Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. Вимірювання сезонних коливань в рядах динаміки

Досить значна кількість суспільних явищ має сезонний харак­тер, тобто сезонні коливання. Рівень їх рік у рік у певні місяці під­вищується, а в інші — знижується. Наприклад, витрати палива у весняно-літні місяці значно більші ніж в осінньо-зимові; досить не­однаковими впродовж року виявляються ціни на сільськогосподар­ську продукцію на ринку і т.д. Такі внутрішньорічні коливання, які мають періодичний характер, називають сезонними. Вони завжди пов'язані з впливом природних факторів, особливо в сільському го­сподарстві.

Сезонність — явище негативне, адже вона зумовлює нерівно­мірність здійснення виробничих процесів, призводить до зниження продуктивності праці та підвищення собівартості виробництва про­дукції. Тому подолання сезонності є важливим резервом підвищен­ня економічної ефективності виробництва. Звідси випливає питання про необхідність вивчення сезонності та кількісного виміру сезон­них коливань (сезонної хвилі), що є одним з важливих завдань ана­лізу рядів динаміки.

Розглянемо деякі методи, розроблені статистикою для виявлен­ня та виміру сезонної хвилі.

Перший спосіб.

Варіант А. Для рівнів ряду розраховується середня ари­фметична величина (усер), потім з нею порівнюють (у%) рівень кож­ного місяця (уі). Одержане відсоткове відношення називається індексом сезонності:

Іс = уі * 100 / усер

Варіант Б. Вплив на місячні дані випадкових коливань зумовлює необ­хідність розрахунку для кожного місяця середніх показників за триріччя. Потім знаходять відсоткове відношення середніх для кожного місяця до загального середнього рівня, тобто: Іс = усер і * 100 / усер

де усер і - середня для кожного місяця за 3 роки; усер – загальний середній рівень за три роки.

Схему цього способу розрахунку наведено в табл. 6.9.

Таблиця 6.9

Розрахунок індексів сезонності за першим способом

Місяць

Середня денна виробітка на трактор, га умовної оранки

Індекси сезонності (усер і / усер) * 100%

2002

2003

2004

в середньому

січень

4,6

4,5

4,2

4,4

4,4/5,7*100=77

лютий

5,0

4,8

4,5

4,7

4,7/5,7*100=84

березень

4,9

5,1

6,0

5,3

6,3/5,7*100=93

...

...

...

...

...

...

грудень

4,2

4,3

4,8

4,4

4,4/5,7*100=77

Середній рівень ряду

5,9

5,5

5,7

усер = 5,7

100,0

Другий спосіб. При наявності даних за три роки розраховують індекси сезонності для кожного року за першим способом (А), а по­тім за одержаними індексами знаходять середню арифметичну.

Розглянемо цей спосіб на прикладі, здійснивши розрахунок для січня. Індекси сезонності для кожного року становлять: 2002 р. — (4,6:5,9)100= 78 %; 2003 р. — (4,5: 5,5)100= 82 %; 2004 р. — (4,2:5,7) 100= 74 %. Звідси середній індекс сезонності для січня становить: (78 + 82 + 74) / 3 = 78%.

Аналогічно здійснюють розрахунки для лютого, березня і т.д.

Наведені результати розрахунків свідчать про те, що індекси сезонності (для січня) майже не відрізняються між собою. Це пояс­нюється стабільністю місячного рівня в різні роки. У випадках, ко­ли спостерігається тенденція до збільшення чи зменшення рік у рік місячних рівнів, перевагу віддають другому способу.

Третій спосіб полягає в обчисленні відношень фактичних по­місячних рівнів до ковзної середньої, розрахункові — для 12 міся­ців. На підставі таких відношень (індексів сезонності) за ряд років знаходять середню арифметичну для кожного місяця. Ці середні вважаються індексами сезонних коливань.

За аналогічною схемою розрахунків індекси сезонності можна побудувати на підставі відношень фактичних помісячних рівнів до рівнів, вирівняних за математичними формулами (прямої, парабо­ли, гіперболи і т.д.). Існують і інші, більш складні, способи (мето­ди) розрахунку індексів сезонності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+