Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Метрологічні показники засобів вимірювання

Вибираючи ЗВ, потрібно враховували такі метрологічні показники.

Діапазон показань - це область значень шкали, обмежена кінцевим і початковим значеннями шкали. Наприклад, для вертикального оптиметра ІКВ діапазон показань становить ± 0,08 мм.

Діапазон вимірювань - це область значень вимірюваної величини, для якої нормуються допустимі похибки ЗВ. Так для оптиметра ІКВ діапазон вимірювань становить 0...200 мм, для штангенциркуля ТТТЦ-І - 0...150 мм.

Ціна поділки шкали - це різниця значень величини, що відпо­відають двом сусіднім позначкам шкали (для оптиметра ІКВ - 1 мкм, барабана мікрометра - 10 мкм, дуги - ноніуса кутовимірювача - 2').

Точність вимірювань - це якість вимірювань, яка відображає, наскільки результати вимірювань близькі до істинного значення вимірювальної величини.

Чутливість вимірювальних приладів - це відношення вимірювання сигналу на виходи вимірювального приладу до тієї зміни вимірювальної величини, яка викликала цей сигнал.

Стабільність засобу вимірювання - це здатність не змінювати в часі його метрологічних характеристик (показань).

Похибка вимірювань - це відхилення результату вимірювання від дійсного значення вимірюваної величини.

Поправка - це величина, яку потрібно алгебраїчно додати до показання вимірювального приладу, щоб дістати таке значення вимірювальної величини, яке є найближчим до дійсного значення.

При конструюванні ЗВ прагнуть, щоб похибка вимірювання була найменшою, а інші метрологічні показники ЗВ знаходились у заданих межах. Для цього поєднують великі передаточні відношення з простотою і технологічністю конструкції. Потрібно також, щоб, де це можливо, на одній прямій розміщувались осі шкали приладу і конструйований розмір деталі, яка перевіряється. Якщо не дотри­муватися цієї умови, то перекіс і непаралельність напрямних вимі­рювального приладу призводить до значних похибок у вимірюванні.

Загальною характеристикою засобів вимірювання, яка визначається гранично допустимими похибками, а також іншими властивостями, що впливають на точність, вважається клас точності (ГОСТ 8.401-80).

Клас точності характеризує властивості ЗВ, але не може бути показником точності проведених вимірювань, тому що, визначаючи похибки вимірювання, потрібно враховувати ще й похибки методу, настройки та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+