Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

В умовах трансформаційної економіки, переходу від планово-адміністративних до ринкових економічних відносин менеджмент як виробничий ресурс аграрних підприємств набуває особливого значення. При цьому принципово змінюється система управління аграрним підприємством. Поряд з трьома іншими основ­ними виробничими ресурсами — землею, працею і капіталом —
менеджмент стає ключовим елементом економічної системи підприємства. Понад те, наявні проблеми в менеджменті перетворюють цей елемент на обмежувальний чинник системи, тобто такий, що стримує її розвиток. Тому навіть маючи новітні технології виробництва продукції, достатній або високий рівень матеріально-техніч­ного і фінансового забезпечення, підприємство без належного ме­неджменту приречене на понесення економічних втрат через низьку ефективність організації та управління господарською діяльністю.

У ринкових умовах менеджер повинен уміти чітко визначати
стратегію розвитку підприємства, гнучко й адекватно реагувати на сигнали зовнішнього економічного оточення, правильно визначати диспозицію підприємства на ринках аграрної продукції, послуг, робіт і ресурсів, чітко та оперативно приймати поточні управлінські рішення. Усі ці завдання можна виконати, лише опанувавши менеджмент як науку, практику і мистецтво. Менеджмент не є суто теоретичною навчальною дисципліною. Він ґрунтується на практиці й виходить з практики. Менеджером можна стати, опанувавши його теорію через конкретну практику. Тому сьогодні для аграрного сектору економіки України важливо не тільки готувати молодих фахів­ців з аграрного менеджменту, а й здійснювати перепідготовку та
підвищення кваліфікації багатотисячної армії керівників і спеціалістів підприємств, організацій та формувань АПК.

Посібник складається з трьох частин та 14 розділів. У першій частині «Менеджмент у системі економічних відносин аграрних підприємств» дається визначення суті аграрного менеджменту і принципів його функціонування. Розкрито особливості функціонування ринкової економіки в сільському господарстві, дію
основних економічних законів та їхній вплив на прийняття управлінських рішень на рівні підприємства. Звертається увага на особливості аграрного менеджменту за різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств — товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, селянських (фермерських) господарств, приватних підприємств, сільськогосподарських кооперативів. Розкриваються принципи, форми, структура і складові внутрігосподарського економічного механізму аграрних підприємств, організаційні основи внутрігосподарських підрозділів, цент­рів відповідальності та системи матеріального стимулювання в них.

У другій частині посібника «Процес прийняття рішень та основні функції менеджменту» дається визначення основних типів управлінських рішень, а також чинників ризику і невизначеності у процесі прийняття управлінських рішень, розкривається технологія прийняття рішень. Особливу увагу приділено функції планування та контролю в менеджменті. Розкрито роль стратегічного планування в менеджменті, вплив внутрішнього й зовнішнього середовища на прийняття управлінських рішень, використання виробничої функції, наведено класифікацію виробничих витрат, правил максимізації прибутку та мінімізації збитку під час планування та прийняття управлінських рішень. Значне місце відведено розробці бюджетів за їх видами та бюджетному плануванню в менеджменті — розробці виробничих бюджетів, часткових бюджетів, загального бюджету, бюджету руху готівки. Розкрито суть контролю в менеджменті, його форми та значення внутрігосподарського контролю, системи управління витратами на підприємстві за центрами відповідальності.

У третій частині посібника «Менеджмент ресурсів аграрних підприємств» розкрито засади менеджменту земельних відносин, менеджменту капіталу, фінансового менеджменту, менеджменту трудових ресурсів, менеджменту маркетингу. Визначено напрями управління ефективністю в менеджменті та використання персональних комп’ютерів як засобу менеджменту, зокрема висвітлено організаційно-технологічні заходи і правові основи раціонального використання землі, організації власного і позичкового капіталу, оренди та інших напрямів використання землі і майна. Розкрито суть і принципи інвестиційної діяльності на підприємстві, його фінансової звітності, визначено основні завдання й принципи організації використання трудових ресурсів, розробки колективного договору та цивільно-правових угод залучення тимчасових і сезонних працівників, оплати праці на аграрних підприємствах.

Автор висловлює щиру вдячність аспірантам В. В. Байді та О. Ю. Старікову, співробітникам Проекту паювання сільськогосподарських земель, кафедрі економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету і рецензентам за плідну співпрацю та підтримку під час написання посібника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+