Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Визначення потреби в кадрах по категоріях персоналу

Планування чисельності персоналу необхідно починати з оцінки їхньої наявності на підприємстві. Розрахунок чисельності повинен базуватися не тільки на кількісній і якісній оцінці персоналу, але й на аналізі впливу окремих факторів на рівень використання трудових ресурсів

При цьому доцільно провести аналіз:

номенклатури продукції, що виробляється, і послуг, що надаються;

рівня технологічних процесів;

прогресивності й відповідності сучасним вимогам організації виробництва й праці;

норм виробітку й обслуговування, а також фактичного рівня виконання

норм;

рівня мотивації праці.

Методика розрахунків планової чисельності окремих категорій персоналу залежить від специфіки їхньої професійної діяльності й галузевих особливостей функціонування того або іншого підприємства.

Необхідна чисельність виробничого персоналу на автотранспортних підприємствах визначається по категоріях персоналу на основі виробничої програми по експлуатації, технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу, штатного розкладу бюджету робочого часу.

Важливе значення при розрахунку потрібної чисельності робітників має визначення балансу робочого часу.

Розрізняють такі показники нормативних значень фонду часу: календарний, номінальний і ефективний.

Календарний фонд часу являє собою тривалість року в днях.

Номінальний фонд часу - визначається як різниця календарного фонду часу і кількості вихідних та святкових днів у році.

Ефективний фонд часу - визначається як різниця номінального фонду часу і планових невиходів на роботу (чергові і додаткові відпустки, у зв'язку з навчанням і ін.).

Відношення номінального фонду часу до ефективного визначає нормативне значення коефіцієнта приведення до облікової чисельності.

Тривалість робочого дня робітників і службовців України встановлена 7 годин, а скорочення робочого дня в передвихідні і передсвяткові дні - 1 година (41-годинний робочий тиждень). При будь-якій кількості робочих днів в тиждень вона повинна містити 41 годину робочого часу.

Річний фонд робочого часу розраховують по кожній категорії працівників окремо, оскільки тривалість оплачуваної основної відпустки в АТП і додаткової різна для різних професій робітників. Так, наприклад, для робітників, які мають стаж роботи на підприємстві більше 2 років, встановлюється додаткова 3-денна відпустка. При плануванні річного фонду робочого часу дні нез'явлень на роботу з різних причин встановлюються за фактичними даними попередніх років. Дні хвороби приблизно складають до 2,5%, дні виконання держобов’язків - до 1% від календарного числа днів.

Потрібну чисельність водіїв (Ив), визначають по формулі:

де АГр - автомобіле-години роботи рухомого складу, год.;

ПЗ - підготовчо-завершальний час, год.;

Фр.ч - річний фонд робочого часу, год.;

Н- планований відсоток зростання продуктивності праці, в десятковому дробі.

Підготовчо-завершальний час включає час на підготовку автомобіля до виїзду і оформлення товаро-транспортних документів у розмірі 18 хвилин на зміну і на медичний огляд - 5 хвилин.

Потрібна чисельність ремонтних робітників визначається виходячи з виробничої програми по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу по формулі:

де ТО, ТР - сумарна трудомісткість по і-х видах технічного обслуговування і поточному ремонті рухомого складу, год.;

Фрр - річний фонд робочого часу ремонтного робітника, год.;

Нw - плановане зростання продуктивності праці ремонтних робітників у десятковому дробі.

Чисельність допоміжних робітників встановлюється залежно від рівня механізації і автоматизації трудомістких процесів. В практичній діяльності АТП чисельність допоміжних робітників планується у розмірі 10 - 30% від чисельності ремонтних робітників.

Чисельність працівників апарату управління встановлюється відповідно до штатного розкладу, який розробляється і затверджується керівництвом підприємства за узгодженням з профспілковою організацією.

Методика розрахунку планової чисельності персоналу залежить від специфіки їх професійної діяльності й галузевих особливостей функціонування того чи іншого підприємства.

Для планування кількості персоналу в основному використовують два методи: нормативний і метод техніко-економічних розрахунків.

Нормативний метод оснований на нормах витрат праці для виконання окремих робіт чи операції на початок планового періоду (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, норми кількості персоналу).

Метод техніко-економічних розрахунків оснований на визначенні робочих місць і розробки планового балансу робочого часу.

У плані по праці кількість персоналу розраховується роздільно по категоріях персоналу: робітникам (основним і допоміжним), керівникам, фахівцям, службовцям і роздільно по цехах, службах і відділах. На базі цих розрахунків складається зведений (загальний) план кількості працівників підприємства в цілому на плановий період.

При плануванні кількості робітників визначають обліковий і явочний склад. Кількість інших категорій персоналу планується тільки по обліковому складу.

Розрахунок необхідної чисельності основних виробничих робітників-відрядників здійснюється у процесі послідовного виконання таких розрахункових процедур:

1) знаходження зміненої (збільшеної чи зменшеної) трудомісткості виробничої програми підприємства розрахункового року;

2)визначення збільшеного річного фонду робочого часу одного робітника у розрахунковому році;

3) уточнення очікуваного ступеня виконання норм виробітку робі тниками-ві дрядниками;

4) безпосереднє обчислення чисельності основних виробничих робітників за формулою:

де Тсум - сумарна трудомісткість виробничої програми (або за видами робіт);

Кв.н. - коефіцієнт виконання норм виробітку основними робітниками;

Фд - дійсний (ефективний) фонд робочого часу працівника.

Відносне зменшення обсягу продукції через плинність кадрів визначається на основі зіставлення втрачених відпрацьованих людино-днів і загальної їх кількості у звітному році. Величина втрат у вигляді відносного зменшення обсягу продукції (ДQ) під впливом плинності персоналу розраховується за формулою:

(22)

де Ч3 - чисельність працівників, звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни, чол.;

Ч- облікова чисельність персоналу у звітному році, чол.;

Тр - фактична кількість робочих днів у звітному році;

Т3 - середня кількість відпрацьованих 1 робітником днів до звільнення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+