Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції

Собівартість - це грошове вираження безпосередніх витрат підприємства на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг.

Витрати, утворюючи собівартість промислової продукції, за своїм характером не є однорідними й групуються за їхнім економічним змістом (за однорідністю елементів витрат) і за характером виникнення та призначення (за статтями витрат).

Групування витрат за економічним змістом використовується при складанні кошторису витрат на виробництво.

Витрати за економічними елементами групуються наступним чином:

- матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні потреби;

- амортизація основних фондів і нематеріальних активів;

- інші витрати.

Класифікація витрат за статтями калькуляції має істотну відмінність по галузях промисловості і відображає їхню специфіку.

Групування витрат за статтями калькуляції наступне:

1. Сировина та матеріали (за вирахуванням відходів).

2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій.

3. Паливо й енергія на технологічні цілі (за вирахуванням відходів).

4. Основна заробітна плата (виробничих робітників).

5. Додаткова заробітна плата (виробничих робітників).

6. Відрахування на соціальні заходи.

7. Витрати на підготовку та освоєння виробництва.

8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

9. Загальновиробничі витрати.

10. Загальногосподарські витрати.

11. Втрати від браку.

12. Невиробничі (комерційні) витрати.

13. Попутна продукція (вираховується).

Калькуляційні статті витрат поділяються на прості, що складаються з одного економічного елемента (сировина, матеріали, основна зарплата виробничих робітників, відрахування на соціальні заходи й т.д.) і комплексні (витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати).

За способом віднесення витрат на собівартість продукції при її калькулюванні вони групуються на прямі, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції та непрямі на її окремі види або замовлення, і непрямі, пов'язані з роботою цехів та підприємства в цілому. Ці витрати відносяться на собівартість продукції при розподілі (тобто непрямим способом) за якою-небудь заздалегідь встановленою ознакою.

За ступенем залежності від зміни обсягу виробництва витрати поділяються на умовно-змінні, до яких відносяться витрати, що знаходяться у прямій залежності від зміни обсягу виробництва (сировина, основні матеріали, основна й додаткова зарплата виробничих робітників на нормованих роботах, відрахування на соцстрах по цій групі робітників, паливо й електроенергія для технологічних цілей й ін.) і умовно-постійні,, до яких відносяться витрати, абсолютна величина яких безпосередньо не залежить від зміни обсягу виробництва (витрати на обслуговування виробництва, паливо на опалення, електроенергія на освітлення, амортизація основних фондів, зарплата з нарахуваннями управлінського апарата й ін.).

Залежно від можливостей керівників функціональних підрозділів впливати на величину витрат, вони поділяються на регульовані та нерегульовані витрати.

Витрати вважаються регульованими тоді, коли їх величину встановлює керівник функціонального підрозділу і їх рівень у значній мірі піддається впливу менеджера. Нерегульовані - це витрати, які не підлягають впливу на даному рівні управлінського контролю.

Всі змінні витрати (матеріали, пряма заробітна плата) та змінні накладні витрати, звичайно розглядаються як регульовані керівником функціонального підрозділу. З іншого боку, постійні витрати (витрати на амортизацію заводського устаткування) не можуть бути регульованими керівником функціонального підрозділу, тому що він не має повноваження щодо закупівлі устаткування.

За календарними періодами витрати на виробництво поділяються на поточні, довгострокові та одноразові.

Поточні - це постійні витрати, звичайні витрати або витрати, у яких періодичність менша ніж місяць.

Довгострокові витрати - це витрати, пов’язані з виконанням довгострокового договору (контракту), тобто контракту, який не планується завершити раніше, ніж через 9 місяців із моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

Одноразові витрати - це витрати, які здійснюються один раз (з періодичністю більше ніж місяць) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.

За доцільністю витрачання витрати поділяються на продуктивні і непродуктивні.

Продуктивні - передбачені технологією та організацією виробництва.

Непродуктивні - не обов’язкові, що виникають у результаті певних недоліків організації виробництва, порушення технології тощо.

За відношенням до собівартості продукції розрізняють витрати на продукцію та витрати періоду.

Витрати на продукцію - це витрати, пов’язані з виробництвом.

У виробничій сфері до таких витрат належать усі витрати (матеріали, зарплата, амортизація основних засобів тощо), пов’язані з функцією виробництва продукції.

Витрати на виробництво продукції створюють виробничу собівартість продукції (робіт, послуг).

Витрати періоду - це витрати, що не входять до виробничої собівартості

і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені (витрати на управління, збут продукції та інші).

Класифікацію виробничих витрат підприємства подано у табл. 8.1.

Таблиця 8.1-Класифікація виробничих витрат підприємства

Ознака класифікації витрат

Г рупа витрат

1. Місце виникнення витрат

Витрати виробництва, цеху, ділянки, технологічного переділу

2. Вид продукції, робіт, послуг

Витрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, замовлення, напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію

3. Види витрат

Витрати по елементах, витрати по калькуляційних статтях

4. Однорідність статей витрат

Одноелементні, комплексні статті витрати

5. Відношення до об'єкта витрат

Прямі витрати, непрямі витрати

6. Вплив зміни обсягу виробництва

Змінні витрати, постійні витрати


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+