Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Запорукою стабільного розвитку суспільства в сучасному глобальному просторі є толерантне ставлення до різних релігійних, ідеологічних вподобань, плюралізм думок і переконань, що сформовані на основі розуміння унікальності форм буття та неповторності етапів його розвитку. Релігієзнавство

- одна з дисциплін навчальної програми фахівців із вищою освітою, яка дозволяє глибше зрозуміти цю унікальність, відчути захоплення від різноманітності світових релігій і заснованих на них культур, поєднаних загальнолюдськими цінностями, навчитися поважати переконання інших людей, якими б несхожими вони були на наші переконання.

Світові релігії охоплюють більшу частину людства. Завжди в часи ослаблення релігійних переконань, домінування в межах суспільства атеїстичних поглядів віра залишатиметься чинником відродження духовності та збереження національної самобутності.

Історія світових релігій є частиною світової історії, з нею пов’язані переломні події в осмисленні людського єства, цілісності світу. Історія світових релігій тісно переплетена з історією війн. У зв’язку зі змінами у структурі світових релігій формувалися епохи в розвитку культури. Економіка змінила свій характер під впливом релігії. Вивчення історії та сутності віровчень світових релігій дозволить не тільки прослідкувати зміни релігійних переконань на різних етапах історії людськості, але так само проаналізувати причини цих, часом, кардинальних змін, виявити тенденції розвитку суспільних ідеалів, оцінити перспективи динаміки суспільних відносин за умов впливу релігійного чинника.

У кожній зі світових релігій визначальне значення для її становлення належить засновнику - харизматичній особистості, здатній мобілізувати народ і повести його за собою на захист загальнолюдських цінностей і віддалених у часі ідеалів. Сучасному українському суспільству не вистачає справжніх лідерів, здатних мобілізувати суспільство заради ідеї успішного розвитку, тому в посібнику значна частина навчального матеріалу відведена саме біографіям засновників світових релігій.

Виникнення та поширення світових релігій хронологічно співпало з формуванням перших світових імперій. Так, осередком розповсюдження християнства стала Велика Римська імперія. Буддизм виник на території півострова Індостан, проте його розповсюдження по світу розпочалося після завоювання ним, поряд із даосизмом і конфуціанством, домінуючих позицій в Китайській імперії. Іслам розпочав своє поширення у світі з території Османської імперії.

Дійсно, розширення кордонів держави вимагало упорядкування життя населення, посилення влади імператора, а звідси, встановлення єдинобожжя.

Отже, державна релігія, що опиралася на культ єдиного Бога в епоху перших імперій знайшла родючий ґрунт для свого поширення.

Світові релігії - це монотеїстичні релігії, які пройшли складний шлях історичного розвитку та, завдяки домінуванню в їх ідеологіях загальнолюдських цінностей, відкрили кордони держав і межі соціальних спільнот, щоб стати доступними для всіх.

Дослідження світових релігій дозволяє виділити низку характерних рис, що уможливили їх вихід за етнонаціональні межі. Крім опори на загальнолюдські цінності, що є базовою характеристикою кожної світової релігії, у цьому переліку необхідно назвати особливу роль засновника або групи засновників у виникненні та становленні релігійної ідеології, культу, місіонерської традиції поширення віровчення на нові території. Це, як правило, харизматичні особистості - Ісус Христос у християнстві, Мухаммед в ісламі, Будда в буддизмі.

Засновники світових релігій відмовилися від специфічної вузько спрямованої етнічної обрядовості, характерної для національних релігій та зорієнтувалися на широкі маси населення незалежно від етнічної, територіальної та станової приналежності. Закономірно, що особливою рисою світових релігій є міжетнічність.

Світові релігії виявили гнучкість і адаптивність до традиційних етно- національних культур, що сприяло їх закріпленню на нових територіях.

Засновники світових релігій гарантували спасіння всьому людству на основі постулату рівності всіх віруючих перед Богом.

Регіон поширення, кількість релігійних громад чи віруючих у світових релігіях не має принципового значення, проте важливо, що світові релігії відкриті для людей всього світу.

Світовим релігіям притаманний космополітизм та пов’язаний із ним чітко виражений прозелітизм.

Релігія є соціально-культурним феноменом, що властивий історії людства на всіх етапах її розвитку, а тому потребує ґрунтовного дослідження й усестороннього вивчення. Знання про світові релігії доповнюють та систематизують навчальний матеріал із філософії, психології та соціології релігії.

Знайомство зі світовими релігіями як важливою частиною “Релігієзнавства” дозволяє сформувати сучасний плюралістичний тип світогляду, що вагомо в умовах боротьби за сировинні ресурси, розширення до глобальних масштабів ринку праці та послуг, зростання ролі академічної мобільності в інформаційному суспільстві, створення транскультурних організацій і громадських утворень, міжетнічних сімей, у яких кожен із подружжя орієнтується на різні релігійні переконання тощо.

Результатом ознайомлення з матеріалом навчального посібника стане засвоєння основних понять, розпізнавання світових релігій та їх конфесій; розуміння причин поширення світових релігії; обґрунтування власної світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій без виявів фанатизму та релігійної нетерпимості; вміння грамотно й толерантно проводити світоглядний діалог на основі принципу поваги до думок інших людей незалежно від їх ставлення до релігії.