Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.2. PEST-аналіз мікросередовища підприємства

Сутність PEST-аналізу полягає у виявленні й оцінці впливу факторів макросередовища на результати поточної й майбутньої діяльності підприємства.

PEST - це абревіатура чотирьох англійських слів: P - Politicallegal - політико-правові, E - Economic - економічні, S - Sociocultural -соціокультурні, T - Technological forces - технологічні фактори.

Метою PEST-аналізу є відстеження (моніторинг) змін макросередовища за чотирма вузловими напрямками і виявлення тенденцій, подій, непідконтрольних підприємству, але здійснюючих вплив на прийняття стратегічних рішень.

Політичний фактор зовнішнього середовища вивчається в першу чергу для того, щоб мати чітке уявлення про наміри органів державної влади відносно розвитку суспільства й про засоби, за допомогою яких держава припускає запроваджувати в життя свою політику.

Аналіз економічного аспекту зовнішнього середовища дозволяє зрозуміти, як на рівні держави формуються й розподіляються економічні ресурси. Для більшості підприємств це є найважливішою умовою їхньої ділової активності.

Вивчення соціального компонента зовнішнього оточення спрямоване на те, щоб усвідомити й оцінити вплив на бізнес таких соціальних явищ, як відношення людей до праці і якості життя, мобільність людей, активність споживачів й ін.

Аналіз технологічного компонента дозволяє передбачати можливості, пов'язані з розвитком науки й техніки, вчасно переорієнтовуватися на виробництво й реалізацію технологічно

перспективного продукту, спрогнозувати момент відмови від використовуваної технології.

Приклад факторів зовнішнього середовища для аналізу наведений у табл.3.2.

Таблиця 3.2

РЕ8Т-аналіз факторів макросередовища


Політика

Р

Економіка

Е

1. Урядова стабільність

2. Зміна законодавства

3. Державний вплив на галузі, включаючи частку держвласності

4. Державне регулювання конкуренції в галузі

5. Податкова політика

1. Загальна характеристика економічної ситуації (підйом, стабілізація, спад)

2. Курс національної валюти й ставка рефінансування

3. Рівень інфляції

4. Рівень безробіття

5. Ціни на енергоресурси

Соціум

S

Технологія

Т

1. Демографічні зміни

2. Зміна структури доходів

3. Відношення до праці й відпочинку

4. Соціальна мобільність населення

5. Активність споживачів

1. Державна технічна політика

2. Значимі тенденції в області НІОКР

3. Нові продукти (швидкість відновлення й освоєння нових технологій)

4. Нові патенти

Порядок проведення PEST-аналізу. Виділяють наступні етапи проведення зовнішнього аналізу:

1. Розробляється перелік зовнішніх стратегічних факторів, що мають високу ймовірність реалізації й впливу на функціонування підприємства.

2. Оцінюється значимість (ймовірність здійснення) кожної події для даного підприємства шляхом присвоєння йому певної ваги від одиниці (найважливіша) до нуля (незначна). Сума значень показника ваги кожного фактора повинна дорівнювати одиниці, що забезпечується нормуванням.

3. Дається оцінка ступеню впливу кожної фактора-події на стратегію підприємства по 5 бальній шкалі: ’’п'ять“ - сильний вплив, серйозна небезпека; ’’одиниця“ - відсутність впливу, загрози.

Визначаються зважені оцінки шляхом множення ваги фактора на силу його впливу, і підраховується сумарна зважена оцінка для даного підприємства.

Сумарна оцінка вказує на ступінь готовності підприємства реагувати на поточні й прогнозовані фактори зовнішнього середовища.

Приклад аналізу зовнішніх стратегічних факторів представлений у табл.3.3.

Таблиця 3.3

Результати аналізу зовнішніх стратегічних факторів

Зовнішні стратегічні фактори

Вага

Оцінка

Зважена оцінка

Можливості

Сприятлива демографічна ситуація

0,05

4

0,20

Розвиток роздрібної мережі

0,10

2

0,20

Державна підтримка малого бізнесу

0,20

5

1,00

Економічна стабілізація

0,15

1

0,15

Загрози

Посилення державного регулювання

0,15

4

0,60

Конкуренція на внутрішньому ринку

0,10

4

0,40

Нові технології

0,15

2

0,30

Зниження активності споживачів

0,10

2

0,20

Сумарна оцінка

1,0

3,05

У цьому випадку оцінка 3,05 показує, що реакція підприємства на стратегічні фактори зовнішнього середовища перебуває на середньому рівні.

Контрольні запитання:

1. Які складові структури середовища підприємства Ви знаєте? Дайте їм загальну характеристику.

2. У чому полягає логіка вивчення середовища підприємства? Які форми і методи пошуку інформації про його стан Вам відомі?

3. Розкрийте методику побудови SWOT - матриці.

4. Поясніть на власному прикладі порядок проведення PEST-аналізу.

Література [ 6, 21-22, 36, 43, 45-46].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+