Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Перелік умовних скорочень

АПК – агропромисловий комплекс

АТФ – аденозинтрифосфорна кислота

БГКП – бактерії групи кишкова паличка

БКС – бездимне коптильне середовище

ВВВК – відділ виробничо-ветеринарного контролю

ВНА – бутилгідрооксианізол

ВНТ – бутилгідроокситолуол

ВНТП – відомчі норми технологічного проектування

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

ВУЗ – вологоутримувальна здатність

ВЧ – струм високої частоти

ГДК – гранично допустима концентрація

ДДН – допустиме добове надходження

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота

ЕХА – електрохімічне активування

ІЧ – інфрачервоні промені

КА – коптильний ароматизатор

КЕМ – коефіцієнт ефективності метаболізації ессенціальних жирних кислот

КМАФАМ – кількість мезофільно аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів

КУО – колонії утворюючі одиниці

МАР – модифікована атмосфера

МГС – модифіковане газове середовище

МДР – максимально допустимий рівень

МНЖК – мононенасичені жирні кислоти

МФ – мембранний фільтр

НВЧ – струм надвисокої частоти

НЖК – насичені жирні кислоти

НТД – науково-технічна документація

ОВ(O/R, Eh) – окислювально-відновний потенціал

ПА – поліамідні плівки

ПАВ – поліциклічні ароматичні вуглеводні

ПВДХ – полівінілденхлорид

ПЕТФ – поліетилентерефталатні плівки

ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти

СЕС – санітарно-епідеміологічна служба

ТД – технічна документація

ТІ – технічна інструкція

ТУ – технічні умови

УФ (УФП) – ультрафіолетові промені

aw – активність води

DFD – м'ясо з високим кінцевим рН (темне, жорстке, сухе)

Hb – гемоглобін

Mb – міоглобін

MbO – оксиміоглобін

MetHb – метміоглобін

NOR – м'ясо з нормальним ходом процесу дозрівання

PSE – м'ясо з низьким значенням рН (бліде, м’яке, водянисте)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+