Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.6. Класифікація та кодування технічної інформації

Класифікація технічної інформації полягає у розміщенні предметів (документів, технічної інформації, виробів тощо) у заданому порядку та послідовності, придатному для користування, та присвоєння їм відповідних позначень (кодів).

Процес розміщення предметів у заданому порядку називають систематизацією. Найпростішою формою систематизації є розміщення предметів класифікації в алфавітному порядку чи у порядку зростання чисел (умовних номерів, кодів тощо). Таку систематизацію використовують у довідниках, бібліографіях, каталогах, стандартах із позначення понять тощо. У техніці поширена цифрова система­тизація у порядку зростання номерів чи у хронологічній послідовності. Наприклад, для нумерації державних стандартів поряд із номером стандарту, в якому враховано його класифікаційну групу, через риску ставлять ще й рік його затвердження.

Для класифікації та кодування інформації у міжнародній системі застосовують універсальну десяткову систему класифікації (УДК), яка використовується з метою присвоєння класифікаційних номерів для книжок, журналів, наукових публікацій тощо. Числа, які при­своюють згідно із системою УДК, розміщують за класами, підкласами, розрядами тощо. Ліва цифра позначає найширше поняття (клас), а наступна та подальші цифри - поняття, що є складовою частиною попереднього. Наприклад, УДК 6 - це позначення прикладних наук, медицини, техніки тощо; УДК 62 - техніки; УДК 621 - загального машинобудування; УДК 621.3 - електротехніки; УДК 621.39 - електричної техніки зв’язку.

Взаємопов’язані поняття позначають за допомогою двокрапки, наприклад, якщо УДК 389.6 - стандартизація, а УДК 621.3 - електротехніка, то УДК 389.6:621.3 - стандартизація в електротехніці. Щоб указати будь-які задані показники інформації, ставлять крапку, два нулі, а потім цифри, якими позначені ці показники. Наприклад, УДК 621.4.003 - економічність двигунів внутрішнього згорання, де 621.4 - двигуни внутрішнього згорання, а «003» - економічність.

Для позначення виду публікації число складається з першої цифри «нуль» і береться у круглі дужки. Наприклад, (05) - журнали, (038) - словники, (088) - патенти, УДК 621.3 (05) - електротехнічні журнали.

Для позначення часу та дати застосовують відповідні ланки та пишуть їх з відокремленням кожної інформації за допомогою крапки у порядку від найстаршого до наймолодшого, наприклад: «1998.10.08 - 8 жовтня 1998 року».

Складова частина комплексної системи стандартизації - єдина система конструкторської документації (ЄСКД), яка встановлює для всіх організацій країни єдині порядок організації проектування і правила виконання та оформлення креслень. Це полегшує читання і сприймання креслень, дає змогу застосовувати персональні комп’ютери для проектування і обробки технічної документації, розвитку кооперування в промисловості.

Застосування стандарту ЄСКД забезпечує взаємний обмін конструкторською документацією між підприємствами та органі­заціями, спрощення конструкторських документів і графічних зображень, зниження трудомісткості проектно-конструкторських розробок.

Комплекс стандартів ЄСКД впроваджено з 1 січня 1971 р.; він включав понад 250 стандартів, які розподіляються на таких дев’ять груп:

2.1. Основні положення (ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.121-73, ГОСТ 13­85).

2.2. Класифікація і позначення виробів у конструкторських документах (ГОСТ 2.201-80).

2.3. Загальні правила виконання креслень (ГОСТ 2.301-68 ... ГОСТ 2.320-82).

2.4. Правила виконання креслень виробів машинобудування і приладобудування (ГОСТ 2.401-68 ... ГОСТ 2.427-75).

2.5. Правила обороту конструкторських документів: облік, збе­реження, внесення змін (ГОСТ 2.501-68 ... ГОСТ 2.503-74).

2.6. Правила виконання експлуатаційної і ремонтної документації (ГОСТ 2.601-68 ... ГОСТ 2.609-79).

2.7. Правила використання схем (ГОСТ 2.701-84 ... ГОСТ 12.787­71).

2.8. Макетні методи проектування (ГОСТ 2.801-74 ... ГОСТ 2.803­77).

2.9. Інші стандарти (стандарти на вироби, що призначаються для експорту тощо).

Приклад позначення стандартів ЄСКД: ГОСТ 2.503-74. Цифра 2 - це клас стандартів; цифра 5 після крапки означає групу стандартів; цифра 03 означає порядковий номер стандарту в даній групі; цифри 74 зазначають рік реєстрації стандарту.

У комплект ЄСКД включено нормативний документ ГОСТ 2.111­68 «ЄСКД. Нормоконтроль», який встановлює порядок контролю

конструкторської документації, а також ГОСТ 2.116-71 «ЄСКД. Карта технічного рівня і якості продукції», який фіксує показники кращих вітчизняних і зарубіжних аналогів. Ці карти використо­вуються для оцінки якості виробів під час їх атестації.

ГОСТ 2.301-66 регламентує формати аркушів креслень та інших конструкторських документів (табл. 6.1.)

Таблиця 6.1

Регламентовані формати


Масштаби зображень на кресленнях встановлює ГОСТ 2.302-68. Масштаби зменшення: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.

Масштаби збільшення: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Одним із основних напрямків перспективного розвитку ЄСКД є документальне забезпечення системи автоматизації проектно-конструк­торських робіт у САПР, яке дає змогу підвищувати продуктивність конструкторської праці.

Єдина система технологічної документації (ЄСТД) являє собою комплекс державних стандартів, які встановлюють взаємопов’язані правила розробки, оформлення і обороту технологічної документації. В наш час ЄСТД включає понад 50 державних стандартів, які розподіляються на 9 груп (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Розподіл стандартів ЄСТД за кваліфікаційними групами


Групи 7 і 8 призначаються для стандартів, які розроблятимуться в перспективі.

Приклад позначення стандарту ЄСКД: ГОСТ 3.1103-82.

Цифра 3 - клас: перша цифра 1 - підклас (стандарти ССКД для виробів машинобудування і приладобудування); друга цифра 1 - класифікаційна група; цифра 03 - порядковий номер стандарту в групі; цифри 82 позначають рік реєстрації стандарту.

Впровадження стандарту ЄСКД дає змогу підвищити рівень технологічних розробок, поліпшити якість технологічної документації, підвищити продуктивність праці.

Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ):

- це стандартизована система організації й управління процесом технологічної підготовки виробництва, яка передбачає застосування прогресивних типових технологічних процесів і оснащення робіт засобами механізації та автоматизації виробничих процесів.

ЄСТПВ включає стандарти п’яти груп. Приклад позначення стандартів ЄСТПВ: 14.00-73. Число 14 означає клас стандартів, 0 - група стандарту, 01 - порядковий номер стандарту в даній групі, 73 - рік реєстрації стандарту.

ЄСТПВ встановлює необхідність підвищення рівня технологічності конструкцій виробів і широкого застосування типових технологічних процесів для виготовлення груп, виробів однорідних за конструкцією і методами обробки деталей.

За Єдиною системою класифікації продукції (ЄДСКП) класифікують усю промислову та сільськогосподарську продукцію, відповідно поділивши її на 100 класів (за галузями виробництва, призначенням і властивостями продукції), 10 підкласів, 10 груп, 10 підгруп і 10 видів. Наприклад, прилади та засоби автоматизації загальнопромислового призначення віднесено до класу 42, а ті ж самі прилади та засоби спеціального призначення - до класу 43. Підклас 421 000 представляє прилади контролювання та регулювання технологічних процесів, група 421 100 - прилади для вимірювання та регулювання темпе­ратури, підгрупа 421 110 - термометри манометричні, вид 421 111 - термометри манометричні без відліку з електричним вихідним сигналом.

За аналогічною класифікацією присвоюють буквено-цифрові позначення для конструкторської документації (креслень, специфікацій, відомостей тощо), буквено-цифрові позначення нормативних доку­ментів у галузі будівництва тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+