Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Місце інвестиційного права в системі права

Одним із найважливіших факторів, який сприяє інвестиційній діяльності, а також стимулює надходження іноземних інвести­цій, є наявність ефективного, стабільного інвестиційного законо­давства. Нині в Україні відбувається процес формування норма- тивно-правової бази, яка покликана регулювати інвестиційні процеси в економіці держави.

У системі норм права, що регулюють інвестиційну діяльність, є норми різних галузей права — конституційного, адміністратив­ного, цивільного, фінансового, податкового, земельного, екологіч­ного, трудового, кримінального та ін. Це пояснюється тим, що інвестиційна діяльність за своїм правовим характером є склад­ною, і суб'єкти вступають у різного роду суспільні відносини. А тому правове регулювання інвестиційної діяльності має міжга­лузевий характер.

Так, норми конституційного права визначають загальний правовий статус громадян, систему органів державної влади, на- ціонально-територіальний устрій тощо. Конституція вносить системність у право, є ефективним системоутворюючим чинни­ком правової системи, закріплює вихідні засади формування і дії національного права, наповнює його своїм змістом, пронизує єдиними принципами та ідеями. Норми Конституції «перелива­ються» в норми інших галузей права, є їх джерелом. Місце і роль конституційного права визначається також характером його співвідношення як з приватно-правовими галузями, так і з галу­зями публічного права. Роль Конституції України полягає в тому, що вона забезпечує збалансованість публічних і приватних засад у праві насамперед тим, що закріплює різноманітність форм вла­сності, її статус та співвідношення між її видами, соціальну спря­мованість (функцію) держави тощо. Цим самим Конституція закладає основи інвестиційного права.

Значення конституційних норм полягає в тому, що вони за­безпечують правове регулювання інвестиційної діяльності, вста­новлюють той мінімум гарантій прав та інтересів учасників ін­вестиційних правовідносин, який не може бути обмеженим. До таких прав і свобод можна віднести право власності, право на інформацію, право на судовий захист тощо.

Норми адміністративного права врегульовують питання дер­жавного управління взагалі і державного управління інвести­ційною діяльністю зокрема. Адміністративне право містить за­гальні норми, які регулюють процес державного управління, а також спеціальні норми, дія яких обмежується, зокрема норми, що регулюють державне управління інвестиційною діяльністю. До групи нормативних актів, що містять спеціальні норми, якими регулюються суспільні відносини у сфері державного управління інвестиційною діяльністю, належать Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій (затверджене Постановою КМУ від 07.08.1996 № 928), положення про мініс­терства, відомства (у тій частині, де вони безпосередньо визначають функції конкретних міністерств і відомств з державного управ­ління інвестиційною діяльністю) та про інші органи1.

Значну роль у; регулюванні інвестиційної діяльності відіграє цивільне право. Його норми, що стосуються регламентації інве­стиційної діяльності, містяться в Цивільному кодексі України та в низці цивільно-правових законів. Відповідно до ст. 4 Зако­ну України «Про інвестиційну діяльність» об'єктом інвестицій­ної діяльності може бути будь-яке майно, а також немайнові права. Майнові права і обов'язки закріплено ст. 7, 8 цього Зако­ну, а згідно зі ст. 9 Закону основним документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є до­говір (угода). Усе це цивільно-правові категорії, і вони докладно врегульовуються нормами цивільного права.

Оскільки метою здійснення інвестиційної діяльності є одер­жання прибутку або досягнення соціального ефекту і суб'єкти здійснюють інвестиційну діяльність у процесі своєї господарсь­кої (підприємницької) діяльності, то інвестиційні правовідносини виходять із господарських (підприємницьких) правовідносин і тісно з ними пов'язані, а тому інвестиційне право тісно пов'язане з господарським (підприємницьким) правом2. Норми господар­ського права визначають організаційно-правові форми, порядок створення і реєстрації суб'єктів господарювання, регулюють здій­снення господарської діяльності, визначають умови припинення діяльності та інші аспекти господарської діяльності.

Суспільні відносини, що виникають у результаті здійснення інвестиційної діяльності, урегульовуються також нормами земе­льного права. Придбання іноземними інвесторами майнових прав на землю та інші природні ресурси має свої особливості, визначе­ні Земельним кодексом України та іншими ресурсними кодек­сами. Порядок використання земельних ділянок іноземними ін­весторами визначається і нормативними актами Кабінету Міні­стрів України.

Ряд питань здійснення інвестиційної діяльності врегульова­но нормами фінансового (бухгалтерський облік та звітність під­приємств з іноземними інвестиціями, валютне регулювання та ін.), податкового (як підгалузі фінансового права в частині опо­даткування при здійсненні інвестиційної діяльності), митного права (переміщення через митний кордон цінностей, що інвесту­ються, порядок справляння мита тощо).

Певне місце у врегулюванні діяльності інвесторів займають норми трудового права. Аналізуючи трудове законодавство Укра­їни, можна дійти висновку про те, що трудові відносини на під­приємствах з іноземними інвестиціями підлягають правовому регулюванню національним трудовим правом. Це стосується питань прийняття на роботу та звільнення, робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій працівникам. Трудові відносини із працівниками, які не мають постійного мі­сця проживання в Україні, регулюються відповідними законами або міжнародними договорами України.

Важливого значення в регулюванні інвестиційної діяльності набувають норми кримінального права. Це зумовлено тим, що постійно зростає кількість злочинів в економічній, фінансово- кредитній, підприємницькій сферах, а норми кримінального права встановлюють відповідальність за ці злочини.

Інвестиційне право пов'язане також із господарським про­цесуальним правом, норми якого встановлюють порядок вирі­шення спорів між суб'єктами інвестиційної діяльності, а також іншими галузями права.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+