Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Тестові завдання

1.Стратегія визначає:

A) завдання виробничої програми підприємства;

Б) напрями діяльності та розвитку підприємства;

B) потребу в ресурсах для підприємства;

Г) склад поточного інвестиційного портфеля підприємства;

Д) номенклатуру і асортимент продукції підприємства.

2. До стратегічних рішень відносяться:

A) рішення щодо розширення частки ринку;

Б) рішення щодо вдосконалення організації виробництва певного продукту;

B) рішення щодо преміювання працівників;

Г) рішення щодо розширення масштабів бізнесу;

Д) рішення щодо зміни ціни на продукт.

3. Система управління, що базується на розробці стратегій для окремих видів бізнесу це:

A) поточне управління за відхиленнями;

Б) управління за цілями з орієнтацією на зовнішнє середовище;

B) управління від досягнутого економічного рівня;

Г) управління операційне;

Д) стратегічне управління

4. При формулюванні місії організації повинні бути враховані наступні елементи:

A) коротке повідомлення про походження і розвиток організації; Б) стиль поведінки власників і управлінського персоналу;

B) визначення сфери діяльності у термінах ринку;

Г) основні особливості і конкурентні переваги організації;

Д) цілі діяльності організації.

5. Встановлення цілей передбачає проходження таких стадій:

А) встановлення індивідуальних цілей та задач як інструменту забезпечення їх виконання;

Б) проведення SWOТ-аналізу;

В) побудова ієрархії цілей;

Г) встановлення загальної мети організації;

Д) виявлення та аналіз тенденцій зміни оточення організації.

6. Сформульовані цілі управління повинні відповідати таким вимогам:

A) конкретність та вимірюваність;

Б) жорсткість щодо шляхів їх досягнення;

B) реальність, досяжність;

Г) гнучкість;

Д) орієнтація на високий результат, успіх.

7. Які чинники, на Вашу думку, виступають в якості загроз для успіху в бізнесі, закладених у зовнішньому середовищі підприємств:

A) висока собівартість продукції;

Б) вузька виробнича спеціалізація;

B) конкурентні недоліки;

Г) збільшення конкурентного тиску;

Д) зростання продажу взаємозамінного продукту;

Е) погіршення (погана) конкурентна позиція;

Є) низька рентабельність продукції;

Ж) вимогливість покупців та споживачів постійно зростає;

З) сповільнення темпів зростання ринку (попиту).

8. Загальна стратегія - це:

A) стратегія, яка гнучко й адекватно змінюється під впливом змін зовнішнього середовища організації;

Б) стратегія, яка передбачає взаємодію всіх своїх підсистем для отримання загального кінцевого результату з урахуванням змін внутрішнього потенціалу організації та зовнішнього середовища;

B) стратегія, яка передбачає узгодження всіх своїх підсистем для досягнення загального кінцевого результату.

9. Перша модель організації як об’єкта управління -

А) складна ієрархічна система, розроблення якої ґрунтується на загальній теорії систем;

Б) модель побудована на визначенні організації як колективу, сформованого за принципом розподілу праці;

В) модель механістичної конструкції;

Г) оптимізаційна модель;

Д) модель, що реалізує концепцію зацікавлених груп.

10 Друга модель організації як об’єкта управління -

A) модель механістичної конструкції;

Б) модель побудована на визначенні організації як колективу, сформованого за принципом розподілу праці;

B) модель людських ресурсів;

Г) складна ієрархічна система, розроблення якої ґрунтується на загальній теорії систем;

Д) модель, що реалізує концепцію зацікавлених груп.

11. Стратегія - це:

A) генеральний напрямок дії організації, слідування якому повинне привести її до поставленої мети;

Б) план дій організації на короткострокову та довгострокову перспективу;

B) сукупність методів управління, що забезпечують досягнення цілей;

Г) модель дій, набір правил і прийомів, за допомогою яких досягають довгострокових цілей розвитку організацій;

12. Загальна стратегія - це:

A) стратегія, яка гнучко й адекватно змінюється під впливом змін зовнішнього середовища організації;

Б) стратегія, яка передбачає взаємодію всіх своїх підсистем для отримання загального кінцевого результату з урахуванням змін внутрішнього потенціалу організації та зовнішнього середовища;

B) стратегія, яка передбачає узгодження всіх своїх підсистем для досягнення загального кінцевого результату.

13. Вимогами до стратегії є:

А) ієрархічність;

Б) статичність;

В) збалансованість;

Г) орієнтація на ідеальну, недосяжну мету;

Д) системність;

Е) негнучкість;

Є) довго строковість.

14. До загальних стратегічних альтернатив розвитку підприємства належать:

A) скорочення;

Б) виживання;

B) синергізм;

Г) зростання;

Д) ліквідація.

15. Сучасна концепція стратегії виходить з умов:

A) детермінізму і стабільності зовнішнього оточення підприємства;

Б) невизначеності і нестабільності зовнішнього оточення підприємства;

B) стабільності внутрішньої структури підприємства;

Г) нестабільності внутрішньої структури підприємства;

Д) аналізу та екстраполяції минулого та поточного розвитку підприємства на довгострокову перспективу.

16. При формулюванні місії організації повинні бути враховані наступні елементи:

A) коротке повідомлення про походження і розвиток організації; Б) стиль поведінки власників і управлінського персоналу;

B) визначення сфери діяльності у термінах ринку;

Г) основні особливості і конкурентні переваги організації;

Д) цілі діяльності організації.

17. Метою встановлення місії організації є:

А внесення цільової направленості діяльності;

Б) окреслення довгострокового напряму розвитку;

В) надання організації індивідуальності;

Г) прагнення усвідомити: де ми знаходимося зараз, що ми робимо і куди прямуємо?

18. Місію організації розглядають у таких варіантах:

A) місія-призначення, тобто конкретне уявлення про причину виникнення та зміст існування організації;

Б) місія-орієнтація - широке розгорнуте уявлення про поведінку організації;

B) місія-політика - концентрований вираз головних цілей на найближчий період і на перспективу.

19. За якими критеріями можна класифікувати цілі організації?

A) рівень ієрархії;

Б) часовий період;

B) сфера діяльності Г) зміст діяльності.

20. За характером діяльності організації цілі поділяють на такі види:

A) зростання;

Б) стабільності;

B) маркетингові;

Г) скорочення;

Д) фінансові.

21. Сформульовані цілі управління повинні відповідати таким вимогам:

A) конкретність та вимірюваність;

Б) жорсткість щодо шляхів їх досягнення;

B) реальність, досяжність;

Г) гнучкість;

Д) орієнтація на високий результат, успіх.

22. "Дерево цілей" трактують як:

А) графічне зображення зв'язків організації із зовнішнім середовищем;

Б) розподіл обов'язків в апараті управління організацією;

В) графічне зображення співпідпорядкованості цілей, що демонструє розподіл загальної мети на підцілі, завдання й окремі операції.

23. В залежності від того, яку позицію займає конкурент на ринку його можна віднести до одного з класу::

A) адаптованого чи неадаптованого;

Б) сильного чи слабкого;

B) гарного чи поганого;

Г) багатого чи бідного.

24. Здійснення комплексу заходів щодо відновлення товару, реклами, зниженню цін - це дії, які передбачені реалізацією ...

A) фронтальної наступаючої стратегії;

Б) флангової атаки;

B) обхідного маневру;

Г) партизанської війни.

25. Стратегічний потенціал підприємства - це:

A) система забезпечення реалізації стратегічних цілей підприємства;

Б) система взаємопов’язаних елементів що виконують різні функції у процесі забезпечення випуску продукції, конкурентної переваги на ринку і галузі та досягнення інших стратегічних цілей підприємства;

B) продукція підприємства;

Г) СГЦ підприємства.

26. Об’єктом внутрішнього аналізу підприємства в стратегічному контексті є його:

A) фінансовий стан;

Б) ринки діяльності;

B) організація виробництва;

Г) потенціал;

27. Існують такі підходи до визначення потенціалу організації:

А) ресурсний, структурний, цільовий;

Б) вартісний, кількісний;

В) ресурсний, цільовий;

Г) ресурсний, структурний, цільовий, вартісний.

28. Зміст внутрішнього аналізу, в ході якого слід оцінити стратегічний потенціал підприємства, охоплює наступні аспекти:

A) аналіз конкурентів;

Б) аналіз ринку ресурсів та готової продукції;

B) фінансово-економічний стан (аналіз) фірми;

Г) запаси для виробництва.

29. Реалізацію якої стратегічної вказівки щодо розвитку бізнесу забезпечує стратегія “пряма інтеграція”:

A) збільшити частку свого продукту на традиційних ринках;

Б) збільшити обсяг реалізації шляхом покращення чи модифікації свого продукту;

B) створити нові виробництва, які співпадають з профілем підприємства;

Г) одержати своїх конкурентів по бізнесу у власність або під повний контроль;

30. Заходи (рішення) рівня загальної (корпоративної, портфельної) стратегії:

A) придбання компаній;

Б) оптимізація витрат в конкретному бізнесі;

B) припинення неефективного бізнесу;

Г) диференціація певної продукції;

Д) досягнення синергізму між спорідненими видами бізнесу;

Ж) посилення позиції на ринку в певному бізнесі підприємства.

31. Маркетингова стратегія охоплює рішення щодо:

A) джерел фінансування;

Б) напрямків інвестицій;

B) обсягу та структури ринку;

Г) планів постачання.

32. Виробнича стратегія охоплює позиції, рішення щодо:

A) забезпечення інфраструктурою;

Б) обсягів поточних та капітальних витрат;

B) напрямів інвестицій.

33. Фінансова стратегія охоплює рішення щодо:

A) способів забезпечення збільшення капіталу;

Б) інноваційного потенціалу;

B) ефективності виробництва;

Г) розподілу коштів між стадіями продажу, просування та реклами товарів.

34. Стратегія НДДКР охоплює рішення щодо:

A) управління якістю;

Б) розвитку інноваційного потенціалу;

B) ефективності виробництва;

Г) джерел фінансування.

35. Стратегія постачання охоплює рішення щодо:

A) забезпечення інфраструктурою;

Б) організації виробництва;

B) інноваційного потенціалу;

Г) каналів збуту.

36. Однорідна, за ознакою близькості функціонального призначення або близькості технології виробництва, сукупність продукції чи товарів, що відносяться до одного виду, за яким ідентифікується напрям бізнесу, - це:

A) асортимент;

Б) номенклатура;

B) сегмент ринку продукту;

Г) господарський портфель підприємства.

37. Що не є складовою маркетингової стратегії?

A) вибір номенклатури та асортименту товару;

Б) форми продаж;

B) фінансування маркетингу;

Г) формування цільового ринку.

38. Виробнича стратегія включає в себе заходи:

A) по досягненню корпоративних цілей по розвитку виробництва;

Б) по забезпеченню стратегії бізнесу по обсягах, номенклатурі і якості продукції;

B) обидві відповіді правильні;

Г) обидві відповіді неправильні.

39. Що не є складовою виробничої стратегії ?

A) вдосконалення організації виробництва;

Б) пошук джерел інвестицій, адекватних виробничій стратегії;

B) оновлення техніки і технології;

Г) зростання продуктивності праці працівників.

40. Перелік конкретних продуктів чи товарів у межах певного типу (виду) продукції називається:

A) номенклатурою;

Б) асортиментом;

B) господарським портфелем;

Г) ринковим сегментом.

41. Що не визначає маркетингова стратегія?

A) канали розподілу товару;

Б) канали розподілу ресурсів під товари;

B) товарну і цінову політику;

Г) заходи по забезпеченню конкурентної і корпоративної стратегії.

42. Що не відноситься до елементів фінансової стратегії?

A) визначення граничних рівнів рентабельності продукції підприємства;

Б) оцінка інвестиційних проектів;

B) розподіл фінансових ресурсів між проектами і контроль за використанням;

Г) прогнозування і коригування фінансових показників стратегічного плану.

43. Що не відноситься до завдань фінансової стратегії?

A) розробка бюджетів закупок;

Б) встановлення співвідношень між обсягами інвестування і обсягами дивідендів;

B) розробка структури капіталу;

Г) розробка структури виробництва.

44. Кадрова стратегія не розглядає питання:

A) добору і розташування кадрів;

Б) підготовки і перепідготовки кадрів;

B) фінансування підготовки кадрів;

Г) соціального захисту.

45. Загальна стратегія для розробки стратегії НДДКР передбачає:

A) перехід до нової стратегічної технології;

Б) вдосконалення і експлуатація існуючої технології;

B) обидві відповіді правильні;

Г) немає правильної відповіді.

46. Стратегія НДДКР стосується:

A) обґрунтування інноваційної ідеї підприємства про новий продукт (послугу);

Б) обґрунтування інноваційної ідеї підприємства про модернізацію традиційного продукту;

B) дві відповіді а і б правильні;

Г) немає правильної відповіді.

47. Фінансово-інвестиційна стратегія охоплює аспекти:

A) вибору джерел залучення коштів;

Б) термінів отримання і повернення кредитів;

B) встановлення пріоритетності використання коштів;

Г) усі відповіді правильні.

48. Використання підприємством за кордоном конкурентних переваг, отриманих на вітчизняному (внутрішньому) ринку - це:

A) етноцентрична (селективна) стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД;

Б) поліцентрична стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД;

B) глобальна (інтеграційна) стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД;

Г) дуалістична (інтерактивна) стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД.

49. Стратегічна орієнтація, яка передбачає трактування світу або визначеного регіону як єдиного ринку - це:

A) етноцентрична (селективна) стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД;

Б) поліцентрична стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД;

B) глобальна (інтеграційна) стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД;

Г) дуалістична (інтерактивна) стратегія (стратегічна орієнтація) ЗЕД.

50. Елементом (аспектом, субстратегією) функціональної стратегії ЗЕД підприємства є:

A) рішення щодо (визначення, обрання) стратегічної орієнтації ЗЕД підприємства;

Б) рішення щодо (вибір) стратегії розвитку (зміни) міжнародної позиції підприємства;

B) рішення щодо (формування) стратегії виходу на міжнародний ринок;

Г) всі відповіді правильні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+