Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Показники використання основних фондів

Для узагальнювальної характеристики ефективності використання основних засобів (фондів) служать показники фондовіддачі і фондомісткості, рентабельності і питомих капітальних вкладень на гривну приросту продукції, а також відносна економія основних фондів.

Фондовіддача (ФВ) - визначається відношенням вартості товарної продукції (ТП) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОВФ):


Фондомісткість (ФМ) зворотний показник фондовіддачі:

Рентабельність фондів (Rф) - відношення прибутку (Пр) до середньорічної вартості основних виробничих фондів.


Часткові показники застосовуються для характеристики використання окремих видів машин, устаткування, виробничої площі, наприклад, середній випуск продукції в натуральному виразі, що приходиться на одиницю устаткування за зміну, випуск продукції на 1 м2 виробничої площі і т. д.

В цілях аналізу вивчається динаміка наведених показників, рівень виконання плану, проводяться міжгосподарські порівняння.

З метою поглибленого аналізу ефективності використання основних виробничих фондів показник фондовіддачі визначається зокрема по всіх видах фондів і активній їх частині.

При розрахунку показників фондовіддачі початкові дані приводять в зіставний вигляд. Об'єм продукції коректують відповідно до зміни оптових цін і структурних зрушень, а вартість основних засобів на їх переоцінку.

Приватні показники, зазвичай служать для характеристики використання окремих груп основних фондів:

коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (машин) - це відношення фактично відпрацьованих машиногодин (апаратогодин) до добутку фонду номінального часу і кількості однотипних одиниць встановленого устаткування;

коефіцієнт інтенсивного використання устаткування (машин) -характеризує рівень використання машин і устаткування по потужності, по використанню геометричної ємкості окремих апаратів або встановленої годинної продуктивності машин, по пропускній спроможності технологічної лінії;

інтегральний коефіцієнт використання устаткування (машин) -представляє добуток коефіцієнтів екстенсивного і інтенсивного використання;

коефіцієнт змінності використання устаткування (машин) - відношення суми відпрацьованих в кожній зміні однотипних одиниць устаткування до встановленої їх кількості;

коефіцієнт оновлення основних фондів - відношення вартості введених протягом року основних фондів до вартості основних фондів на кінець року;

коефіцієнт вибуття основних фондів - відношення вартості вибулих протягом року основних фондів до вартості основних фондів на початок року.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+