Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Персонал підприємства та його класифікація

Трудові ресурси (персонал) підприємства - це сукупність постійних працівників, які одержали необхідну професійну підготовку та/або мають практичний досвід і навички роботи та вкладають їх у проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Персонал підприємства класифікується за наступними ознаками:

1) за характером участі у господарській діяльності:

- виробничий персонал - працівники, зайняті у виробництві та його обслуговуванні (зайняті в основних та допоміжних підрозділах підприємства, у заводських лабораторіях, дослідницьких відділах, апараті заводоуправління);

- невиробничий персонал - працівники, зайняті в невиробничій сфері підприємства.

2) залежно від функцій, що виконуються:

- робітники - особи, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей або роботами з надання виробничих послуг. Залежно від відношення до процесу створення продукції поділяються на основних (безпосередньо беруть участь у процесі виробництва продукції) та допоміжних (виконують функції обслуговування основного виробництва).

- службовці - працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, господарське обслуговування, облік та контроль;

- спеціалісти - працівники, які виконують інженерно-технічні, економічні та інші роботи;

- керівники - працівники, які обіймають керівні посади на підприємстві та у його структурних підрозділах.

3) за професіями та спеціальностями відповідно до єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій:

- професія характеризує вид трудової діяльності, що вимагає визначеної підготовки;

- спеціальність виділяється в межах певної професії та характеризує відносно вузький вид робіт.

4) за рівнем кваліфікації (кваліфікація характеризує якість, складність праці та є сукупністю спеціальних знань і навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій зумовленої складності):

- робітники: висококваліфіковані, кваліфіковані,

малокваліфіковані, некваліфіковані;

- спеціалісти: найвищої кваліфікації, вищої кваліфікації, середньої кваліфікації, практики.

5) за статтю та віком:

- до 30 років,

- від 30 до 60 років,

- більш ніж 60 років;

6) за стажем роботи:

- до 1 року;

- 1-3 роки;

- 3-10 років;

- більше 10 років.

Розглянемо систему показників, що характеризують персонал підприємства. Їх прийнято поділяти на такі групи:

1) кількісні:

- облікова чисельність персоналу - характеризує чисельність робітників облікового складу на певну дату з урахуванням прийнятих та звільнених на цю дату;

- явочна чисельність - характеризує кількість робітників, що з’явились на роботу;

- середньооблікова чисельність за місяць - показує відношення чисельності робітників облікового складу за кожний календарний день місяця до кількості календарних днів місяця.

2) якісні показники:

Економічні:

- складність праці;

- кваліфікація;

- середній розряд робітників підприємства;

- плинність кадрів, що характеризується наступними показниками:

Коефіцієнт вибуття:

(5.1)

де Квиб - кількість працівників, що вибули за даний період часу, люд.;

К - середньооблікова чисельність працівників за даний період, люд.

Коефіцієнт прийомі:

(5.2)

де Кп - кількість працівників, прийнятих на роботу за період, люд. Коефіцієнт плинності кадрів:

(5.3)

де Кзв - кількість працівників підприємства, що були звільнені та власним бажанням або за ініціативою керівництва за період, люд.

Особові:

- рівень дисциплінованості;

- відповідність кваліфікації складності виконуваних робіт, тощо.

Організаційно-технічні:

- фондоозброєність;

- рівень організації праці;

- рівень технологічної організації, тощо;

3) структурні:

- питома вага працівників окремих підрозділів у загальній чисельності персоналу;

- темпи зростання чисельності працівників за певний період;

- співвідношення основних та допоміжних робітників.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+