Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4. Метоли державного управління інвестиційною діяльністю

При здійсненні державного управління інвестиційною діяльніс­тю застосовуються певні методи управління. Під методом розу­міють способи або засоби досягнення поставленої мети. Мето­дом державного управління інвестиційною діяльністю є юриди­чна виражений спосіб впливу органів управління на об'єкт управ­ління, суспільні відносини, що виникають у процесі державного управління інвестиційною діяльністю.

Управління інвестиційною діяльністю можна розглядати як виконання загальних функцій, які виникають у процесі інвес­тиційної діяльності, а за способом здійснення це є владна ді­яльність. Наявність влади означає, що суб'єкт управління інве­стиційною діяльністю може одноосібне визначати поведінку об'­єкта управління, підкоряючи волю учасників інвестиційних пра­вовідносин. Підкорення волі підвладних волі управляючого до­сягається різними методами, під якими розуміються способи, засоби, прийоми досягнення певної мети, виконання поставле­ного завдання. Сукупність методів, що застосовуються в процесі управління інвестиційною діяльністю, їх поєднання є одним із найважливіших якісних показників управління інвестиційною діяльністю.

Поняття методу передусім пов'язане з інвестиційною діяль­ністю, з інвестиційним процесом, але не з будь-яким, а з ціле­спрямованим. Така діяльність виступає як сукупність прийомів та засобів досягнення окреслених результатів. Метод можна та­кож розуміти як спосіб цілеспрямованого впливу суб'єкта управ­ління на свідомість учасників інвестиційних відносин.

У будь-якому випадку суб'єкт управління інвестиційною ді­яльністю повинен знайти найбільш доцільні та прогресивні ме­тоди, шляхи, засоби вирішення поставленого завдання.

При здійсненні державного управління інвестиційною ді­яльністю застосовуються такі методи управління:

- адміністративні — що виражаються у прийнятті рішень, обо­в'язкових для об'єктів управління;

- організаційні — передбачають здійснення певних управлінсь­ких дій щодо об'єктів управління, не пов'язаних із вирішен­ням того чи іншого питання;

- економічні - виражаються у впливі порядку управління на економічний стан об'єктів управління.

Адміністративно-правовими методами є способи і прийоми безпосереднього та цілеспрямованого впливу виконавчих орга­нів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетен­ції, у встановлених межах та відповідній формі на підпорядкова­ні їм органи і громадян.

Як відомо, адміністративні методи управління виходять із самої сутності державного управління, яка передбачає влад­ність одних і підпорядкованість інших. У цьому випадку че­рез відповідну систему органів державного управління, їх слу­жбових осіб держава здійснює необхідні функції в економіч­ній сфері. До ознак, що відрізняють адміністративні методи від інших, відносять1:

прямий вплив на об'єкт управління за допомогою встанов­лення його прав та обов'язків, індивідуалізованих команд управління;

- односторонній вибір органом управління способу виконання завдання чи конкретного варіанта поведінки, однозначне ви­рішення відповідної ситуації, що має обов'язкову силу для виконавця;

- безумовну обов'язковість розпоряджень та вказівок, невико­нання яких може потягти за собою відповідальність.

При здійсненні управління інвестиційною діяльністю засто­совуються такі адміністративно-правові методи:

- нагляд, за допомогою якого можна оцінити стан справ в інве­стиційній діяльності, але він не дає змоги суб'єктам, що його здійснюють, втручатись у діяльність учасників інвестицій ної діяльності;

- регулювання, що означає встановлення загальної політики у сфері інвестиційної діяльності та принципів щодо її реаліза­ції через державне фінансування, пільги тощо;

- керівництво — має за мету практичне втілення в життя зага­льної політики та принципів, здійснення контролю за учас­никами інвестиційної діяльності, розроблення напрямів їх діяльності;

- переконання - є особливим засобом правового впливу і по­лягає в дотриманні суб'єктами інвестиційної діяльності пев­них вимог унаслідок їх внутрішнього визнання, а не через неусвідомлене підкорення вказівкам владних органів. Осно­вними формами переконання є організація державних та гро­мадських заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань (облік, контроль, проведення семінарів тощо); еконо­мічне та правове виховання; роз'яснення завдань державно­го управління через засоби масової інформації; заохочення;

- адміністративний примус — це система засобів впливу на свідомість і поведінку учасників інвестиційних правовідно­син з метою досягнення чіткого виконання встановлених обо­в'язків, розвитку інвестиційних відносин у рамках закону, забезпечення правопорядку і законності.

Без використання адміністративних методів неможливе дося­гнення мети впорядковуючого впливу на поведінку учасників інвестиційних відносин, але найчастіше вони використовуються поряд з економічними методами. Застосування економічних ме­тодів означає формування таких економічних умов і стимулів, які створюють зацікавленість у кінцевих результатах інвестиційної діяльності. Об'єкти управління не одержують обов'язкових вка­зівок, а мають змогу проявити ініціативу у виборі засобів діяльно­сті для реалізації своїх матеріальних інтересів. Це зводиться, як правило, до одержання податкових, майнових та інших пільг. До ознак, що характеризують економічні методи, відносять:

- використання стимулюючих засобів, створення економічної зацікавленості, що спонукає об'єкт управління діяти в потрі­бному напрямку і досягти ініціативного вирішення постав­лених перед ним завдань без спеціальних розпоряджень та вказівок керівних органів;

- надання об'єкту управління можливостей вибору між спосо­бами дій;

- порушення встановлених показників та умов не супроводжу­ється для виконавця прямим стягненням, а лише призво­дить до негативних наслідків господарського порядку, які він відчуває в результаті своїх помилкових дій.

До економічних методів державного управління інвестицій­ною діяльністю належать планування, економічний аналіз, фі­нансово-кредитні методи тощо.

При здійсненні державного управління інвестиційною ді­яльністю застосовуються також і організаційні методи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+