Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Визначальними категоріями нового економічного мислення та ринкової економіки в цілому є людина й прибуток. Для практичного втілення такого мислення в життя традиційні системи організації й управління виробництвом не підходять, що й породжує необхідність підвищення ефективності діяльності підприємств України та вимагає якнайшвидшої адаптації їх роботи до умов ринку. Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні призвів до швидкого насичення ринку, посилення нецінової конкуренції, що й зумовило підвищення ролі маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності продукції.

Навчальна література з маркетингу представлена сьогодні численними розробками зарубіжних та вітчизняних авторів, серед яких Ф.Котлер, Г.Армстронг, Г.Ассель, Б.Берман, Ж.-Ж.Ламбен, І.Н.Герчикова, Е.П.Голубков, С.С.Гаркавенко, П.С.Зав’ялов, А.В.Войчак, В.Г.Герасимчук, Н.П.Гончарова, В.Я.Кардаш, Н.В.Ку­денко, В.П.Пелішенко, А.О.Старостіна, Д.М.Черваньов, роботи яких добре відомі українським читачам та активно використовуються в підготовці фахівців з маркетингу та практичній діяльності маркетологів.

Даний посібник з основ маркетингу має на меті теоретичну та практичну підготовку студентів за всіма напрямами маркетингової діяльності:

комплексного аналізу та прогнозування ринку;

розробки стратегії маркетингу та інструментів її реалізації – товарної, цінової, комунікаційної політики та розподілу;

аналізу та контролю маркетингової діяльності.

Метою вивчення курсу "Основи маркетингу" є опанування маркетингом як ефективним динамічним засобом реалізації механізму конкурентного ринку за рахунок прийняття найбільш кваліфікованих управлінських рішень. Спрямованість маркетингу на потреби людини дозволить виховати в майбутнього економіста постійний професійний інтерес до створення в країні соціально орієнтованої економіки. Результатом навчання є опанування технологією застосування комплексу маркетингових заходів (marketing-mix).

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

сутність та основні поняття маркетингу;

функції та принципи маркетингу;

концепції розвитку маркетингу;

зміст елементів комплексу маркетингу;

сутність та складові маркетингового середовища фірми;

фактори та критерії сегментації ринку;

процедуру та стратегії позиціювання товару на ринку;

складові маркетингової товарної політики підприємства та напрямки її реалізації;

напрями реалізації маркетингової цінової політики;

засади маркетингової політики розподілу товарів та послуг;

елементи системи маркетингових комунікацій підприємства

та повинен уміти:

здійснити комплексний аналіз маркетингового середовища фірми;

визначити основні напрями та цілі маркетингових досліджень ринку;

здійснити сегментацію ринку та обрати стратегію охоплення цільових сегментів;

обґрунтувати стратегію позиціювання товару в сегменті;

визначити потребу оновлення товарного асортименту та запропонувати необхідні маркетингові стратегії підтримки товару на окремих етапах життєвого циклу;

обґрунтувати вибір каналу розподілу;

сформувати інструментарій маркетингових комунікацій підприємства.

Крім того, у процесі вивчення курсу студент відпрацьовує практичні навички вирішення маркетингових завдань і набуває вміння творчого пошуку напрямків і ресурсів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Дисципліна "Маркетинг" сама по собі є базою для таких дисциплін, як "Міжнародний маркетинг", "Промисловий маркетинг", "Маркетинговий менеджмент", "Інноваційний маркетинг", "Маркетингові дослідження", "Рекламна діяльність".


 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+