Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3.4. Матеріальний баланс

Матеріальний баланс складається на всі процеси виробництва від­повідно до промислового регламенту, виробничої рецептури й техно­логічних інструкцій.

Попередній розрахунок матеріального балансу необхідний для встановлення реальних норм виходу готової продукції, витрати сиро­вини, допоміжних матеріалів.

Відповідно до закону збереження маси й енергії, кількість вихід­ної сировини, необхідної для приготування даного препарату, повинна відповідати кількості отриманих продуктів.

Під матеріальним балансом розуміють співвідношення між кіль­кістю вихідного матеріалу У готового продукту У,, побічними про­дуктами У., відходами й покидьками У втратами У у математичному виразі:

Вихід- процентне співвідношення кількості готового продук­ту до кількості вихідних матеріалів, виражене у відсотках:


Технологічна витрата (Е) - відношення безповоротних втрат до кількості вихідних матеріалів, виражене у відсотках:

Витратний коефіцієнт (Квитр) - відношення кількості вихідної сиро­вини й матеріалів до кількості отриманого готового продукту:

Видаткова норма— добуток видаткового коефіцієнта на чис­ло частин за прописом (п):

Якщо технологічний процес проходить із утворенням побічних продуктів і відходів, то розрахунки проводяться у відсотках від техно­логічного виходу за наступними формулами:


Особливий вид втрат становить брак - продукція, що не відповідає стандартам. Виправлення браку вимагає додаткових витрат, що збіль­шує вартість продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+