Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Статистичні таблиці

Невід’ємним елементом зведення і групування є статистична таблиця. За допомогою таблиць зручно порівнювати й аналізувати дані.

За логічним змістом статистична таблиця розглядається як „статистичне речення”. Підметом його є об’єкт дослідження: перелік елементів сукупності; їх групи, окремі територіальні одиниці або часові інтервали. Як правило, підмет розміщують у лівій частині таблиці, подаючи його назвою рядків. Присудок – це система показників, що характеризують підмет як об’єкт дослідження. Присудок формує в логічній послідовності верхні заголовки таблиці.

Залежно від структури підмета статистичні таблиці поділяють на прості, групові та комбінаційні.

Підметом простої таблиці є перелік елементів сукупності, територіальний ряд (регіони, області), хронологічний ряд.

У груповій таблиці підметом є групування за однією ознакою, у комбінаційній – за двома і більше ознаками.

Правила технічного оформлення таблиць

1. Таблиця має містити лише ту інформацію, яка безпосередньо характеризує об’єкт дослідження. Слід уникати зайвої, другорядної інформації. Розміщення підмета й присудка підпорядковане принципу компактного та раціонального викладення матеріалу, його аналізу.

2. Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, лаконічними, без скорочень. У назві вказується об’єкт, його часова і географічна ознаки. Наприклад, „Динаміка зовнішньої торгівлі України за 1999 рік”. Якщо назви окремих граф (рядків) повторюються, мають однакові терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об’єднати спільним заголовком.

3. У верхніх і бічних заголовках подають одиниці, використовуючи загальноприйняті скорочення (т, кВт, грн. тощо), іноді для них відводиться окрема графа. Якщо одиниця вимірювання спільна для всіх даних таблиці, її зазначають над таблицею.

4. Рядки та графи доцільно пронумерувати. При цьому графу з назвою підмета позначають літерою алфавіту, інші графи – номерами. Це дає змогу розкрити методику обчислення показників присудка таблиці. Наприклад, у таблиці, наведеній нижче, обсяг зовнішньоторговельного обороту наведено у графі 3 як підсумок експорту та імпорту (Графа 3 = Графа 1 + Графа 2), а торговельний баланс обчислюється як різниця між експортом та імпортом (Графа 4 = Графа 1 – Графа 2).

5. Окремі блоки таблиці можна поділити подвійними лініями.

Таблиця

Динаміка зовнішньої торгівлі (країна) за (період), дол. США

Роки

Експорт

Імпорт

Зовнішньоторговельний баланс

Торговельний баланс

А

Графа 1

Графа 2

Графа 3 = Графа 1 + Графа 2

Графа 4 = Графа 1 – Графа 2

6. Інформація, що міститься в рядках (графах) таблиці, передусім групової чи комбінаційної, узагальнюється підсумковим рядком „Разом” або „У цілому по сукупності”, який завершує статистичну таблицю; якщо підсумковий рядок розміщується першим, то деталізація його подається за допомогою словосполучення „у тому числі” або „з них”. При цьому можна подавати перелік не всіх, а лише визначальних складових.

Числа, за можливості, необхідно округлювати, причому в межах одного й того самого рядка чи графи – з однаковим ступенем точності.

7. Відсутність даних у таблиці позначається відповідно до причин:

А) якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може бути заповнена, ставиться знак „Х”;

Б) коли про явище немає відомостей, ставляться три крапки „...” або скорочені слова „н. від.”;

В) відсутність самого явища позначається тире „-„;

Г) дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00).

8. Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення цифрових даних, до таблиці додається примітка.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+