Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Поняття і вили спеціальних (вільних) економічних зон

Спеціальний режим інвестиційної діяльності як певна якість і механізм правового регулювання виявляється в різних правових формах, однією з яких є спеціальна (вільна) економічна зона. Він є інструментом державного регулювання і стимулювання економіки.

З метою реалізації стимулюючої спрямованості спеціальний режим передбачає використання певного організаційно-правового інструментарію, який відповідно до певних завдань проявляється у змісті нормативно-правових актів. До елементів такого інструмен­тарію потрібно віднести гарантії дотримання прав та законних ін­тересів суб'єктів; різноманітні пільги; надання конкретних форм прямої державної підтримки, а також підстави застосування захо­дів юридичної відповідальності за зловживання наданими пільгами.

Спеціальна (вільна) економічна зона е частиною території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та особливий порядок застосування чин­ного законодавства України. Спеціальна (вільна) економічна зона

— це складне поняття: територіальне (з відповідними питаннями юрисдикції та управління); режимне (передбачає особливі пара­метри регулювання інвестиційної та підприємницької діяльності, які проявляються через спеціальний режим оподаткування, мит­ного регулювання, реєстрації суб'єктів зони тощо) та функціона­льне (спеціальний режим установлюється для досягнення певної мети в конкретній сфері діяльності). На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, ва- лютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.

Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є за­лучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для наро­щування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції і послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфрастру­ктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ре­сурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України[1].

Згідно із Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» на терито­рії України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони і порти, екс­портні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технопо- ліси, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні зони, страхо­ві, банківські тощо. Окремі зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеціальних (вільних) економічних зон.

Відповідно до Закону України «Про спеціальну (вільну) еко­номічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту»[2] створено спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» (далі — СЕЗ «Порто-франко) на строк 25 років. СЕЗ «Порто-франко» знаходиться на території Одеського морського торговельного порту в межах штучно насипаного та намитого в акваторії Одеської затоки Чорного моря Карантинно­го молу площею 32,5 гектара. Зі сходу, півночі та заходу терито­рія СЕЗ «Порто-франко» межує з акваторією Одеської затоки Чорного моря. На півдні межа СЕЗ «Порто-франко» довжиною 660 метрів проходить по береговій смузі. Загальна довжина пери­метра території СЕЗ «Порто-франко» становить 3 кілометри.

Метою створення СЕЗ «Порто-франко» є залучення інвести­цій у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх тех­нологій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і підприємництва, завантаження потужностей портового компле­ксу та розвитку його інфраструктури, збільшення поставок ви­сокоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

З метою залучення інвестицій у розвиток пріоритетних видів економічної діяльності на території міста Шостки Сумської об­ласті до 1 січня 2030 року запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких ви­значається Кабінетом Міністрів України. Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста

Шостки Сумської області»1 визначено спеціальний режим інве­стиційної діяльності в пріоритетних видах економічної діяль­ності на території міста Шостки Сумської області.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає вста­новлення податкових і митних пільг для суб'єктів підприємниць­кої діяльності, які зареєстровані на території міста Шостки і за укладеним з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради договором (контрактом) реалізують на території міста Шостки в пріоритетних видах економічної діяльності інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж:

- 200 тис. доларів СІЛА - у харчовій промисловості та промисло­вості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві деревини і виробів з деревини, у сфері охорони здоров'я;

- 500 тис. доларів СІЛА - у будівництві, обробленні відходів, виробництві електроенергії тепловими електростанціями, ви­робництві та розподілі тепла;

- 1 млн доларів США - у виробництві машин та устаткування, порошковій металургії та хімічному виробництві.

Запроваджений на території міста Шостки спеціальний ре­жим інвестиційної діяльності передбачає:

а) звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в експлу­атацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення вві­зним митом устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання та комплектую чих виробів до них (крім підакцизних товарів) під час їх ввезення в Україну з метою використання виключно для ре­алізації інвестиційних проектів;

б) звільнення на три роки від оподаткування прибутку, одержа­ного новоствореними підприємствами від реалізації інвести­ційних проектів та діючими підприємствами, на яких прове­дено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання, у частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі доку­ментів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку;

в) невключення до валового доходу підприємства з метою оподат­кування суми інвестицій, одержаної від реалізації інвестицій ного проекту у вигляді коштів, матеріальних цінностей та не матеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвес­тора або міжнародними торговельними звичаями, а також екс­пертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

г) несправляння плати за землю в період освоєння земельної ділянки (планування території, облаштування інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, але не більше п'яти років.

Правові та економічні засади запровадження та функціону­вання спеціального режиму інвестиційної та інноваційної ді­яльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ), Ін­ститут електрозварювання імені Є.О. Патона (м. Київ), Інститут монокристалів (м. Харків), «Вуглемаш» (м. Донецьк), Інститут технічної теплофізики (м. Київ), «Київська політехніка» (м. Київ), «Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ), «Укрінфо- тех» (м. Київ), «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-Україна» (м. Донецьк), «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми), «Текстиль» (м. Херсон), «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк), Український мік­робіологічний центр синтезу та новітніх технологій (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), «Яворів» (Львівська область) визначено Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»1.

Технологічний парк (технопарк) - це група юридичних осіб, які уклали договір про спільну діяльність без створення юридич­ної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного па­рку з метою створення організаційних засад щодо забезпечення діяльності учасників технологічного парку у виконанні проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового ви­пуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.

В адміністративно-територіальних межах міста Трускавець Львівської області на період 20 років створено спеціальну еко­номічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс «Тру­скавець». Особливості механізму функціонування цієї СЕЗ ви­значено Законом України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» . Метою створення СЕЗ «Курортополіс Трускавець» є стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої на збере­ження та ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець, прискорення економічних реформ у лікувально-оздоровчій галузі та розвиток туризму.

В Україні створені й діють й інші спеціальні (вільні) еконо­мічні зони:

- спеціальна економічна зона «Донецьк» та спеціальна еконо­мічна зона «Азов» (Закон України «Про спеціальні економі­чні зони та спеціальні режими інвестиційної діяльності в Донецькій області» ;

- спеціальна економічна зона «Яворів» (Закон України «Про спеціальну економічну зону «Яворів») ;

- спеціальна економічна зона «Славутич» (Закон України «Про спеціальну економічну зону «Славутич») ;

- спеціальна економічна зона «Миколаїв» (Закон України «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв») ;

- спеціальна економічна зона «Порт Крим» (Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на тери­торіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим»)5;

- спеціальна економічна зона «Рені» (Закон України «Про спе­ціальну економічну зону «Рені») та ін.[1] Див.: ВВР України. - 1992. - № 50. - Ст. 676.

[2] ВВР. - 2000. - № 26. - Ст. 208.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+