Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Класифікація чинників внутрішнього та зовнішнього середовища автотранспортного підприємства

Особливе місце на ринку транспортних послуг займають автотранспортні підприємства (АТП), що здійснюють перевезення пасажирів автобусами, таксомоторами, маршрутними таксі. Економічний стан автотранспортного підприємства залежить від характеру і сили дії численних чинників на його діяльність. У загальному вигляді всі чинники можна розділити на чинники

зовнішнього і внутрішнього середовища (рис.2.1).

Рис.2.1. Чинники, що здійснюють вплив на економічний стан автотранспортного підприємства

Внутрішнім середовищем АТП є засоби виробництва, наявні в розпорядженні матеріальні, трудові ресурси, засоби виробництва, грошові ресурси, управління (стиль, методи), організація здійснення транспортних послуг, організаційна культура підприємства, соціально-трудові відносини.

Підприємство в ринковій економіці - це відкрита система, тому зовнішнє середовище в значній мірі впливає на ефективність його роботи.

Сфера зовнішнього середовища підрозділяється на сфери прямої і непрямої дії. Чинники прямої дії безпосередньо впливають на ухвалення підприємством рішень у сфері виробничо-господарської діяльності. У сферу прямої дії входять:

споживачі автотранспортних послуг. До них відносяться підприємства промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі, сфера послуг і побутового обслуговування, державні організації і установи, індивідуальні споживачі, населення;

постачальники. До них відносяться постачальники рухомого складу, паливно-мастильних і інших матеріальних ресурсів (запасних частин,

автомобільних шин і ін.), постачальники трудових ресурсів, постачальники інформації;

конкуренти - це інші підприємства автомобільного транспорту і приватні підприємці;

посередники. Це в основному транспортно-експедиційні підприємства і фірми, які торгують інформацією про знаходження вантажів автотранспортних засобів.

Найважливішим елементом зовнішнього середовища є держава і закони, які виступають регулюючою, захищаючою і керівною ланкою для кожного підприємства.

Держава формує певні умови успішного функціонування суб'єктів ринкової економіки. До них відносяться:

законодавче визначення прав власності;

законодавчі акти по оподаткуванню;

обмеження монопольних тенденцій в економіці;

використання конкурентного механізму цін, прибутків і збитків;

регулювання інвестиційної сфери;

захист прав підприємців (закон про підприємництво).

В Україні діє безліч законодавчих інформативних актів, інструкцій і положень, за допомогою яких держава певним чином впливає на діяльність підприємств.

Як регулюючий механізм держава особливо широко використовує податкові системи. Від величини податків, принципів їх визначення і виплати, податкових пільг залежить якість і характер взаємин підприємств і владних структур держави. Основні податки в даний час це податок на додану вартість і податок на прибуток, які є основними джерелами утворення державного бюджету. Для підприємств рівень даних податків високий. Крім того, підприємства здійснюють обов'язкові перерахування до соціальних і позабюджетних фондів України, зокрема до пенсійного фонду, фонду соціального страхування, зайнятості населення і ін. Таким чином, чинники прямої дії роблять вельми істотний вплив на ефективність діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.

У сферу непрямої дії входять соціальні чинники, науково-технічний прогрес, економічна, політична і міжнародна ситуації.

Чинники сфери непрямої дії роблять вельми істотний вплив на діяльність підприємств, але спрогнозувати їх і визначити наслідки дії кожного з чинників є дуже важким і трудомістким процесом.

Особливо важливою для підприємства є така економічна ситуація в країні, яка характеризується темпами економічного зростання, платіжним балансом, рівнем зайнятості населення. Стабільна економічна ситуація з достатньо високими темпами економічного зростання (зростання національного продукту на душу населення) дає можливості підприємствам розширювати виробництво, знижувати вартість транспортно-експедиційних послуг, підвищувати матеріальний і культурний рівень життя трудящих.

Науково-технічний прогрес є важливим чинником підвищення ефективності роботи підприємства і його конкурентоспроможності. Для отримання переваг перед конкурентами підприємство повинне швидко реагувати на всі нововведення, упроваджувати їх у виробництво і пропонувати свої. Сили конкуренції стимулюють науково-технічний прогрес і забезпечують економічне зростання кожного виробництва і країни в цілому.

Стабільна політична ситуація робить істотний вплив на стабільність законодавчих актів по оподаткуванню, захисту прав споживачів, на здійснення контролю цін і заробітної плати, взаємозв'язок із зарубіжними країнами і усередині власних регіонів. Все це забезпечує свободу дій підприємства і підвищує ефективність його роботи.

Сприятливий міжнародний стан забезпечує притік зарубіжних інвестицій і розширення торгових зв'язків, на базі чого розвиваються міжнародні перевезення, що є важливим чинником у розвитку діяльності підприємств автомобільного транспорту. Соціальні чинники побічно, але істотно впливають на діяльність підприємства, це перш за все стосується рівня зайнятості, профспілкової боротьби за підвищення і поліпшення умов праці і заробітної плати.

Організація підприємницької діяльності в ринкових умовах базується в основному на договірних взаєминах між господарюючими суб'єктами. Договір є формою документального закріплення партнерських зв'язків.

Вантажні АТП здійснюють свою виробничу діяльність на основі договірних відносин з вантажовідправниками і вантажоодержувачами, якими можуть бути будь-які юридичні і фізичні особи. Договір про перевезення вантажів є двосторонньою угодою між АТП, вантажовідправником та вантажоодержувачем (посередником), який є юридичним документом, що регламентує об'єм, термін і умови перевезення вантажів, права, обов'язки і відповідальність сторін за їх дотримання. У договорі указується вартість (тариф) перевезення вантажів і порядок розрахунку.

Окремо можуть укладатися договори на надання конкретних транспортно-експедиційних послуг, на навантажувально-розвантажувальні роботи та інші види послуг.

Автобусні АТП укладають договірні відносини (контракти) на перевезення пасажирів на певній території з органами місцевої адміністрації, в яких обмовляються умови перевезення пасажирів, права і обов'язки сторін.

Забезпечення підприємств матеріальними ресурсами (паливно-змащувальні матеріали, авто шини, запасні частини і ін.) також в основному здійснюється на основі укладення договорів з постачальниками матеріальних ресурсів.

У виробничо-господарській діяльності підприємствами

використовуються і інші договірні відносини:

- договір на постачання матеріальних ресурсів через посередника з попереднім узгодженням форми її оплати;

- лізингові угоди, що являють собою договір між виробником і споживачем на довготривалу оренду автомобілеустаткування і інших технічних засобів;

- договір обов'язкового медичного страхування, який укладається між страховиком (страховою медичною установою) і страхівником (керівництвом підприємства), що передбачає страхування персоналу;

- договір про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Договірні відносини між різними суб'єктами господарювання сприяють розвитку і ефективності підприємницької діяльності в Україні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+