Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.3. Правові засади управління спеціальними (вільними) економічними зонами

Відповідно до ст. 8 Закону структура, функції та повноваження органів управління СЕЗ визначаються залежно від її типу, роз­мірів, кількості працівників та (або) мешканців на території СЕЗ. Органами управлінні СЕЗ незалежно від їх типу є:

- місцеві ради народних депутатів та місцеві державні адміні­страції в межах своїх повноважень;

- орган господарського розвитку і управління СЕЗ, що створю­ється за участю суб'єктів економічної діяльності України та іноземних суб'єктів такої діяльності. Функції цього органу можуть бути покладені на одного із суб'єктів економічної діяльності СЕЗ.

Місцеві ради народних депутатів та місцеві державні адмініст­рації здійснюють свої повноваження на території СЕЗ з урахуван­ням специфіки її статусу, визначеної законом про її утворення.

Державне регулювання діяльності СЕЗ здійснюють органи державної виконавчої влади України, до компетенції яких вхо­дить контроль за додержанням вимог законодавства України на території, де створено СЕЗ. Органи державного управління Укра­їни не несуть відповідальності за дії органу господарського роз­витку і управління та суб'єктів економічної діяльності СЕЗ, якщо інше не передбачено законодавчими актами про створення СЕЗ або договором між ними. Орган господарського розвитку і управ­ління СЕЗ та зазначені суб'єкти не несуть відповідальності за дії органів державного управління України.

Місцеві ради народних депутатів та місцеві державні адміні­страції, на території яких розташована СЕЗ, здійснюють свої повноваження на території зони в повному обсязі, якщо законо­давчими актами про створення СЕЗ не передбачено інше. Крім того, до їх повноважень належить:

- внесення пропозицій щодо змін у статусі СЕЗ у порядку, вста­новленому чинним законодавством;

- вирішення разом з органами державної виконавчої влади, суб'єктами економічної діяльності та профспілковими орга­нізаціями СЕЗ питань, пов'язаних зі специфікою правового та фінансового забезпечення, соціального захисту громадян України, які проживають на території зазначеної зони.

До повноважень місцевих рад народних депутатів та місцевих державних адміністрацій також належить укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ генеральної угоди про передачу в її користування земельних ділянок, об'єктів інфрастру­ктури, розташованих на цій території та природних ресурсів.

Місцеві ради народних депутатів та місцеві державні адміні­страції, на території яких розташована СЕЗ, можуть мати своїх представників у керівництві органу господарського розвитку і управління СЕЗ.

Орган господарського розвитку і управління та суб'єкти еко­номічної діяльності СЕЗ є самостійними в здійсненні своєї ді­яльності стосовно органів державного управління України, за винятками, передбаченими законодавчими актами України.

Функції та повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ визначаються законом про створення конкретної СЕЗ. Орган забезпечує загальні умови її функціонування. Законом визначено виключну компетенцію органу, до якої належить:

- визначення перспективних напрямків розвитку СЕЗ;

- експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку, енер­гопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб;

- розвиток мережі комунікаційних зв'язків з партнерами за межами СЕЗ;

- організація міжнародних торгів з метою розміщення на те­риторії СЕЗ нових виробництв;

- упорядкування та надання суб'єктам господарської діяльнос­ті СЕЗ у користування земельних ділянок, об'єктів інфрастру­ктури та передача їм у користування природних ресурсів;

- видача дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльно­сті СЕЗ на будівництво нових господарських об'єктів, реєст­рація суб'єктів економічної діяльності та інвестицій, здійс­нюваних у СЕЗ.

Виконавчим директором органу господарського розвитку і управління СЕЗ може бути як громадянин України, так і грома­дянин іншої країни, який працює за строковим контрактом.

Органи управління та їх компетенцію визначають закони про конкретні спеціальні (вільні) економічні зони. Так, напри­клад, ст. 2 Закону України «Про спеціальну (вільну) економіч­ну зону «Порто-франко» на території Одеського морського то­ргового порту» (в ред. 23.03.2000 р.) органами управління цієї зони визначено Одеську обласну державну адміністрацію, Оде­ську міську раду та орган господарського розвитку і управлін­ня СЕЗ «Порто-франко».

Одеська обласна державна адміністрація здійснює свої по­вноваження на території СЕЗ «Порто-франко» відповідно до Конституції України», Закону України «Про місцеві державні адміністрації, Закону України «Про спеціальну (вільну) еко­номічну зону «Порто-Франко» на території Одеського морсь­кого торгового порту» та інших нормативно-правових актів. Зокрема, до її спеціальних повноважень стосовно СЕЗ «По- рто-франко» віднесено:

- забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ «Порто-франко»;

- затвердження положення про орган господарського розвит­ку та управління СЕЗ «Порто-франко»;

- розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, які реалізуються на території СЕЗ;

- регулювання залучення до роботи в СЕЗ «Порто-франко» іно­земних працівників;

- надання центральним органам виконавчої влади інформа­ції щодо функціонування СЕЗ;

- затвердження порядку укладення договору (контракту) з су б'єктом СЕЗ «Порто-франко» про умови реалізації інвести­ційного проекту;

- затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ «Порто- франко»;

- здійснення інших повноважень, передбачених Законом Укра­їни «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-фран­ко» на території Одеського морського торгового порту».

Одеська міська рада здійснює свої повноваження на терито­рії СЕЗ згідно з Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування, Законом України «Про спеціальну (ві­льну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торгового порту» та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, до її спеціальних повноважень стосовно СЕЗ «Порто-франко» віднесено:

- визначення стратегічних напрямків розвитку СЕЗ «Порто- франко»;

- внесення пропозицій щодо змін у статусі СЕЗ у порядку, вста­новленому чинним законодавством України;

- здійснення інших повноважень, передбачених Законом У краї­ни «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торгового порту».

Органом господарського розвитку й управління СЕЗ «По- рто-франко», положення про який затверджує Одеська обласна державна адміністрація, є Одеський морський торговий порт, до компетенції якого належить:

- організація облаштування території СЕЗ «Порто-франко»;

- організація та контроль за будівництвом об'єктів виробни­чої та невиробничої інфраструктури і розвиток мережі ко­мунікаційного зв'язку;

укладення договору (контракту) із суб'єктом СЕЗ «Порто-фра- нко» щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською обласною державною адміністрацією;

- укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо об­лаштування території СЕЗ «Порто-франко», будівництва об'­єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційного зв'язку;

- укладення договорів щодо експлуатації об'єктів інфраструк­тури СЕЗ «Порто-франко»;

- видача дозволів суб'єктам СЕЗ на будівництво нових госпо­дарських об'єктів, що реалізують на території зони інвести­ційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адміністрацією;

- участь у розробці і реалізації інвестиційних проектів;

- реєстрація суб'єктів СЕЗ «Порто-франко», що реалізують на території СЕЗ «Порто-франко» інвестиційні проекти, затвер­джені Одеською обласною державною адміністрацією;

- підготовка пропозицій Одеській міській раді щодо ставок оренд­ної плати, розмірів плати і тарифів на комунальні послуги;

- проведення разом із відповідними органами заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та еко­логічної безпеки на території СЕЗ «Порто-франко»;

- організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

- виконання інших функцій і повноважень, визначених в по ложенні й переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ «Порто-франко».

Відповідно до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»1 органами управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець» є Труска- вецька міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх пов­новажень, а також орган господарського розвитку та управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець», утворений Трускавецькою мі­ською радою за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ «Курортополіс Трускавець».

Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет здійсню­ють свої повноваження на території СЕЗ «Курортополіс Труска­вець» відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про спеці­альну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курор­тополіс Трускавець» та інших нормативно-правових актів. Ви­конавчий комітет Трускавецької міської ради здійснює свої по­вноваження щодо управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець» відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегова­них повноважень згідно із Законом України «Про місцеве само­врядування в Україні». До сфери повноважень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету належить:

- внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ «Курортопо­ліс Трускавець» в порядку, встановленому законодавством України;

- затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ «Курортополіс Трускавець»;

- забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ «Курортополіс Трус­кавець»;

- укладення з органом господарського розвитку та управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець» генеральної угоди про пере­дачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфра­структури, розташованих на території СЕЗ «Курортополіс Тру­скавець», та природних ресурсів місцевого значення;

- укладення договору (контракту) із суб'єктом СЕЗ «Курорто­поліс Трускавець» щодо умов реалізації інвестиційного прое­кту в порядку, встановленому Трускавецькою міською радою;

- розгляд і затвердження в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ «Курортополіс Трускавець»;

- утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського роз­витку та управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець»;

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.

Органом господарського розвитку СЕЗ «Курортополіс Трус­кавець» є юридична особа, утворена Трускавецькою міською ра­дою за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ «Курортополіс Трускавець». На орган госпо­дарського розвитку та управління СЕЗ «Курортополіс Труска­вець» покладається:

- організація облаштування території СЕЗ «Курортополіс Тру­скавець»;

- організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури і забезпечення розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

- укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо об­лаштування території СЕЗ «Курортополіс Трускавець», буді­вництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктур ри, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

- укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфрастру ктури;

укладення з суб'єктами СЕЗ «Курортополіс Трускавець» у межах повноважень, наданих Трускавецькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природ­них ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ «Курортополіс Трускавець»;

- участь у реалізації інвестиційних проектів;

- реєстрація суб'єктів СЕЗ «Курортополіс Трускавець», що ре­алізують на території СЕЗ «Курортополіс Трускавець» інвес­тиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Трус- кавецької міської ради;

- підготовка пропозицій Трускавецькій міській раді щодо ста­вок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

- здійснення разом із відповідними органами заходів щодо за­безпечення законності і правопорядку, економічної та еколо­гічної безпеки на території СЕЗ «Курортополіс Трускавець»;

- регулювання залучення до роботи в СЕЗ «Курортополіс Тру­скавець» іноземних працівників;

- складання та подання статистичної звітності про функціону­вання СЕЗ «Курортополіс Трускавець» відповідно до законо­давства України;

- виконання інших функцій і повноважень, визначених в по­ложенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+