Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Сутність статистичного спостереження та вимоги до нього

Статистичне спостереження є першим етапом статистичного дослідження суспільних явищ і процесів. Воно являє собою науково організовану роботу із збирання масових первинних даних про кількісну сторону суспільного життя.

Джерелами статистичного спостереження є соціально-економічні явища, які досліджуються для подальшого аналізу.

Статистичне спостереження здійснюється шляхом реєстрації (запису) відповідних ознак явищ і процесів, тобто притаманних їм властивостей, рис, особливостей. Цим статистичне спостереження відрізняється від інших форм спостереження у повсякденному житті, заснованих на чуттєвому сприйнятті: наприклад, спостереження покупця за якістю товару. Тому статистичним можна назвати тільки те спостереження, яке забезпечує реєстрацію встановлених фактів у облікових документах для подальшого узагальнення. Прикладами статистичного спостереження є: систематизоване збирання відомостей на машинобудівному підприємстві про кількість випущених вузлів машин, витрат виробництва, прибутку; реєстрація обліковцем у переписних листах відповідей громадян на питання програми перепису населення таін.

Реєструєм! при спостереженні ознаки, які зазначалось вже в першій главі, можуть бути класифікованими таким чином:

§ кількісні, які виражаються числами;

§ атрибутивні, що характеризують описові риси явища чи процесу словами;

§ дискретні - кількісні ознаки, які набувають тільки цілочисельних значень;

§ неперервні - кількісні ознаки, які в заданих межах можуть набувати будь-яких значень;

§ істотні, які є головними для даного явища;

§ неістотні, що не пов'язані безпосередньо з суттю розглядаємого явища.

Загальна задача будь-якого статистичного спостереження полягає в тому, щоб отримати початковий матеріал, на основі якого можна вивчати розглядаєме явище (процес).

Статистичне спостереження повинно задовольняти таким вимогам:

а) нести цілком конкретне значення, наукову тапрактичну цінність;

б) забезпечувати збирання масових даних, в яких відображається вся сукупність даних, що характеризують дане явище; неповні дані, які недостатньо описують явища, що може привести при їх аналізі до помилкового результату;

в) бути орієнтовано на збирання не тільки тих даних, які безпосередньо характеризують вивчаємий об'єкт, а і ураховувати факти і події, під впливом яких здійснюється зміна стану об'єкта;

г) забезпечувати достовірність інформації, яку збирають, для чого здійснюється ретельна перевірка якості зібраних даних - як одна з най важливих характеристик статистичного спостереження;

д) проводитись на научній основі за заздалегідь розробленому плану, програми, що забезпечує наукове вирішення всіх питань.

Щоб виконати ці вимоги, потрібно дотримуватись певних методичних принципів і правил проведення спостереження, які вирішують дві групи питань: програмно-методологічні та організаційні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+