Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Даний навчальний посібник призначений для використання студен- іами денного та заочного факультетів спеціальності “Фармація” при са­мостійному опануванні технології лікарських препаратів промислового виробництва, а також для успішного написання контрольних робіт, здачі курсового й державного іспитів з даної дисципліни і при вирішенні кон­кретних завдань практичної фармації.

Технологія ліків — наука про теоретичні основи і виробничі проне­си переробки лікарської сировини у лікарські препарати шляхом надан­ня їм відповідної лікарської форми. Вона базується на теоретичних по­ниженнях фізики, математики, мікробіології, фізичної й колоїдної хімії, а також фармакогнозії, фармацевтичної хімії та інших дисциплін.

Завданням курсу заводської технології ліків є вивчення теоретичних основ і практичних питань приготування лікарських препаратів у промис- ювих умовах; ознайомлення з обладнанням і апаратурою, що застосову­ються на фармацевтичних підприємствах; визначення правильного вибо­ру виду упаковки, що впливає на стабільність лікарських форм; вивчення перспектив розвитку виробництва готових лікарських засобів.

При вивченні дисципліни “промислова технологія лікарських засобів” студент зобов’язаний засвоїти теоретичні основи процесів подрібнювання, розчинення, випарювання, сушіння, екстракції, таблетування та ін., що вико­ристовуються в процесі одержання певних груп препаратів; знати технологію виробництва різних видів готових лікарських засобів; уміти читати і скпадати технологічну й апаратурну схеми технологічного процесу, орієнтуватися в структурі промислового регламенту, складати матеріальний баланс.

Даний навчальний посібник містить матеріал, присвячений основним процесам і апаратам фармацевтичного виробництва і технології лікар­ських препаратів.

Додаток посібника містить зразки рішення ситуаційних і розрахунко­вих завдань, а також технологічні схеми виробництва основних груп лі­карських препаратів.

При вивченні дисципліни студент повинен навчитися:

- підбирати навчальний матеріал відповідно до плану завдання; 

-  аналізувати відповідність існуючої технології рівню і умовам при­готування лікарських препаратів відповідно до сучасних вимог;

 - обговорювати та узагальнювати теоретичний і практичний матеріал.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+