Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Основні поняття про вимірювання. Забезпечення єдності вимірів

Єдність вимірів - одна із функцій державного управління, оскільки є обов’язковою передумовою ефективного господарювання, торгівлі, раціонального використання ресурсів, наукової та інших видів діяльності, а також безпечності продукції для життя та здоров’я людей, сумісності, взаємозамінності, охорони навколишнього сере­довища.

Регулювання відносин в області забезпечення єдності вимірів здійснюється відповідно до національного законодавства держав- учасників співдружності. Міжпарламентська Асамблея держав- учасників співдружності, керуючись рішеннями Генеральної Асамблеї, прийняла Закон про забезпечення єдності вимірів як рекомендаційний документ в області забезпечення єдності вимірів у всіх державах- учасниках співдружності. Якщо міжнародним договором (згідно із Законом про забезпечення єдності вимірів, стаття 3) встановлені інші правила, ніж ті, котрі утримуються в національному законо­давстві в області забезпечення єдності вимірів, то застосовуються правила міжнародного договору.

Єдність вимірів є характеристикою якості вимірів, яка полягає в тому, що результати виражаються в законних одиницях, розміри яких дорівнюють розмірам відтворених величин, а похибки результатів вимірів відомі з заданою ймовірністю та не виходять за встановлені межі.

Єдність вимірів - це стан вимірювань, за якого їх результати виражено в прийнятих одиницях, і похибки вимірювань, які відомі з заданою ймовірністю.

Єдність вимірювань необхідна для того, щоб можна було порів­нювати результати вимірювань, які виконано в різних місцях, у різний час, з використанням різних методів та засобів вимірювання (ЗВ).

Державне керування (Стаття 4 Закону про забезпечення єдності вимірів) діяльністю із забезпечення єдності вимірів здійснює націо­нальний орган з метрології (НОМ). НОМ затверджує нормативні документи із забезпечення єдності вимірів, що встановлюють метро­логічні правила і норми та підлягають обов’язковому застосуванню на території держави. Єдність вимірювань забезпечується системою стандартів державної системи вимірювань ДСТУ 2681, ДСТУ 2682, ДСТУ 3231, ДСТУ 3214 тощо.

Основні терміни і їх визначення. Основні визначення термінів наведені в Декреті Кабінету Міністрів про забезпечення єдності вимірювань (Ст. 1) та в ДСТУ 2681-94 «Державна система забез­печення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення»:

- державний еталон - первинний або спеціальний еталон, офіційно затверджений як вихідний для країни;

- ЗВ - технічний засіб, що використовується для вимірювань і має нормовані метрологічні властивості;

- калібрування ЗВ - сукупність операцій, що виконуються з метою визначення дійсних значень метрологічних характеристик і придатності ЗВ до застосування;

- повірка ЗВ - визначення спеціально уповноваженим метро­логічним органом похибок ЗВ і встановлення їх придатності до застосування.

Залежно від рівня розвитку науково-технічного прогресу та рекомендацій Міжнародної організації законодавчої метрології, визначення цих термінів може уточнюватися Державним комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації у нормативних документах на терміни і визначення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+