Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. Гроші, валютні цінності та цінні папери як суб’єкти цивільних прав.

Окремий правовий режим поширюється на такі різновиди речей, як гроші та цінні папери.

Гроші є загальноприйнятим еквівалентом, можуть змінити собою майже будь-який інший об’єкт майнових відносин, що мають майновий характер. Вони можуть виступати у трьох формах: готівковий, безготівковий та валюта.

Гроші, як об’єкт цивільних прав, мають ряд характерних рис:

1) За своєю природою гроші належать до родових та подільних речей, але вони можуть бути й індивідуалізовані, наприклад, коли виступають як речові докази.

2) На відміну від звичайних речей, властивості грошей визначаються не кількістю грошових знаків, а кількістю грошових одиниць, які у них виражені.

3) Гроші можуть виступати як самостійний об’єкт цивільно-правових відносин (договір дарування, договір позики, кредитний договір), а можуть бути еквівалентним об’єктом цивільно-правових відносин (договір купівлі- продажу, перевезення, підряду).

4) Гроші не можуть бути витребувані від добросовісного набувача (ст. 389 ЦК України).

Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності всі права, які ним посвідчують.

Ознаки цінних паперів:

1) це документ, що посвідчує певне майнове право, яке можна реалізувати шляхом використання паперу;

2) цей документ має суворо формальний характер, тобто повинен мати визначену форму і встановлені реквізити. Цінні папери випускаються на спеціальних бланках з певним ступенем захисту;

3) цінні папери є обороноздатними документами, тобто можуть переходити від однієї особи до іншої. При передачі цінного паперу до нового власника переходять усі права, що закріплюються у цінному папері.

Виділяють такі групи цінних паперів:

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі. Надають власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку;

2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і зобов’язання сплатити у визначений строк певні кошти;

3) похідні цінні папери, випуск та обіг яких пов’язаний із правом на придбання, продаж цінних паперів чи інших фінансових або товарних ресурсів;

4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, зазначеним у документах.

ЦК України не виділяє види цінних паперів, однак, аналізуючи чинне законодавство, слід зазначити, що основні з них встановлено в Законі України «про цінні папери і фондову біржу». До них, зокрема, належать: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.