ-ХУІІІ ст.

Метою вивчення курсу є засвоєння студентами поняття «українська література» в її географічних та часових межах, ознайомлення студентів з основними тенденціями українського літературного процесу ХІ-ХУІІІ сто­літь, із кращими зразками художньої літератури означеного періоду та розгляд і осмислення їх зв’язку зі світовими надбаннями.

Завдання курсу:

- розкрити загальні закономірності розвитку української літератури ХІ-ХУІІІ ст.;

- ознайомити студентів з історичними та культурними особливостями формування давньої української літератури;

- розглянути характерні проблемно-тематичні і стилістичні риси літературних пам’яток та художніх творів від часів Київської Русі до кінця ХУІІІ ст.;

- навчити студентів критично сприймати наукові публікації тен­денційного характеру;

- вчити студентів навичкам наукової роботи при написанні рефератів та доповідей з питань, наданих для самостійного опрацювання;

- формувати самостійний погляд на художні явища;

- навчити студентів читати та аналізувати твори давньої української літератури, а також користуватися відповідними історико-літературними джерелами.

Студенти повинні знати:

- основні тенденції розвитку давньої української літератури;

- періодизацію давньої літератури та головні здобутки кожного періоду;

- взаємодію оригінальної та перекладної літератури;

- основні етапи життєвого й творчого шляху видатних письменників зазначеного періоду;

- напам’ять уривки зі «Слова о полку Ігоревім» та поезії Г. Ско­вороди мовою оригіналу;

- оцінку вивчених творів у літературознавчих дослідженнях.

Студенти повинні вміти:

- читати тексти давньоукраїнською мовою, володіти термінологією літературознавчої медієвістики;

- розумітися на складових українського літературного процесу загалом і його найдавнішого періоду ХІ-ХУІІІ ст.;

- характеризувати основні рушійні чинники розвитку давньої української літератури;

- знати визначні явища і факти цього періоду, зокрема літературні тексти різних жанрів, термінологію медієвістики;

- аналізувати художні твори давньої української літератури з погляду їх естетичної вартості, культуротворчої цінності, суспільного значення тощо;

- орієнтуватись у змісті тих художніх творів, вивчення яких передбачено програмою цього курсу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+