Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Середні величини

Середньою величиною в статистиці називаються кількісний показник характерного, типового рівня масових однорідних явищ, який складається під впливом загальних причин і умов розвитку. У зв'язку з цим середні величини відносяться до узагальнюючих статистичних показників, які дають зведену, підсумкову характеристику масових суспільних явищ. В середній величині гасяться (розчиняються) всі відмінності та особливості індивідуальних значень ознак і вона є „рівнодіючою" значень цих ознак. Головними умовами застосування середніх величин є:

1) наявність якісної однорідності сукупності;

2) масовий характер даних сукупності, де діє закон великих чисел.

Залежно від характеру ознаки, що усереднюється, і наявності вихідної статистичної інформації в статистиці використовують декілька видів середніх, серед яких найбільш поширеними є такі: середня арифметична; середня гармонічна; середньо квадратична; середня геометрична. Поряд з переліченими видами середніх величин у статистичній практиці застосовують також середню хронологічну та структурні середні: моду та медіану. Використання того чи іншого виду середніх залежить від двох обставин:

1) від характеру індивідуальних значень ознаки (прямі, обернені, квадратичні, відносні);

2) від характеру алгебраїчного зв'язку між індивідуальними значеннями ознаки та її загального обсягу (сума, добуток, степінь, квадратний корінь).

Кожна із зазначених видів середніх може виступати у двох формах: простої та зваженої. Проста середня застосовується при обчисленні середньої за первинними (не згрупованими) даними, зважена — за згрупованими даними.

При використанні середніх величин введемо такі позначення:

Хсер - середнє значення досліджувальної ознаки;

Хі або х — кожне індивідуальне значення усереднюваної ознаки (варіанта) в варіаційному ряду;

fi або f- частота повторень (вага) індивідуальної ознаки в варіаційному ряду;

z = xf - обсяг значень ознаки;

n — кількість одиниць досліджувальної ознаки.

Середня арифметична

Середня арифметична - це найпоширеніший вид середньої між інших. Вона застосовується тоді, коли відомі індивідуальні значення усереднюваної ознаки та їх кількість у сукупності. Тоді проста середня арифметична обчислюється діленням загального обсягу значень ознаки на обсяг сукупності:

Хсер = (x1 + x2 + … + xn) / n = ∑x / n

Наприклад, статутний капітал акціонерної компанії сформований 6 засновниками. Розмір внеску кожного з них відповідно становив, млн.грн: 8; 10; 12; 9; 6; 5. Середній внесок одного засновника розраховується так:

Хсер = Сума внесків / Число засновників = (8 + 10 + 12 + 9 + 6 + 5) / 6 = 50 / 6 ≈ 8,3 млн.грн.

Зважена середня арифметична використовується у тих випадках, коли значення ознаки подано у вигляді варіаційного ряду, в якому чисельність одиниць у варіантах неоднакова. Формула середньої арифметичної зваженої має вигляд:

Хсер = (x1f1 + x2 f2+ … + xnfn) / f1 + f2 + …+ fn = ∑xf / ∑f

З формули видно, що середня зважена принципово не відрізняється від середньої простої арифметичної. Тут додавання f разів варіанти х змінюється множенням її на кількість повторень (f).

Техніку обчислення середньої арифметичної зваженої проілюструємо прикладом обчислення середньої виробки деталей на одного робітника за зміну, якщо відомо скільки деталей виготовив кожен з 15 робітників:

Таблиця 4.1

Розподіл робочих за виробкою деталей

Виробка деталей за зміну обним робітником, шт.

x

Кількість робочих (ваги),

f

xf

18

2

36

19

4

76

20

5

100

21

3

63

22

1

22

Всього

15

297

Середня арифметична зважена:

Хсер = ∑xf / ∑f = 297 / 15 = 19,8 шт.

Середня гармонічна

Середня гармонічна — це обернена до середньої арифметичної із обернених значень ознак. її обчислюють, коли необхідно осереднення обернених індивідуальних значень ознак шляхом їх підсумування (наприклад, у випадках визначення середніх витрат часу, праці, матеріалів на одиницю продукції тощо). У випадку розрахунку середньої гармонічної зваженої її обчислюють тоді, коли відомі дані про загальний обсяг ознаки (z = xf), а також індивідуальні значення ознаки (х), невідома є частота (f). Формули середньої гармонічної - простої і зваженої — мають такий вигляд:

- для простої: Хсер = n / ∑1 / x

- для зваженої: Хсер =∑z / ∑z / x

Для встановлення місця середньої гармонічної в розрахунку середньої величини розглянемо такий приклад. Припустимо, що бригада токарів на протязі 8-годинного робочого дня зайнята обточкою однакових деталей. Перший токар затрачує на одну деталь 12 хв, другий - 15 хв, третій - 11 хв, четвертий — 16 хв і п'ятий — 14 хв. Необхідно знайти середній час на виготовлення одної деталі.

На перший погляд, ця задача вирішуються легко за формулою середньої арифметичної простої:

Хсер = ∑x / n = (12 + 15 + 11 + 16 + 14) / 5 = 68 / 5 = 13,6 хв.

Однак, знайдена середня була би правильною, якщо кожний робітник виробив тільки по одній деталі, а не працював 8 годин, коли робітниками було виготовлено різна кількість деталей. Для розрахунку кількості деталей, виготовлених кожним робітником, використаємо таке співвідношення (логічну формулу):

Середній час на одну деталь = Весь затрачений час / Кількість деталей = (8*60 + 8*60 + 8*60+ 8*60 + 8*60) / (8*6012 + 8*60/15+ 8*60/11 + 8*60/16 + 8*60/14) = 5 / (1/12 + 1/15 + 1/11 + 1/16 + 1/14) = 5 / 0,375 = 13,3 хв.

Останнє кількісне співвідношення відповідає формулі середньої гармонічної простої.

Бачимо, що в наявності різниця між результатами обчислення за формулами середньої арифметичної та середньої гармонічної.

Середня квадратична

Середня квадратична використовується для визначення показників варіації (коливання) ознаки - дисперсії та середнього квадратичного відхилення. Обчислюється на основі квадратів відхилень індивідуальних значень ознаки від їх середньої величини. Формула середньої квадратичної має такий вигляд:

- проста: Хсер = √x2 / n

- зважена: Хсер = √x2f / ∑f

Середня геометрична

Середню геометричну застосовують у тих випадках, коли обсяг сукупності формується не сумою, а добутком індивідуальних значень ознак. Цей вид середньої використовується здебільшого для обчислення середніх коефіцієнтів (темпів) зростання в рядах динаміки. Так, у випадку однакових часових інтервалів між рівнями динамічного ряду середня геометрична проста має такий вигляд:

kсер = n√k1 * k2 *…*kn

де k = yi / yi-1 - темпи зростання; уi, уi-1 - відповідно розглядаємий та попередній рівні ряду; n— кількість інтервалів.

Прикладом застосування середньої геометричної є такий. Припустимо, що внаслідок інфляції споживчі ціни за чотири роки зросли в 2,8 рази, в тому числі: за перший рік у 1,7 рази; за другий — в 1,3; за третій - в 1,1; за четвертий — в 1,15 рази. Як визначити середньорічний темп зростання цін? Середня арифметична (1,7+1,3+1,1+1,15):4=1,312 не забезпечує визначеної властивості, так як за чотири роки за цією середньою ціни б зросли у 1,312*1,312*1,312*1,312=2,94 рази, а не в 2,8 рази. Визначену властивість забезпечує тільки середня геометрична:

Хсер = 4√1,7 * 1,3 * 1,1 * 1,15 = 4√2,8 = 1,295

Мода і медіана

Середніми величинами в статистичних рядах розподілу є мода і медіана, які відносяться до класу структурних {позиційних) середніх. їх величини залежать лише від характеру частот, тобто від структури розподілу. На відміну від інших середніх, які залежать від усіх значень ознаки, мода і медіана не залежить від крайніх значень. Це особливо важливо для незакритих крайніх інтервалів варіаційних рядів розподілу.

Модао) — це значення варіанти, що найчастіше повторюється в ряду розподілу. Спосіб обчислення моди залежить від виду статистичного ряду. Для атрибутивних і дискретних рядів розподілу моду визначають візуально без будь-яких розрахунків за значенням варіанти з найбільшою частотою (часткою). Наприклад, за результатами опитування населення щодо самовизначення матеріального стану за чотирма оцінками (добрий, задовільний, незадовільний, нестерпний) більшість респондентів визначили свій стан як незадовільний — це і буде модою. Або модальною ціною на той чи інший продукт на ринку є та ціна, яка спостерігається найчастіше. В інтервальному ряді спочатку визначається модальний інтервал (інтервал з найбільшою частотою) і значення моди в середні інтервалу розраховується за формулою:

Mo = x0 + h ((f2 – f1) / ((f2 – f1) +( f2 – f3 )))

де х0 - нижня межа модального інтервалу;

h - величина модального інтервалу;

f1, f2, f3 - частота відповідно передмодального, модального та післямодального інтервалів.

Медіаною (Мe) називають варіанту, що ділить ранжирований (впорядкований за мірою зростання або зменшення) ряд на дві рівні за обсягом частини. Медіана для дискретного ряду з непарним числом варіант буде відповідати середній варіанті Ме = xm-1, де m - номер кратної варіанти першої половини ранжированного ряду. Медіана для дискретного ряду з парним числом варіант буде відповідати середній із значень варіант у ранжированному ряду: Ме = (xm + xm+1) / 2 . Для інтервального ряду медіана обчислюється для середини медіанного інтервалу, за який приймається такий, де сума накопичених частот перевищує половину значень частот ряду розподілу. В даному випадку формула для розрахунку медіани має вигляд:

Me = x0 + h (0,5∑f – Sx0) / fm

де х0 - нижня межа медіанного інтервалу; h - величина медіанного інтервалу; 0,5 ∑f - половина суми накопичених частот інтервального ряду; Sx0 - сума накопичених частот перед медіанним інтервалом; fm - частота медіанного інтервалу.

В аналізі закономірностей розподілу використовуються також такі характеристики як квартилі та децилі. Квартилі — це варіанти, які поділяють обсяги сукупності на чотири рівні частини, децилі — на десять частин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+