Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.1. Допуски на лінійні розміри

Розміри, що встановлені проектантом під час створення конструкції деталі, складальної одиниці, заготовки або виробу, які забезпечують їх нормальне функціонування, називають номінальними. Ці розміри, відповідно до чинних нормативних документів, повинні мати нормалізовані значення.

У зв’язку з тим, що під час виготовлення досягти номінального розміру з абсолютною точністю неможливо, то встановлюються гранично можливі відхилення від номінального розміру, за яких деталь буде нормально виконувати свої функції.

Гранично допустимі розміри, між якими повинні знаходитися розміри деталі, яка оброблюється, називаються граничними розмірами. Таких розмірів два: один з них є найбільшим граничним розміром Аmах, а другий -найменшим граничним розміром Аmin. Різниця між цими розмірами називається допуском (полем допуску)

На кресленнях зручно проставляти не граничні розміри, а граничні відхилення від номінального розміру Л„. Різниця між найбільшим граничним розміром і номінальним

називається верхнім граничним відхиленням, а різницю між номінальним розміром і найменшим граничним розміром

називають нижнім граничним відхиленням.

Характеристикою розташування допуску відносно номінального розміру є координата центра поля допуску


Схема розташування розмірів, відхилень, поля допуску і координати центра допуску показана на рис. 2.15. Для спрощення сприйняття матеріалу, на рис. 2.15 показано числовий приклад.

Для забезпечення взаємозамінності деталей, вузлів машин і приладів розроблена система допусків і посадок. Зокрема, на теренах України і країн СНД діють стандарти на допуски і посадки: ДСТУ 2500-94 ОНВ, ГОСТ 25346-82, ГОСТ 25347-82 таГОСТ 25348-82.

Основу зазначених стандартів становлять ряди допусків, які називають квалітетами, і встановлюють поля допусків, та ряди основних відхилень, які визначають положення полів допусків відносно нульової лінії- лінії, що відповідає номінальному розміру.

Рис. 2.16. Розташування полів допусків відносно нульової лінії

Стандартами встановлені 20 квалітетів, які мають номери: 01; 0; 1; 2; 3; ... 16, 17 і 18. Чим більший номер квалітету, тим більше

поле допуску, тобто - менша точність виготовлення. Зміну поля допуску при переході від одного квалітету до іншого, при заданому номінальному розмірі, визначають за формулою

Розташування полів допусків як для отворів, так і для валів мають 27 видів. Для позначення отворів використовують прописні літери латинської абетки, а для валів - малі (рис.-2.16).

Граничні відхилення розмірів на кресленнях можна позначати так:

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+