Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Організація оборотних активів і джерела їхнього формування

Установлення на підприємствах необхідного складу й структури оборотних активів, визначення потреби в них і також джерел формування, контроль за схоронністю й ефективністю їх використання називається організацією оборотних активів.

Організація оборотних активів ґрунтується на наступних принципах:

- створення мінімального обсягу оборотних активів, що забезпечує безперервність процесу виробництва й обігу, а також ефективне їх використання;

- раціональне розміщення наявних оборотних активів по сферах виробничого процесу усередині підприємства;

- формування й поповнення оборотних активів за рахунок власних і позикових джерел залежно від обсягів виробництва;

- утворення фінансових резервів;

- контроль за ефективним використанням оборотних активів.

Классифицикация оборотних активів:

1. залежно від участі в кругообігу:

- активи в сфері виробництва

- активи в сфері обігу.

Установлення оптимального співвідношення оборотних активів, що перебувають у цих сферах, сприяє більш ефективному їх використанню. У той же час, чим більше питома вага оборотних активів у сфері виробництва й менше в сфері обігу, тим ефективніше вони використаються.

2. залежно від методів планування й регулювання;

-нормовані - це ті, по яких обчислюється норматив (виробничі запаси, готова продукція, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів)

- ненормовані - це такі, по яких норматив не обчислюється (кошти в касі й на рахунках у банках, кредиторська заборгованість).

3. залежно від джерел формування.

- власні засоби - це засоби підприємств, які потрібні для забезпечення нормального, безперебійного процесу виробництва й реалізації продукції. Вони постійно перебувають на підприємстві і термін користування ними не встановлюється.

- позикові засоби - це засоби, одержувані підприємствами у вигляді банківських кредитів для створення сезонних запасів матеріальних цінностей і покриття витрат виробництва. Вони видаються підприємствам на певний строк, після закінчення якого повинні бути повернуті банку.

- залучені засоби - це засоби, що не належать підприємству, однак у силу діючої системи розрахунків постійно перебувають у його обороті.

Порядок формування джерел утворення оборотних активів на підприємствах залежить від форми власності, що лежить в основі функціонування підприємства, специфіки в організаційній побудові підприємства й інших факторів.

Джерела формування власних оборотних активів на державних підприємствах визначаються керуючою організацією. Ними є кошти бюджету, кошти інших однотипних підприємств, централізовані засоби вищих органів керування.

На підприємствах, заснованих на колективній формі власності, на момент їх організації оборотні активи формуються за рахунок грошових і матеріальних внесків засновників, безоплатних внесків інших підприємств і громадян.

У ході подальшої роботи підприємств поповнення їх оборотних активів може здійснюватися за рахунок власних фінансових ресурсів (прибутку), залучених, позикових й інших джерел (додаткових внесків засновників, дотацій з бюджетів, благодійних внесків юридичних і фізичних осіб й ін.).

Власні джерела, спрямовані на утворення оборотних активів на підприємствах, зараховуються в статутний фонд (статутний капітал).

Склад і структура джерел формування оборотних активів не є раз і назавжди постійною величиною. Вони залежать від стану економіки підприємств, особливостей формування запасів і витрат і можуть змінюватися в часі. Однак збільшення частки власних джерел і зниження частки кредитів банку в джерелах формування оборотних активів підвищує ефективність їх використання і рівень рентабельності підприємства. Тому встановлення економічно обґрунтованого співвідношення між власними й позиковими джерелами в формуванні оборотних активів є однією з найважливіших умов підвищення ефективності їх використання і рентабельності підприємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+